Programy Profilaktyczne realizowane w Przychodni BaltiMed

Spis treści


1. Profilaktyka 40+

Z programu może skorzystać każdy pacjent powyżej 40 roku życia (rocznikowo) i wykonać pakiet bezpłatnych badań laboratoryjnych. Zakres badań ustalany jest indywidualnie podczas wstępnego wywiadu ankietowego, na podstawie udzielonych przez pacjenta odpowiedzi i zidentyfikowanych czynników ryzyka. W zleconym pakiecie badań mogą znaleźć się: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, płytki krwi, stężenie cholesterolu całkowitego, stężenie glukozy we krwi, poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi, PSA (antygen swoisty dla stercza całkowity), kontrolny profil lipidowy, krew utajona w kale metodą immunochemiczną (iFOBT), AlAT, AspAT, GGTP.

U każdego pacjenta wykonywane są ponadto pomiary: ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczany jest wskaźnik masy ciała (BMI).

Warunkiem udziału w programie jest posiadanie aktywnego ubezpieczenia NFZ oraz wygenerowanie e-skierowania. W tym celu pacjent powinien wypełnić specjalną ankietę na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) samodzielnie, lub korzystając z pomocy pracownika Przychodni.  Po uzyskaniu e-skierowania należy umówić termin wizyty w Punkcie Pobrań Gabinetu Zabiegowego.


2. Profilaktyka Miażdżycy Tętnic i Chorób Serca „Kordian”

Do programu są aktywnie zapraszani przez pracownika Gabinetu Promocji Zdrowia pacjenci z już wcześniej rozpoznanym czynnikami ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (m.in. z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą t.2, dyslipidemią, przewlekłą chorobą nerek, otyłością, uzależnieniem od nikotyny). Propozycję udziału w programie może również złożyć pacjentowi lekarz POZ, w trakcie porady z innej przyczyny. Możliwe jest też zgłoszenie się samego pacjenta do Rejestracji, którego umawiamy na wstępną kwalifikację do Gabinetu Promocji Zdrowia. Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną chorobą sercowo-naczyniową (m.in. choroba wieńcowa, udar mózgu, tętniak aorty, choroby tętnic obwodowych).

Warunkiem udziału w programie jest wstępna zgoda pacjenta uczestniczenia w regularnych zajęciach prozdrowotnych przez ok. 10-12 tygodni.

Do interwencji prozdrowotnej kwalifikuje lekarz w trakcie porady, poprzedzonej wykonaniem badań laboratoryjnych i EKG, po stwierdzeniu wysokiego lub bardzo wysokiego globalnego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych lub innych istotnych czynników ryzyka (np. nadciśnienia tętniczego II st., wysokiego poziomu cholesterolu, znacznej otyłości, uzależnienia od nikotyny) u pacjentów z umiarkowanym globalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Zakwalifikowany pacjent otrzymuje tzw. bon edukacyjny w ramach którego indywidualnie planuje się wizyty u dietetyka, psychologa, edukatora zdrowotnego oraz zajęcia poprawiające sprawność ruchową, prowadzone przez doświadczonych trenerów treningu zdrowotnego dorosłych. Zajęcia te odbywają się dwa razy w tygodniu przez 10 tygodni na sali gimnastycznej lub na dworze.

Po zakończeniu zajęć prozdrowotnych odbywa się końcowa porada lekarska, która ma na celu podsumowanie efektów interwencji behawioralnej oraz ustalenia dalszych zaleceń.  Przed poradą wykonywany jest kontrolny profil lipidowy oraz poziom glikemii.

Pacjenci z bardzo wysokim poziomem cholesteroli i podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej, są dodatkowo kierowani do Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, działającego przy Klinicznym Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.  Sposób realizacji programu opisany jest w instrukcji IS 04/22


3. Profilaktyka Chorób Układu Krążenia (CHUK) – Bilans Zdrowia (BZ)

Do programu kwalifikują się osoby zadeklarowane do lekarza POZ, będące w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców) oraz w okresie ostatnich 3 lat nie miał wykonanego bilansu zdrowia w ramach pilotażu POZ PLUS.

Celem bilansu jest ocena stanu zdrowia pod kątem ryzyka wystąpienia następujących chorób przewlekłych: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca.

Badanie bilansowe w ramach programu CHUK wykonuje lekarz przy współpracy z pracownikiem Gabinetu Promocji Zdrowia, który na podstawie wygenerowanej listy zaprasza pacjentów do udziału w programie telefonicznie.

Badanie polega na:

  1. Zebraniu wywiadu z wykorzystaniem kwestionariusza BZ w formie elektronicznej
  2. Wykonaniu  badań laboratoryjnych
  3. Odbyciu wizyty w Gabinecie Promocji Zdrowia w celu:

– podpisania   zgody na przetwarzanie danych osobowych

– wykonaniu podstawowych badań antropometrycznych i parametrów życiowych

– wykonaniu 3-min testu stopnia wg YMCA

– wypełnienia części przedlekarskiej kwestionariusza BZ (m.in. wpisanie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych)

  1. Odbyciu porady u lekarza POZ (osobiście lub telefonicznie).

W trakcie porady lekarz na podstawie danych z wywiadu, wyników badań dodatkowych i pomiarów oraz innych informacji zapisanych w części przedlekarskiej, dokonuje oceny występowania czynników ryzyka SN oraz globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Jeśli ryzyko wystąpienia choroby sercowo – naczyniowej jest niskie i nie występują czynniki ryzyka, pacjent kończy udział w programie z informacjami dotyczącymi dalszej profilaktyki. W przypadku identyfikacji behawioralnych czynników ryzyka pacjenci kierowani są na porady edukacyjne w POZ: edukatora zdrowotnego, dietetyczne, psychologiczne. Dodatkowo pacjenci są kwalifikowani do udziału w innych programach profilaktycznych lub/i kierowani na inne badania diagnostyczne lub do innych poradni.


4.  Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Program bezpłatnych badań cytologicznych w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych, które są realizowane co 36 miesięcy u kobiet w wieku 25-59 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy. Kobiety z określonej grupy wiekowej mogą zgłaszać się na badanie bez skierowania.

Program obejmuje przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie materiału do badania cytologicznego a także edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej. Po ok 2-3 tygodniach pacjentka otrzymuje wynik badania oraz informację co do dalszego postępowania

Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

W celu umówienia się na profilaktyczne badanie cytologiczne należy skontaktować się z Położną.


5.  Wczesne Wykrywanie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów

Do programu kwalifikują się osoby w wieku 18-67 lat, u których występuje ból i obrzęk stawów dłoni i stóp, nie wynikające z ewidentnego urazu, od co najmniej 3 tygodni przed wizytą.

W ramach programu pacjent odbywa 2 porady u Lekarza POZ oraz wykonuje badania laboratoryjne. Podczas wizyt lekarz wypełnienia kwestionariusz przesiewowy oraz przeprowadza badanie układu ruchu w kierunku RZS.

W przypadku spełnienia określonych kryteriów lekarz POZ wystawia skierowanie do reumatologa do Ośrodka Wczesnej Diagnostyki Pomorskiego Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie, gdzie do  14 dni od zgłoszenia pacjent jest konsultowany przez doświadczonego reumatologa i w przypadku potwierdzenia podejrzenia kierowany jest na specjalistyczne badania celem ostatecznego ustalenia rozpoznania.

Lekarze, którzy realizują program: M. Mirońska, D. Biedrzycka