2/RPOWP 2014-2020/2018

Do upływu terminu składania ofert, tj. 06 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 wpłynęły 2 oferty:

Informacja o złożonych ofertach

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

WYKONAWCA:

a-SYST, Andrzej Strug

Ul. Surowieckiego 2/7

02-785 Warszawa

Uzyskana liczba punktów: 100,00

Gdańsk, dnia 25 maja 2018 r.

 

Nr sprawy: 2/RPOWP 2014-2020/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

DOTYCZY

 

„Zatrudnienia na stanowisko administratora sieci i systemów do zespołu projektowego pn. Wdrożenie systemu e-Przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym w poradniach POZ i AOS Przychodni BaltiMed w Gdańsku”.

 

Zamówienie prowadzone jest dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 50 000 PLN netto, o których mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 19 lipca 201.7 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla beneficjenta, niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

 

RODZIAŁ I.  INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

 

Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.  

Krzemowa 16, Gdańsk 80-041

tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60

www.baltimed.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego – dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczających 50 000 PLN netto, o których mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 19 lipca 201.7 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla beneficjenta, niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

 

 1. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 07. Zdrowie, Działanie 07.02. Systemy informatyczne i telemedyczne i dotyczy:

 

zatrudnienia na stanowisko „Administratora sieci i systemów”,

 

w ramach projekt nr RPPM.07.02.00-22-0021/16-02 pt. „Wdrożenie systemu e-Przychodnia i jego integracja
z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym w poradniach POZ i AOS Przychodni BaltiMed
w Gdańsku”.

 

 1. Ogłoszenie o niniejszym zapytaniu ofertowym zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

 

Zatrudnienie na stanowisko „Administratora sieci i systemów”.

Zadaniem Administratora sieci i systemów będzie wykonywanie czynności umożliwiające osiągnięcie celów projektu w ramach założonego zakresu prac i w założonym czasie oraz planowanym budżecie.

 

W szczególności do obowiązków Administratora sieci i systemów należeć będzie:

– monitoring etapów prac i wdrażania budowanych systemów informatycznych przez zewnętrznych wykonawców,

– odpowiedzialność za kompatybilność wdrażanych systemów z systemami szczebla regionalnego „Pomorskie e-zdrowie” i krajowego P1, P2 i P4,

– instalacja i testowanie wdrażanych systemów informatycznych na stanowiskach pracy,

– zgłaszanie uwag, problemów i awarii systemów informatycznych do zewnętrznych wykonawców,

– przyjmowanie etapów prac i systemów przygotowanych przez zewnętrznych wykonawców,

– wyznaczanie kierunków działań i zadań w ramach realizowanego projektu i wdrażanych systemów informatycznych,

– zarządzanie tożsamością użytkowników i nadawanie uprawnień dla użytkowników,

– bieżąca współpraca z wykonawcami w celu spełnieniu wymagań funkcjonalno-technicznych systemów informatycznych dla Przychodni Baltimed oraz dostosowanie ich do obecnie obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych,

– nadzór nad szkoleniami pracowników z obsługi wdrażanych systemów informatycznych,

– zapewnienie bezawaryjnego działania sprzętu oraz techniczna opieka nad nim, wyszukiwanie i diagnozowanie problemów,

– udzielanie porad technicznych.

 

Miejscem świadczenia usługi będzie siedziba Zamawiającego oraz miejsce prowadzenia przez niego projektu.

Szacunkowy wymiar godzin świadczenia zlecenia na rzecz Zamawiającego: 20 godzin miesięcznie.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu oferty zostaną ustalone w umowie zlecenia zawartej na czas określony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 

Zatrudnienie nastąpi w ramach projekt nr RPPM.07.02.00-22-0021/16-02 pt. „Wdrożenie systemu e-Przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym w poradniach POZ i AOS Przychodni BaltiMed w Gdańsku”.

 

 1. Klasyfikacja zamówienia wg wspólnego słownika zamówienia (CPV):

 

79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

72315000-6 Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające

72315200-8 Usługi zarządzania siecią danych

 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

ROZDZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany od dnia podpisania umowy do 31 marca 2019 r.

 

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku:

– działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji umowy;

– wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu oferty zostqaną ustalone w umowie zawartej na czas określony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są oferenci, którzy:

Są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 1. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 3. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:

 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-24 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

 

2) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w następującym zakresie:

 

– wykształcenie wyższe informatyczne, min. II. stopnia (mgr inż.),

– min. 5- letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych,

– min. 2 -letnie doświadczenie w programowaniu,

– doświadczenie w metodykach zarządzania projektami,

– doświadczenie w analizie procesów biznesowych,

– specyfikowaniu wymagań oraz tworzeniu dokumentacji technicznej,

– znajomość obszaru e-zdrowia i zagadnień medycznych.

 

 1. Na podstawie złożonej oferty wraz z załącznikami Zamawiający dokona oceny, czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na życzenie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy dokumenty ptwierdzające wymagania określone w ust. 1 pkt 2)

 

 

 

ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

 1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną).

 

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany w niniejszym zamówieniu.

 

3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:

akuich@baltimed.nazwa.pl.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesłane zostały również drogą elektroniczną w wersji edytowalnej.

 

4) Każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej.

 

 1. Wyjaśnienia treści warunków zamówienia:

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2).

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2), po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek treści zamówienia bez rozpoznania.

4) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do

Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

5) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

 

 1. Modyfikacja treści warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść warunków zamówienia.

 

 1. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

1) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Aleksandra Kuich, e: mail: akuich@baltimed.nazwa.pl;

 

 1. Warunki zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.

Krzemowa 16, Gdańsk 80-041

tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60

www.baltimed.pl

e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl

 

ROZDZIAŁ VI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: NIE DOTYCZY.

 

ROZDZIAŁ VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

 

 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 

ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIU OFERT.

 

 1. Oferta

a) Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1)., Oświadczeniem o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

b) Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią zamówienia oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zamówienia.

Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zamówienia.

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

d) Oferta winna być złożona w wersji papierowej osobiście lub pocztą na poniższy adresWersję papierową należy dostarczyć na adres Zamawiającego, w kopercie oznaczonej następująco:

 

Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.

Krzemowa 16, Gdańsk 80-041

tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60

www.baltimed.pl

e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl

„Oferta na stanowisko administratora sieci i systemów do zespołu projektowego pn. Wdrożenie systemu e-Przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym w poradniach POZ i AOS Przychodni BaltiMed w Gdańsku”.

Nr sprawy: 2/RPOWP 2014-2020/2018`

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

 

 1. e) Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t. j. Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późń. zm.) i powinny być odrębną częścią, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164). Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności [Art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji].

 

f)Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Podpisy

a) Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/ wykonawców muszą podpisać:

– formularz oferty wraz z załącznikami.

– miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany.

 

b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

 

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii.

 

 1. Forma dokumentów

a) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką imienną).

 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawców lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

 

c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 

Zmiana, wycofanie oferty, unieważnienie postępowania przez Zamawiającego.

a) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i

wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w

zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „ Zmiana” lub „Wycofanie”.

 

b) Zamawiający ma prawo pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia, tzn. unieważnić je z powodu:

– braku ważnych ofert,

– przekroczenia budżetu,

– istotnych zmian okoliczności,

– poważnej nieusuwalnej wady.

 

ROZDZIAŁ IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w lokalu Zamawiającego:

Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.

Krzemowa 16, Gdańsk 80-041

tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60

www.baltimed.pl

e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl

 

 1. Ofertom będą nadawane numery według kolejności wpływu.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 1. Wykonawcy, którzy złożą oferty po terminie składania ofert, zostaną o tym niezwłocznie zawiadomieni, a

oferty zostaną im zwrócone po upływie terminu do wniesienia odwołania.

 1. Termin składania ofert:

 

1) Oferty należy składać do dnia 06  czerwca  2018 r., do godz. 15:00.

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 czerwca 2018 r. w lokalu Zamawiającego:

Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k.

Krzemowa 16, Gdańsk 80-041

tel.: (58) 306 91 53 fax. (58) 322 83 60

www.baltimed.pl

e-mail: akuich@baltimed.nazwa.pl

 

 1. Informacje o złożonych ofertach Zamawiający ogłosi publicznie i przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy brali udział w postępowaniu.

 

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia formularza ofertowego i określenia w nim cen na wybrane części zamówienia.
 3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.). Wartości składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę.
 4. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 – należy zaokrąglić w górę).
 5. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
 6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 7. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

 

ROZDZIAŁ XI OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 

1) Cena – 100% (100 pkt)

————————–

Razem  100% (pkt)

1) Kryterium CENA oferty będzie obliczona wg wzoru:

 

Najniższa cena

A = ——————————   x waga x 100 pkt.

Cena badanej oferty

A – ilość punktów przyznana w kryterium Cena (C)

 

Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Pozostałe odpowiednio mniej w zależności od ilości punktów przyznanych  ofercie.

Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną – oferta najkorzystniejsza. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertą przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.     

 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 

ROZDZIAŁ XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.

1.Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

2.Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie do 5 dni od dnia przesłania przy  użyciu poczty elektronicznej zawiadomienia o wyborze oferty.

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

4.Zamawiający udostępnia informacje na stronie internetowej.

5.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Nie dotyczy.

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu wymagań.

Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

 

 

Zatwierdzam treść niniejszej zapytania ofertowego:

 

Gdańsk, dnia 25 maja 2018 r.                                        

Zapytanie ofertowe nr 2-RPOWP 2014-2020-2018

Załącznik 1_Wzór oferty

Załacznik nr 2_Oświadczenie

Załącznik 3_Wzór umowy

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.