2/RPOWP 2014-2020/2017

Do upływu terminu składania ofert, tj. 22 czerwca 2017 r. godz. 9.00, wpłynęła 1 oferta.

Informacja o złozonych ofertach Przychodnia BaltiMED 22-06-2017

WYKONAWCA:

a-SYST, Andrzej Strug

Ul. Surowieckiego 2/7

02-785 Warszawa

Uzyskana liczba punktów: 100,00

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy BaltiMed 23-06-2017

 

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2017 r.

Nr sprawy: 2/RPOWP 2014-2020/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZY

 

„Opracowania specyfikacji wymagań technicznych i funkcjonalnych niezbędnych do opracowania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) systemu „e-Przychodnia” dla Przychodni BaltiMed w Gdańsku”

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, o których mowa w wytycznych  dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla beneficjenta, niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.)

RODZIAŁ I.  INFORMACJE OGÓLNE

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.

Krzemowa 16, Gdańsk 80-041

tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60

www.baltimed.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 07. Zdrowie, Działanie 07.02. Systemy informatyczne i telemedyczne i dotyczy:

opracowania specyfikacji wymagań technicznych i funkcjonalnych niezbędnych do opracowania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) systemu „e-Przychodnia” dla Przychodni BaltiMed w Gdańsku

 

w ramach projekt nr RPPM.07.02.00-22-0021/16-00 pt. „Wdrożenie systemu e-Przychodnia i jego integracja
z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym w poradniach POZ i AOS Przychodni BaltiMed
w Gdańsku”.

 1. Ogłoszenie o niniejszym zapytaniu ofertowym zostało:

a) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Przychodni BaltiMed Sp. z o. o. sp. j., przy ulicy Krzemowa 16 Gdańsku (80-041 Gdańsk) ,

b) wysłanie do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców drogą elektroniczną (mailową).

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego – zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą dla beneficjenta, niebędącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP do jej stosowania, o wartości szacunkowej od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie.
 2. Podstawa prawna opracowania zamówienia:

– wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

opracowanie specyfikacji wymagań technicznych i funkcjonalnych niezbędnych do opracowania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) systemu „e-Przychodnia” dla Przychodni BaltiMed w Gdańsku, zgodnie z Wstępną Specyfikacją Wymagań dla Systemu  stanowiącą  załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Istotnymi elementami będą:

 1. zakres funkcjonalności w tworzonym systemie „e-Przychodnia” oraz zakres modyfikacji dotychczas wykorzystywanych funkcjonalności systemów  IT na potrzeby systemu „e-Przychodnia”,
 2. dokładny zakres integracji, w tym wymiany informacji (zakres interfejsów) pomiędzy obecnie wykorzystywanymi systemami informatycznymi i tworzonym systemem „e-Przychodnia”,
 3. sposób udostępniania danych medycznych zewnętrznym systemom informatycznym, integracji i komplementarności z centralnymi systemami e-zdrowia poprzez dostosowanie do rozwiązań przewidzianych w projekcie CSIOZ, w tym w szczególności do zakresu funkcjonalnego projektów P1, P2 oraz P4 oraz projektu szczebla regionalnego „Pomorskie e-zdrowie”.

Tak sporządzona dokumentacja pozwoli na dokładniejsze oszacowanie  kosztów integracji systemu „e-Przychodnia” z obecnie funkcjonującymi systemami IT   i kosztów samego systemu „e-Przychodnia” oraz na właściwe przygotowanie ostatecznego zamówienia produktu końcowego, w tym opisu przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu oferty zostaną ustalone w umowie zawartej na czas określony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projekt nr RPPM.07.02.00-22-0021/16-00 pt. „Wdrożenie systemu e-Przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym w poradniach POZ i AOS Przychodni BaltiMed w Gdańsku”.

 1. Klasyfikacja zamówienia wg wspólnego słownika zamówienia (CPV):

72222200-9 Usługi w zakresie systemów informacji lub usługi w zakresie planowania technologii

72222100-8 Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
  1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

   

  ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

  Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do 18 sierpnia 2017 r., tj. do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, która zostanie zawarta do dnia 23 czerwca 2017 r. Termin wykonania zamówienia jest kryterium punktowanym, o którym mowa w ROZDZIALE XII.

  Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku:

  – działania siły wyższej (np.  klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego) lub wystąpienia innych okoliczności (np. śmierci,  poważnego urazu lub  choroby kluczowych osób zaangażowanych w realizacje zadania), mających  bezpośredni wpływ na terminowość realizacji umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

  Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu oferty zostaną ustalone w umowie zawartej na czas określony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

   

  ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-24 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

  2) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w następującym zakresie:

  – wykształcenie wyższe informatyczne 1-go stopnia,

  – co najmniej 2- letnie doświadczenie w obsłudze systemów informatycznych wykorzystywanych w placówkach medycznych,

  – co najmniej 5- letnie doświadczenie w zarządzaniu  projektami informatycznymi.

  1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są oferenci, którzy:

  Są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  1. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  3. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  4. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4. Zamawiający dokona oceny czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonej oferty wraz z załącznikami.

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

 1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną).

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany w niniejszym zamówieniu.

3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:

akuich@baltimed.nazwa.pl.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesłane zostały również drogą elektroniczną.

4) Każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej.

 

 1. Wyjaśnienia treści warunków zamówienia:

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2).

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2), po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek treści zamówienia bez rozpoznania.

4) Treść zapytania oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zamówienie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej określonej w warunkach zamówienia.

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do

Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

 

 1. Modyfikacja treści warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść warunków zamówienia.

 1. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

1) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Aleksandra Kuich, e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl;
 2. Warunki zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.

Krzemowa 16, Gdańsk 80-041

tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60

www.baltimed.pl

e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl

 

ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: NIE DOTYCZY.

 

ROZDZIAŁ VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 

ROZDZIAŁ IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIU OFERT.

 

 1. Oferta
 2. a) Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1), z załączoną Informacją dot. podwykonawców – jeśli dotyczy (załącznik nr 3), Oświadczeniem o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4) i Oświadczeniem Wykonawców o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 5).
 3. b) Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią zamówienia oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zamówienia.
 4. Forma oferty
 5. a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 6. b) Treść oferty musi odpowiadać treści zamówienia.
 7. c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 8. d) Oferta winna być złożona w wersji papierowej (osobiście lub pocztą na poniższy adres) lub elektronicznej na adres: akuich@baltimed.nazwa.pl. Wersję papierową należy dostarczyć na adres Zamawiającego, w kopercie oznaczonej następująco:

 

Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.

Krzemowa 16, Gdańsk 80-041

tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60

www.baltimed.pl

e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl

Opracowanie specyfikacji wymagań technicznych i funkcjonalnych niezbędnych do opracowania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) systemu „e-Przychodnia” dla Przychodni BaltiMed w Gdańsku”.

Nr sprawy: 2/RPOWP 2014-2020/2017

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

e) Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t. j. Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późń. zm.) i powinny być odrębną częścią, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164). Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności [Art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji].

f)Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

 1. Podpisy
 2. a) Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/ wykonawców muszą podpisać:

– formularz oferty wraz z załącznikami.

– miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany.

b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii.

 

 1. Forma dokumentów

a) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką imienną).

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawców lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 

 1. Zmiana, wycofanie oferty, unieważnienie postępowania przez Zamawiającego.

a) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i

wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w

zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „ Zmiana” lub „Wycofanie”.

b) Zamawiający ma prawo pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia, tzn. unieważnić je z powodu:

– braku ważnych ofert,

– przekroczenia budżetu,

– istotnych zmian okoliczności,

– stwierdzenia poważnej nieusuwalnej wady postępowania.

 

ROZDZIAŁ X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę w wersji:

a) papierowej należy złożyć w lokalu Zamawiającego:

Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.

Krzemowa 16, Gdańsk 80-041

tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60

www.baltimed.pl

e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl

b) elektronicznej należy wysłać na adres e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl. Dokumenty muszą być skanami podpisanych oryginałów.

2. Ofertom będą nadawane numery według kolejności wpływu.

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4. Wykonawcy, którzy złożą oferty po terminie składania ofert, zostaną o tym niezwłocznie zawiadomieni, a

oferty zostaną im zwrócone po upływie terminu do wniesienia odwołania.

5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać do dnia 22 czerwca 2017 r., do godz. 9:00.

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 9:30 w lokalu Zamawiającego:

Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.

Krzemowa 16, Gdańsk 80-041

tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60

www.baltimed.pl

e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl

 1. Informacje o złożonych ofertach Zamawiający ogłosi publicznie i przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy brali udział w postępowaniu.

 

ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia formularza ofertowego i określenia w nim cen na wybrane części zamówienia.
 3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.). Wartości składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę. Wartość oferty, zawiera wszystkie obciążenia związane z ww. wynagrodzeniem, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz koszty wynagrodzenia zakładu pracy pokrywane ze strony pracodawcy (jeśli dotyczy)[1].
 4. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 – należy zaokrąglić w górę).
 5. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
 6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 7. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

 

ROZDZIAŁ XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1) Cena – 60% (60 pkt.)

2) Doświadczenie w realizacji projektów na oferowane stanowisku -30 % (30 pkt.)

3) Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 10 % (10 pkt.)

————————–

Razem  100% (pkt)

[1] Dot. Osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

1) Kryterium CENA oferty będzie obliczona wg wzoru:

 

Najniższa cena

A = ——————————   x waga x 100 pkt.

Cena badanej oferty

A – ilość punktów przyznana w kryterium Cena (C)

 

Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Pozostałe odpowiednio mniej w zależności od ilości punktów przyznanych  ofercie.

Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną – oferta najkorzystniejsza. Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów, pozostałym ofertą przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.    

 

2) Kryterium DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROJEKTÓW NA WYBRANE STANOWISKO PRACY:

 

 1. a) Wykształcenia informatycznego:

– 5 pkt. – wykształcenie wyższe informatyczne 2-go stopnia osoby odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu zamówienia

– 0 pkt. – brak wykształcenia wyższego informatycznego 2-go stopnia  osoby odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

 1. b) doświadczenia w koordynacji i wdrażaniu systemów informatycznych w obszarze e-zdrowia:

– 25 pkt.  – w okresie ostatnich 5 lat oferent brał udział minimum jako ekspert/koordynator lub pełnił funkcje kierownicze przy realizacji co najmniej 3 projektów/zadań o wartości minimum 400 tys. zł dotyczące  architektury systemu informatycznego w obszarze ochrony zdrowia (składającej się z centralnej bazy danych, serwerów aplikacyjnych z dostępem zdalnym użytkowników), który to system został wdrożony zgodnie z tym projektem, system jest nadal eksploatowany produkcyjnie i podlega lub podlegał rozwojowi;

– 0 pkt. – w okresie ostatnich 5 lat oferent w nie brał udziału minimum jako ekspert/ koordynator lub pełnił funkcje kierownicze przy realizacji co najmniej 3 projektach o wartości minimum 400 tys. zł  dotyczące  architektury systemu informatycznego w obszarze ochrony zdrowia (składającej się z centralnej bazy danych, serwerów aplikacyjnych z dostępem zdalnym użytkowników), który to system został wdrożony zgodnie z tym projektem, system jest nadal eksploatowany produkcyjnie i podlega lub podlegał rozwojowi.

Uwaga! Kopie poświadczeń/ zaświadczeń wykonanych usług należy przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

3) Kryterium Termin wykonania przedmiotu zamówienia według wzoru:

 

Ilość punktów w kryterium zostaną wyliczone wg wzoru:

10 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KT – ilość punktów przyznanych Wykonawcy,

TN – oznacza wykonanie w terminie o ……. dni krótszym od daty wykonania przedmiotu zamówienia.

TOB – oznacza termin wykonania w terminie o …….. dni krótszym od zaoferowanego w złożonych ofertach niepodlegających odrzuceniu

 

UWAGA:  Maksymalny okres skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 

ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.

1.Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

2.Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie do 3 dni od dnia przesłania przy  użyciu poczty elektronicznej zawiadomienia o wyborze oferty. 

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

4.Zamawiający udostępnia informacje na stronie internetowej.

5.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Nie dotyczy.

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 3 – Informacja o podwykonawcach.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawców dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 – Wzór umowy.

 

Zatwierdzam treść niniejszej zapytania ofertowego:

 

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2017 r.                                         

 

 

_____________________________________

/podpis/

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik 1_Wzór formularza ofertego

Załącznik 2_Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 3_INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW

Załącznik 4 -Oświadczenie wykonawcy

Załącznik 5 -Oświadczenie wykonawcy – grupa kapitałowa

Załącznik 6_Wzór umowy 

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.