Programy Profilaktyczne realizowane w Przychodni BaltiMed

Spis treści


1. Profilaktyka 40+

Z programu może skorzystać każdy pacjent powyżej 40 roku życia (od dnia urodzin) i wykonać pakiet bezpłatnych badań laboratoryjnych. Zakres badań ustalany jest indywidualnie podczas wstępnego wywiadu ankietowego, na podstawie udzielonych przez pacjenta odpowiedzi i zidentyfikowanych czynników ryzyka. W zleconym pakiecie badań mogą znaleźć się: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, płytki krwi, stężenie cholesterolu całkowitego, stężenie glukozy we krwi, poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi, PSA (antygen swoisty dla stercza całkowity), kontrolny profil lipidowy, krew utajona w kale metodą immunochemiczną (iFOBT), AlAT, AspAT, GGTP.

U każdego pacjenta wykonywane są ponadto pomiary: ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczany jest wskaźnik masy ciała (BMI).

Warunkiem udziału w programie jest posiadanie aktywnego ubezpieczenia NFZ oraz wygenerowanie e-skierowania. W tym celu pacjent powinien wypełnić specjalną ankietę na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) samodzielnie, lub korzystając z pomocy pracownika Przychodni. Po uzyskaniu e-skierowania należy umówić termin wizyty w Punkcie Pobrań Gabinetu Zabiegowego.

Po upływie 12 miesięcy od wykonania pierwszego badania w ramach profilaktyka 40 + badanie można powtórzyć.

Skierowanie na drugie badanie wystawiane jest automatycznie w ciągu tygodnia po upływie roku od daty pierwszego badania. Skierowanie wystawione jest na taki sam pakiet badań jak na pierwszym skierowaniu. Nie trzeba ponownie wypełniać ankiety.


2. Profilaktyka Chorób Układu Krążenia (CHUK) – Bilans Zdrowia (BZ)

Do programu kwalifikują się osoby zadeklarowane do lekarza POZ, w wieku od 35 do 65 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana cukrzyca, przewlekła choroba nerek, rodzinna hipercholesterolemia lub niektóre choroby układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

Celem bilansu jest ocena stanu zdrowia pod kątem ryzyka wystąpienia następujących chorób przewlekłych: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca.

Badanie bilansowe w ramach programu CHUK wykonuje lekarz przy współpracy z pracownikiem Gabinetu Promocji Zdrowia, który na podstawie wygenerowanej listy zaprasza pacjentów do udziału w programie telefonicznie.

Badanie polega na:

  1. zebraniu wywiadu z wykorzystaniem kwestionariusza BZ w formie elektronicznej,
  2. wykonaniu badań laboratoryjnych,
  3. odbyciu wizyty w Gabinecie Promocji Zdrowia w celu:

• podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych

• wykonaniu podstawowych badań antropometrycznych i parametrów życiowych

• wypełnienia części przedlekarskiej kwestionariusza BZ (m.in. wpisanie wyników pomiarów i badań     laboratoryjnych)

  1. odbyciu porady u lekarza POZ (osobiście lub telefonicznie).

W trakcie porady lekarz na podstawie danych z wywiadu, wyników badań dodatkowych i pomiarów oraz innych informacji zapisanych w części przedlekarskiej, dokonuje oceny występowania czynników ryzyka SN oraz globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Jeśli ryzyko wystąpienia choroby sercowo – naczyniowej jest niskie i nie występują czynniki ryzyka, pacjent kończy udział w programie z informacjami dotyczącymi dalszej profilaktyki. W przypadku identyfikacji behawioralnych czynników ryzyka pacjenci kierowani są na porady edukacyjne w POZ: edukatora zdrowotnego, dietetyczne, psychologiczne. Dodatkowo pacjenci są kwalifikowani do udziału w innych programach profilaktycznych lub/i kierowani na inne badania diagnostyczne lub do innych poradni.


3. Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Program bezpłatnych badań cytologicznych w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych, które są realizowane co 36 miesięcy u kobiet w wieku 25-64 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy. Kobiety z określonej grupy wiekowej mogą zgłaszać się na badanie bez skierowania.

Program obejmuje przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie materiału do badania cytologicznego a także edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej. Po ok 2-3 tygodniach pacjentka otrzymuje wynik badania oraz informację co do dalszego postępowania.

Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

W celu umówienia się na profilaktyczne badanie cytologiczne należy skontaktować się z Położną.


4.  Profilaktyka Gruźlicy

Do programu kwalifikują się pacjenci pełnoletni, u których dotychczas nie rozpoznano gruźlicy oraz:
• miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę lub
• osoby, u których występuje przynajmniej jeden czynnik ryzyka: bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

Programem objęte są osoby, które są zadeklarowane do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie przez pacjenta pisemnego oświadczenia, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczył w programie profilaktyki gruźlicy (także w innych placówkach).

W ramach programu pielęgniarka zbiera wywiad zdrowotny, wypełnia ankietę, a następnie przeprowadza z pacjentem edukację zdrowotną. W przypadku, kiedy pacjent, na podstawie odpowiedzi z ankiety, zostanie zakwalifikowany do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę, zostanie pokierowany do lekarza POZ celem dalszej diagnostyki.

Do programu nie jest wymagane skierowanie. Program może być realizowany odrębnie lub kompleksowo jako element innych programów profilaktycznych realizowanych w Przychodni.