1/RPOWP 2014-2020/2017

1 Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Nr sprawy: 1/RPOWP 2014-2020/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY „Wyłonienie zespołu zarządzającego projektem pt. Wdrożenie systemu e-Przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym w poradniach POZ i AOS Przychodni BaltiMed w Gdańsku”.

Do terminu składania ofert, tj. 8 maja 2017 r. godz. 9.00 wpłynęły 3 oferty.

Informacje o złożonych ofertach 1/RPOWP 2014-2020/2017BaltiMed

WYKONAWCA:

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy 1RPOWP 2014-20202017BaltiMed

 

Zmiana treści ogłoszenia:

W związku z wystąpieniem istotnych wad zapytania ofertowego nr 1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 21.04.2017 na „Wyłonienie zespołu zarządzającego projektem pt. Wdrożenie systemu e-Przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym w poradniach POZ i AOS Przychodni BaltiMed w Gdańsku”, które mają wpływ na zachowanie zasady konkurencyjności, Zamawiający – Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. sp. k., działając na podstawie pkt. 3 rozdziału VII ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 21.04.2017 wprowadza istotne zmiany do treści ogłoszonej dokumentacji. Zakres modyfikacji jest następujący:

  1. Aktualizacja treści zapytania ofertowego  w zakresie : informacji ogólnej, trybu udzielenia zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, informacji o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, opisu kryteriów wyboru oferty, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.
  2. Do treści zapytania ofertowego dodano warunki zmiany umowy.
  3. Aktualizacji ulega treść załącznika nr 2 i 3 do zapytania ofertowego
  4. Wprowadza się załącznikiem nr 5 wzór umowy.
  5. Termin składania ofert ulega przesunięciu z dnia 4 maja 2017 r. na dzień 8 maja 2017 r. do godz. 9:00

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 PLN netto a poniżej 209 000 EURO, o których mowa w wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla beneficjenta, niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.)

ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.

ul. Krzemowa 16, Gdańsk 80-041

tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60

www.baltimed.pl

2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 07. Zdrowie, Działanie 07.02. Systemy informatyczne i telemedyczne i dotyczy:

Cześć I – realizacji zadań „Koordynatora projektu”,

Cześć II – realizacji zadań „Administratora sieci i systemów”,

w ramach projekt nr RPPM.07.02.00-22-0021/16-00 pt. „Wdrożenie systemu e-Przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym w poradniach POZ i AOS Przychodni BaltiMed w Gdańsku”.

3. Ogłoszenie o niniejszym zapytaniu ofertowym zostało:

a) od daty upublicznienia ogłoszenia na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców,

b) od daty upublicznienia ogłoszenia na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Przychodni BaltiMed Sp. z o.o. sp. k., przy ulicy Krzemowa 16 Gdańsku (80-041 Gdańsk).

c) upublicznione na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

2 ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego – zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą dla beneficjenta, niebędącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP do jej stosowania, o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 PLN netto a poniżej 209 000 EURO.

2. Podstawa prawna opracowania zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 PLN netto a poniżej 209 000 EURO.

2. Podstawa prawna opracowania niniejszego zamówienia: – wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Cześć I – realizacja zadań „Koordynatora projektu”.

Zadaniem Koordynatora projektu będzie wykonywanie czynności zleconych przez Kierownika projektu, aby umożliwić osiągnięcie celów projektu w ramach założonego zakresu prac i w założonym czasie oraz planowanym budżecie. W szczególności do obowiązków Koordynatora projektu należeć będzie:

– odpowiedzialność przed Kierownikiem projektu oraz Zarządem Spółki za prawidłową realizację projektu,

– zebranie, przygotowanie i pomoc w wyborze ofert,

– przygotowanie projektów umów z wykonawcami,

– weryfikacja merytoryczna dokumentów źródłowych wydatków, np. faktur,

– prowadzenie promocji projektu,

– prawidłowe rozliczanie finansowe projektu i sporządzanie wniosków o płatność,

– ewaluacja, monitoring i sprawozdawczość projektu.

Miejscem świadczenia usługi Koordynatora projektu będzie siedziba Zamawiającego oraz miejsce prowadzenia przez niego projektu.

Szacunkowy wymiar godzin świadczenia zlecenia na rzecz Zamawiającego: 20 godzin miesięcznie.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu oferty zostaną ustalone w umowie zawartej na czas określony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Cześć II – realizacji zadań „Administratora sieci i systemów”.

Zadaniem Administratora sieci i systemów będzie wykonywanie czynności zleconych przez Kierownika projektu, aby umożliwić osiągnięcie celów projektu w ramach założonego zakresu prac i w założonym czasie oraz planowanym budżecie.

W szczególności do obowiązków Administratora sieci i systemów należeć będzie:

– project manager w zakresie informatycznego wdrażania systemów informatycznych,

– monitoring etapów prac i wdrażania budowanych systemów informatycznych przez zewnętrznych wykonawców,

– określenie wymagań funkcjonalno-technicznych systemów do opisu przedmiotu zamówienia, udział w ocenie ofert oraz wyborze wykonawców zamówienia,

– odpowiedzialność za kompatybilność wdrażanych systemów z systemami szczebla regionalnego „Pomorskie ezdrowie” i krajowego P1, P2 i P4,

– instalacja i testowanie wdrażanych systemów informatycznych na stanowiskach pracy,

– zgłaszanie uwag, problemów i awarii systemów informatycznych do zewnętrznych wykonawców,

– przyjmowanie etapów prac i systemów przygotowanych przez zewnętrznych wykonawców, 3

– wyznaczanie kierunków działań i zadań w ramach realizowanego projektu i wdrażanych systemów informatycznych,

– zarządzanie tożsamością użytkowników i nadawanie uprawnień dla użytkowników,

– bieżąca współpraca z wykonawcami w celu spełnieniu wymagań funkcjonalno-technicznych systemów informatycznych dla Przychodni BaltiMed oraz dostosowanie ich do obecnie obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych,

– nadzór nad szkoleniami pracowników z obsługi wdrażanych systemów informatycznych,

– zapewnienie bezawaryjnego działania sprzętu oraz techniczna opieka nad nim, wyszukiwanie i diagnozowanie problemów,

– udzielanie porad technicznych.

Miejscem świadczenia usługi Koordynatora projektu będzie siedziba Zamawiającego oraz miejsce prowadzenia przez niego projektu.

Szacunkowy wymiar godzin świadczenia zlecenia na rzecz Zamawiającego: 80 godzin miesięcznie.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu oferty zostaną ustalone w umowie zawartej na czas określony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Świadczenie ww. usług nastąpi w ramach projektu nr RPPM.07.02.00-22-0021/16-00 pt. „Wdrożenie systemu ePrzychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym w poradniach POZ i AOS Przychodni BaltiMed w Gdańsku”.

2. Klasyfikacja zamówienia wg wspólnego słownika zamówienia (CPV):

79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

72315000-6 Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające

72315200-8 Usługi zarządzania siecią danych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany (cześć I i II) od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r.

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku:

– działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego) lub wystąpienia innych okoliczności (np. śmierci, poważnego urazu lub choroby kluczowych osób zaangażowanych w realizacje zadania), mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

– zmiany (aneksowania) warunków (tj. okresu) realizacji umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą RPO WP 2014 – 2020.

– aneksowania umowy pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą w przypadkach określonych w rozdziale VI Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu oferty zostaną ustalone w umowie zawartej na czas określony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

4 ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-24 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w następującym zakresie:

a) Część I – osoba/ podmiot realizujący zadania „Koordynatora projektu” musi spełniać poniższy warunek:

– posiadać co najmniej 4 -letnie doświadczenie przy wdrażaniu, koordynowaniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

b) Cześć II – osoba/ podmiot starający sie o zatrudnienie na stanowisko „Administratora sieci i systemów” musi spełniać poniższe warunki:

– co najmniej 2- letnie doświadczenie w programowaniu,                                                                                       – co najmniej 5- letnie doświadczenie w inżynierii oprogramowania oraz analizie procesów biznesowych, – co najmniej 5- letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 1 należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 3.

3. Informacje zawarte ww. dokumencie stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający dokona oceny czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonej oferty wraz z załącznikami oraz dostępnych publicznie rejestrów.

5. Zamawiający może w dowolnym momencie zażądać od Wykonawcy przedłożenia dokumentów stanowiących potwierdzenie warunków określonych w punkcie 1.

6. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są oferenci, którzy: Są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

ROZDZIAŁ VI. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:

a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

b. okoliczności siły wyższej, 5

c. zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w tym przepisów dotyczących stawki podatku VAT.

d. otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany.

2. Powody wymienione w pkt. 1 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną).

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany w niniejszym zamówieniu.

3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: akuich@baltimed.nazwa.pl.

4) Każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej.

2. Wyjaśnienia treści warunków zamówienia:

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2).

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2), po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek treści zamówienia bez rozpoznania.

4) Treść zapytania oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zamówienie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

3. Modyfikacja treści warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść warunków zamówienia.

4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

1) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Aleksandra Kuich, e: mail: akuich@baltimed.nazwa.pl;

6. Warunki zamówienia można uzyskać pod adresem:

Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.

ul. Krzemowa 16, Gdańsk 80-041

tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60

www.baltimed.pl e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl

ROZDZIAŁ VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: NIE DOTYCZY. ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni.

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Oferta

a) Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1), z załączoną Informacją dot. podwykonawców – jeśli dotyczy (załącznik nr 2), Oświadczeniem o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) i Oświadczeniem Wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 4).

b) Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią zamówienia oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zamówienia.

2. Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zamówienia.

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

d) Oferta winna być złożona w wersji papierowej (osobiście lub pocztą na poniższy adres) lub elektronicznej na adres: akuich@baltimed.nazwa.pl. Wersję papierową należy dostarczyć na adres Zamawiającego, w kopercie oznaczonej następująco:

Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.                                                                                                                            ul. Krzemowa 16, Gdańsk 80-041                                                                                                                               tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60                                                                                                                    www.baltimed.pl e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl

„Oferta na wyłonienie zespołu zarządzającego projektem pn. Wdrożenie systemu e-Przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym w poradniach POZ i AOS Przychodni BaltiMed w Gdańsku”.                                                                                                                                                  Nr sprawy: 1/RPOWP 2014-2020/2017 7 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

e) Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą:                                                                           NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t. j. Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późń. zm.) i powinny być odrębną częścią, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164). Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” – rozumie się przez to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności [Art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji].

f) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

3. Podpisy

a) Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/ wykonawców muszą podpisać:

– formularz oferty wraz z załącznikami.

– miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany.

b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii.

4. Forma dokumentów

a) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką imienną).

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawców lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5. Zmiana, wycofanie oferty, unieważnienie postępowania przez Zamawiającego.

a) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „ Zmiana” lub „Wycofanie”.

b) Zamawiający ma prawo pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia, tzn. unieważnić je z powodu: – braku ważnych ofert, – przekroczenia budżetu, – istotnych zmian okoliczności, – poważnej, nieusuwalnej wady.

ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę w wersji:

a) papierowej należy złożyć w lokalu Zamawiającego:

                                                               Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.                                                                                                                                ul. Krzemowa 16, Gdańsk 80-041                                                                                                                             tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60                                                                 www.baltimed.pl e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl

b) elektronicznej należy wysłać na adres e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl. Dokumenty muszą być skanami podpisanych oryginałów.

2. Ofertom będą nadawane numery według kolejności wpływu.

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4. Wykonawcy, którzy złożą oferty po terminie składania ofert, zostaną o tym niezwłocznie zawiadomieni, a oferty zostaną im zwrócone po upływie terminu do wniesienia odwołania.

5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać do dnia 8 maja 2017 r., do godz. 9:00.

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2017 r. o godz. 9:30 w lokalu Zamawiającego:

Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.                                                                                                                                 ul. Krzemowa 16, Gdańsk 80-041                                                                                                                             tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60                                                                                                                     www.baltimed.pl e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl

7. Informacje o złożonych ofertach Zamawiający ogłosi publicznie i przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy brali udział w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia formularza ofertowego i określenia w nim cen na wybrane części zamówienia.

3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz 9 należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.). Wartości składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę.

4. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 – należy zaokrąglić w górę).

5. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

7. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Każda część będzie oceniania oddzielnie.

1) Cena: 60% (60 pkt) 2) Doświadczenie w realizacji projektów na oferowane stanowisku: 40% (40 pkt) ————————– Razem 100% (pkt)

1) Kryterium CENA oferty będzie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena                                                                                                                                                       A = —————————— x waga x 100 pkt.                                                                                                                  Cena badanej oferty

A – ilość punktów przyznana w kryterium Cena (C)

Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Pozostałe odpowiednio mniej w zależności od ilości punktów przyznanych ofercie. Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną – oferta najkorzystniejsza. Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów, pozostałym ofertą przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.

2) Kryterium DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROJEKTÓW NA WYBRANE STANOWISKO PRACY: Część I – osoba/ podmiot realizujący zadania „Koordynatora projektu”

– 40 pkt. – doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w koordynacji co najmniej 2 projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym informatycznych, o wartości powyżej 400 tys. zł w okresie ostatnich 5 lat.

– 20 pkt. – doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w koordynacji co najmniej 1 projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych, w tym informatycznych, o wartości powyżej 400 tys. zł w okresie ostatnich 5 lat.

– 0 pkt. – brak doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia w koordynacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym informatycznych, o wartości powyżej 400 tys. zł w okresie ostatnich 5 lat.

Część II – osoba/ podmiot realizująca zadania „Administrator sieci i systemów” w zakresie:

a) doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia w koordynacji projektów:

– 20 pkt. – doświadczenie w koordynacji co najmniej 2 projektów informatycznych, o wartości powyżej 400 tys. zł w okresie ostatnich 5 lat.

– 10 pkt. – doświadczenie w koordynacji co najmniej 1 projektu informatycznego, o wartości powyżej 400 tys. zł w okresie ostatnich 5 lat.

– 0 pkt. – brak doświadczenia w koordynacji projektów informatycznych, o wartości powyżej 400 tys. zł w okresie ostatnich 5 lat.

b) wykształcenia informatycznego osoby skierowanej do realizacji zamówienia:

– 10 pkt. – wykształcenie wyższe informatyczne minimum II stopnia

– 0 pkt. – brak wykształcenia wyższego informatycznego minimum II stopnia

c) doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia w koordynacji projektów w obszarze ezdrowia:

– 10 pkt. – doświadczenie w koordynacji co najmniej 2 projektów w obszarze e-zdrowia o minimalnej wartości 50 tys. zł w okresie ostatnich 5 lat.

– 0 pkt. – brak doświadczenia w koordynacji co najmniej 2 projektów w obszarze e-zdrowia o minimalnej wartości 50 tys. zł w okresie ostatnich 5 lat.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

3) Punkty z tytułu spełnienia powyższych kryteriów zostaną przyznane na podstawie wypełnionej przez Oferenta tabeli w punkcie a) i b) oferty przygotowanej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE, PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.

1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

2. Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie do 5 dni od dnia przesłania przy użyciu poczty elektronicznej zawiadomienia o wyborze oferty.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Zamawiający udostępnia informacje na stronie internetowej.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Nie dotyczy.

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Informacja o podwykonawcach.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

Zatwierdzam treść niniejszej zapytania ofertowego: Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2017 r. _____________________________________ /podpis/              

 

ZAPYTANIE OFERTOWE aktualiz. 28.04.2017

Załącznik 1_Wzór oferty na koordynatora pr i admin. sieci i sys.

Załącznik 2_INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW

Załącznik 3 -Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 28.04.2017

Załącznik 4_Oświadczenie wykonawców o braku powiązań 28.04.2017

Załącznik 5_Wzór umowy na personel projektu-Przychodnia BaltiMed

 

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.