Przewodnik pacjenta

SŁOWNICZEK POJĘĆ

BMI – wskaźnik masy ciała pozwalający ustalić, czy jest ona prawidłowa lub czy występuje niedowaga, nadwaga lub otyłość.

Dokument ubezpieczenia – legitymacja ubezpieczeniowa pracownicza, legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie o opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, dowód wpłaty składki do KRUS (dowód za ostatni miesiąc), legitymacja studencka, karta EKUZ.

Glikemia – stężenie cukru we krwi.

Glukometr – urządzenie służące do pomiaru stężenia cukru we krwi pobieranej zazwyczaj z opuszka palca.

Hipoglikemia – stężenie cukru we krwi poniżej poziomu prawidłowego. Może występować u osób leczonych insuliną lub z cukrzycą typu drugiego.

Hiperglikemia – stężenie cukru we krwi wyższe niż poziom prawidłowy.

Indeks glikemiczny  – wskaźnik informujący o szybkości wzrostu poziomu cukru we krwi po spożyciu danego porodktu.

Iniekcja -to wprowadzenie roztworu (najczęściej leku) do tkanki za pomocą strzykawki z igłą.

Opiekun faktyczny – osoba sprawująca bez obowiązku ustawowego stałą opiekę nad pacjentem, który wymaga jej ze względu na wiek stan zdrowia lub stan psychiczny.

Osoba bliska – krewny, małżonek, powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej (rodzice, dziadkowie), lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z pacjentem.

RR – ciśnienie tętnicze.

Spirometria – badanie umożliwiające pomiar oddychania. Jest szczególnie ważne przy diagnostyce przewlekłych chorób układu oddechowego.

Stan nagły – pojawienie się objawów bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu.


AKTY PRAWNE

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania