Organizacja pracy Przychodni

Spis treści


1. Zasady przyjmowania pacjentów

Zasady przyjmowania pacjentów w gabinecie lekarskim

Pacjenci są przyjmowani w gabinecie według kolejności godzin rejestracji. Czas każdego badania może ulec zmianie, dlatego ustalona godzina wizyty jest orientacyjna i może ulec przesunięciu do 40 minut. Pacjenci wchodzą do gabinetu po wezwaniu przez lekarza. Lekarz może przyjąć dodatkowego pacjenta w dowolnym ustalonym przez siebie czasie, co może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania przez pozostałych pacjentów.

Wizyty dzieci i młodzieży

Do ukończenia 16 r.ż. wizyty te, zgodnie z wymogami prawa powinny odbywać się w obecności rodzica lub dorosłego opiekuna. Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeżeli zgłosi się ono na wizytę same.

Dzieci po 16 r.ż. mogą być badane bez obecności opiekuna. Mają również prawo do informacji o stanie zdrowia i prowadzonym leczeniu, oraz do wyrażenia sprzeciwu. Nie mogą natomiast samodzielnie zadecydować o wdrożeniu leczenia bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Na terenie Przychodni odpowiedzialność za dzieci do 16 r.ż. ponoszą rodzice lub ich opiekunowie.

Wizyty dzieci z podejrzeniem ospy wietrznej

Dzieci z podejrzeniem ospy wietrznej muszą być izolowane od pozostałych chorych dzieci, dlatego ich rodzice proszeni są o:

 • wcześniejszą rejestrację telefonicznie lub internetowo, ewentualnie osobiście przez osobę upoważnioną,
 • oczekiwanie na wizytę w wyznaczonym przez personel gabinecie. Do czasu wskazania tego gabinetu należy oczekiwać w miejscu wskazanym przez pracownika Przychodni, w oddaleniu od innych pacjentów.

Wizyty domowe

Pacjenci mogą zgłaszać potrzebę wizyty domowej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 11.00.

Wizyty domowe odbywają się codziennie, po wcześniejszej teleporadzie u lekarza, który ustala potrzebę jej wykonania.

Sytuacje, które nie uzasadniają wezwania lekarza do domu:

 • Wizyta kontrolna
 • Problem z dotarciem do Przychodni z powodu braku własnego środka komunikacyjnego
 • Uzyskanie recept na kontynuację leczenia

Porady telefoniczne                                                                                               

Pacjent może zgłosić, podczas kontaktu z Rejestracją Przychodni, potrzebę konsultacji telefonicznej z pracownikiem medycznym. Warunkiem uzyskania porady telefonicznej jest zaktualizowanie swojego numeru kontaktowego w bazie Przychodni. W celu przeprowadzenia rozmowy z pacjentem lekarz dzwoni do pacjenta na numer telefonu zapisany w dokumentacji medycznej w czasie do 40 minut po upływie zaplanowanego terminu rejestracji w Terminarzu. W przypadku nieodebranego połączenia należy podejmować co najmniej dwukrotnie kolejną próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Podczas rozmowy telefonicznej lekarz przeprowadza dokładny wywiad dotyczący aktualnego problemu zdrowotnego, ustala wstępne rozpoznanie i decyduje, czy dla rozwiązania aktualnego problemu zdrowotnego wystarczająca jest teleporada, czy też konieczna będzie wizyta w przychodni lub wizyta domowa. W każdym przypadku o terminie przeprowadzenia wizyty decyduje lekarz.
Dodatkowo w przypadku dokumentacji medycznej, którą ma zostać przedłożona lekarzowi podczas teleporady lub, na podstawie decyzji lekarza, ma być dołączona do dokumentacji medycznej, powinna zostać przesłana na adres rejestracja@baltimed.pl z wyprzedzeniem min. 2 dni przez poradą. Dokumenty przesłane z wyprzedzeniem mniejszym niż 2 dni robocze mogą nie zostać przedłożone lekarzowi w terminie

Pacjenci Przychodni proszeni są o:

 • Powstrzymanie się od hałasu oraz innych zachowań utrudniających udzielanie świadczeń innym pacjentom – w tym  głośnych rozmów i używania telefonów komórkowych
 • Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie Przychodni
 • Zachowanie spokoju i unikanie gwałtownych lub agresywnych zachowań. Zachowania te nie są tolerowane i wiążą się konsekwencją nieudzielenia świadczenia, a w sytuacjach skrajnych z wezwaniem policji
 • Przestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w Przychodni

2. Wizyta u lekarza

Przed wizytą u lekarza

 • Zastanów się co dokładnie Ci dolega, jakie masz objawy (np. czy boli Cię gardło, czy masz gorączkę, czy pojawił się katar, kaszel, ból, osłabienie, wymioty, biegunka itp.)
 • Obserwuj stan swojego zdrowia – jeżeli w domu mierzysz ciśnienie/sprawdzasz poziom cukru we krwi itp. zapisuj daty, godziny i wyniki pomiarów.
 • Zapisz sobie pytania, które chcesz zadać w czasie wizyty.
 • Dowiedz się jakie choroby występują w rodzinie (np. cukrzyca, nadciśnienie, zawały, udary, choroby nowotworowe itp.).
 • Na wizytę zabierz wyniki przeprowadzonych badań lub konsultacji/kartę wypisu ze szpitala.

W czasie wizyty u lekarza

 • Dokładnie wyjaśnij lekarzowi jakie masz objawy.
 • Poinformuj lekarza jeżeli występowały problemy podczas zażywania leków w przeszłości.
 • Poinformuj lekarza o lekach przepisanych przez innych lekarzy, ponieważ łączenie niektórych z nich może być niebezpieczne.
 • Poinformuj lekarza, jeżeli używasz tańszego odpowiednika wypisanego wcześniej leku.
 • Zadawaj pytania jeżeli jakieś informacje są dla Ciebie niezrozumiałe.
 • Jeżeli lekarz zaleci Ci badania, zapytaj o ich przebieg, jak się do nich przygotować, jak możesz odebrać wyniki.
 • Poinformuj lekarza jeżeli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.
 • Nie zajmuj lekarzowi więcej czasu niż jest to konieczne.

Po wizycie u lekarza

 • Dokładnie przestrzegaj zaleceń lekarza.
 • Skonsultuj z lekarzem, jeżeli chcesz zrezygnować z brania leków przez niego przepisanych.
 • Przestrzegaj terminów kolejnych wizyt.

3. Skierowania

Skierowanie jest dokumentem wymaganym przy dostępie do:

 • badań diagnostycznych
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 • leczenia szpitalnego
 • leczenia uzdrowiskowego
 • rehabilitacji leczniczej
 • opieki pielęgniarskiej nad przewlekle chorymi

Skierowania do poradni specjalistycznej może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast skierowanie do szpitala każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu.

E-skierowanie

Elektroniczne skierowanie, czyli e-skierowanie, wystawia lekarz w systemie informatycznym.

Pacjent otrzymuje od lekarza czterocyfrowy kod (jeżeli posiada Internetowe konto pacjenta to otrzymuje kod na swój telefon komórkowy lub na adres poczty elektronicznej).

Rejestrując się do poradni specjalistycznej lub na badanie, pacjent podaje czterocyfrowy kod e-skierowania oraz swój PESEL. Nie ma już obowiązku dostarczania do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

Wszystkie e-skierowania wystawione pacjentowi dostępne są na jego Internetowym Koncie Pacjenta.

Na podstawie jednego skierowania pacjent może zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczenia w danym zakresie.

Skierowanie na leczenie specjalistyczne obejmuje całość świadczeń związanych z leczeniem danego schorzenia.

W przypadkach uzasadnionych medycznie, skierowanie do lekarza specjalisty lub na hospitalizację może być poprzedzone wykonaniem niezbędnych badań diagnostycznych.

Badania należy wykonywać w placówkach wskazanych przez lekarza kierującego.

UWAGA: Osobą decydującą o konieczności wystawienia skierowania na konkretne badania jest zawsze lekarz. Pacjent nie może żądać wystawienia skierowania na badania, które jego zdaniem są niezbędne.

Skierowanie nie jest wymagane w przypadku gdy pacjent chce skorzystać z porady lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika
 • stomatologa
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry

Ponadto skierowania nie muszą przedstawiać osoby o szczególnych uprawnieniach.

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/

Od 2015 roku porada u dermatologa i okulisty wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, w przypadku zatruć, urazów i wypadków.

Ważność skierowania: Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony. Skierowanie do poradni specjalistycznej, na badania diagnostyczne lub do szpitala ważne jest do momentu jego realizacji lub do momentu ustania przyczyny jego wystawienia. Poradnia w której pacjent był już leczony, ma prawo zażądać nowego skierowania, jeżeli ten nie stawił się na zalecone porady kontrolne przed upływem roku.

Wyjątki:

 • pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na zabiegi fizykoterapeutyczne zobowiązani są zarejestrować się w wybranym gabinecie/zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od daty jego wystawienia.
 • Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wygasa po upływie 14 dni od daty wystawienia.
 • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe należy przekazać do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia pod rygorem utraty ważności skierowania,

4. Zaświadczenia lekarskie

Zaświadczenia wystawiane bezpłatnie

Do wystawienia bezpłatnego zaświadczenia pacjent ma prawo, jeżeli jest ono związane z:

 • leczeniem i rehabilitacją
 • niezdolnością do pracy,
 • orzekaniem o niepełnosprawności,
 • uzyskaniem pomocy społecznej, zasiłku pielęgnacyjnego,
 • dodatkiem lub jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka (wystawia położna),
 • urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli i nauczycieli akademickich.

 
Zaświadczenia wystawiane odpłatnie

Wszystkie inne zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta podlegają opłacie zgodnej z cennikiem. Dotyczy to przede wszystkim zaświadczeń wystawianych dla celów:

 • sanitarnych z wpisem do książeczki,
 • lekarskich na potrzeby uzyskania zapomogi,
 • orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych,
 • uzyskania świadczeń pieniężnych od zakładu pracy lub innej instytucji (np. ubezpieczeniowej, podatkowej),
 • stanie zdrowia na życzenie pacjenta lub jego opiekuna prawnego (np. na policję).

W szczególności nie ma przepisów stwarzających wymóg uzyskiwania zaświadczeń lekarskich w niżej wymienionych sytuacjach i dlatego wystawiane mogą być jedynie odpłatne zaświadczenia o stanie zdrowia na życzenie pacjenta lub jego opiekuna prawnego albo wymagającej je instytucji:

 • uczęszczanie do żłobka lub przedszkola
 • zwolnienie z zajęć szkolnych
 • udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej
 • uczestnictwo dzieci i młodzieży  w  zorganizowanym wypoczynku  (m.in. kolonie, obozy)
 • kontynuowanie nauki w innej szkole

Cennik: http://www.baltimed.pl/cennik/

Zaświadczenia wystawiane przez lekarzy posiadających szczególne kompetencje

Ze względu na konieczność posiadania określonych kompetencji biegłych sądowych oraz związanych z orzekaniem w zakresie medycyny pracy i medycyny sportowej lekarze Przychodni BaltiMed nie wystawiają zaświadczeń:

 • dla celów sądowo – lekarskich,
 • dopuszczających do udziału w zajęciach sportowych i testach sprawnościowych,
 • dopuszczających do pracy
 • dopuszczających do kształcenia w zawodach stwarzających narażenie dla zdrowia
 • o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

UWAGA: W celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych i zawodach sportowych, należy udać się do Poradni Sportowo – Lekarskiej.


5. Recepty na leki stałe

Wszyscy chorzy przewlekle będący pod opieką lekarzy Poradni Ogólnej, są rejestrowani na wizyty kontrolne z wyprzedzeniem na terminy uzgodnione z lekarzem.
W przypadku, gdy pacjent nie zgłosi się na zaplanowana wizytę, wnioski o kolejne recepty nie są realizowane.
W przypadku leków zalecanych przez lekarzy poradni specjalistycznych AOS są one wypisywane przez lekarza POZ pod warunkiem posiadania aktualnej informacji z od lekarza AOS (wypisywanej raz w roku), w ilości wystarczającej do terminu kolejnej wizyty, wskazanego przez pacjenta na wniosku na leki stałe.
Wszystkie leki stałe są wypisywane w ilości wystarczającej do dnia zaplanowanej wizyty w POZ lub AOS.
W celu wypisania e-recept na leki przyjmowane przewlekle należy złożyć wniosek, osobiście, telefonicznie lub mailowo na adres rejestracja@baltimed.pl lub erecepta@baltimed.pl

Wnioski  przesyłane drogą mailową muszą zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko,
 • 4 ostatnie cyfry numeru PESEL
 • numer telefonu kontaktowego,
 • nazwę i dawkę leku.

Tożsamość pacjenta składającego wniosek drogą telefoniczną jest weryfikowana na podstawie zgodności podawanych przez niego ww. danych z danymi z kartoteki pacjenta.

Recepta zostanie wystawiona w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zapotrzebowania. Każdy pacjent z aktywnym Internetowym Kontem Pacjenta (IKP) otrzymuje automatycznie z systemu centralnego SMS-y z kodem wystawionych e-recept, dlatego poza wyjątkowymi sytuacjami, lekarze nie będą wysyłali dodatkowych SMS-ów z kodami recept w trakcie porady recepturowej. W przypadku braku aktywnego IKP, w celu otrzymania kodu recepty, pacjent będzie musiał zadzwonić lub przyjść do Rejestracji Przychodni.
W celu realizacji e-recepty pacjent podaje w aptece otrzymany od lekarza KOD oraz numer PESEL.


6. Gabinet zabiegowy

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 19.00.

W godzinach 7.30 – 10.00 funkcjonuje jako punkt pobrań materiału biologicznego do badań laboratoryjnych. Obowiązuje rejestracja telefoniczna na konkretną godzinę. Nie ma możliwości przyjścia na badania bez wcześniejszej rejestracji.

W punkcie pobrań poza kolejnością przyjmowani są następujący pacjenci:

 • niemowlęta przed ukończeniem 1-go roku życia
 • kobiety w zaawansowanej ciąży
 • inwalidzi wojenni
 • pacjenci ze skierowaniem na test obciążenia glukozą
 • pacjenci ze skierowaniem wyłącznie na badania ogólne moczu/kału lub posiewu moczu/kału

Wyniki większości badań laboratoryjnych można odbierać następnego dnia po godzinie 11.00 w Rejestracji na I piętrze. Na niektóre wyniki czeka się dłużej i wówczas pacjent powinien być o tym poinformowany przez pielęgniarkę pobierającą materiał do badania.

W godzinach 10.00 – 19.00 w gabinecie zabiegowym wykonywane są:

 • badania diagnostyczne: EKG, spirometria, Holter EKG, Holter RR, pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary glukozy,
 • zabiegi pielęgniarskie: iniekcje, inhalacje, opatrunki, ściąganie szwów, usuwanie kleszczy,
 • szczepienia ochronne,
 • edukacja zdrowotna i porady pielęgniarskie,
 • badanie pielęgniarskie pacjentów z zachorowaniami ostrymi po wyczerpaniu wolnych miejsc w Terminarzu, celem ustalenia  wskazań do wizyty u lekarza,
 • pomoc doraźna w przypadkach nagłych.

Badania diagnostyczne i zabiegi w ramach NFZ wykonywanie są wyłącznie na zlecenie lekarzy Przychodni BaltiMed. Badania w ramach prywatnych ubezpieczeń i abonamentów mogą być zlecone przez innych lekarzy, pod warunkiem ich uznania przez płatnika. Na badania wykonywane odpłatnie skierowanie nie jest wymagane.

Cennik badań: PRZEJDŹ DO CENNIKA


7. Szczepienia

Osoby do szczepienia kwalifikuje lekarz, po wypełnieniu przez pielęgniarkę specjalnego kwestionariusza dotyczącego ewentualnych przeciwwskazań.

Miejsce wykonywania szczepień:

Szczepienia dorosłych odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 w Gabinecie Zabiegowym, po uprzedniej rejestracji z wyprzedzeniem. Odpłatność za szczepienia pobierana jest przed udzieleniem świadczenia, w Gabinecie Zabiegowym.

Szczepienia dzieci odbywają się w Poradni Dziecka Zdrowego po wcześniejszej rejestracji na dany termin. Przed szczepieniem dziecko jest badane przez lekarza pediatrę.

UWAGA: Z powodu braku możliwości zagwarantowania zachowania tzw. ciągu chłodniczego, w Przychodni z zasady nie wykonuje się szczepień preparatami przyniesionymi przez Pacjenta.

Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, gdy nie posiadamy aktualnie na stanie magazynowym Przychodni wybranego preparatu szczepionkowego i/lub nie jesteśmy w stanie sprowadzić go dla pacjenta z realizujących nasze zamówienia hurtowni. Każdorazowo jednak decyzja o możliwości wykorzystania szczepionki zakupionej poza placówką jest suwerenną decyzją lekarza kwalifikującego na szczepienie. Na mocy obowiązującego prawa lekarz wykonuje swój zawód z należytą starannością i dbałością o bezpieczeństwo pacjenta, jeśli więc w jego przekonaniu istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości szczepionki lub lekarz uznaje, że posiadana przez niego aktualna wiedza medyczna na temat wybranego preparatu jest zbyt mała (np. szczepi nim po raz pierwszy), może odmówić użycia go. Każdorazowo w przypadku wykorzystania preparatu własnego, obowiązkowe jest podpisanie przez pacjenta oświadczenia o zachowaniu ciągu chłodniczego przy przechowaniu i transporcie szczepionki.

Zalecenia dotyczące szczepień przeciwko grypie:

Wszyscy dorośli oraz dzieci powyżej 6-go miesiąca życia powinny szczepić się corocznie.

W pierwszej kolejności powinny być szczepione osoby z grup największego ryzyka, tj.

 • kobiety, które są lub będą w ciąży w czasie sezonu epidemicznego grypy
 • dzieci w wieku 6 miesięcy – 5 lat
 • dorośli powyżej 50 r.ż.
 • chorzy przewlekle na choroby układu oddechowego (w tym na astmę), sercowo – naczyniowego (z wyjątkiem nadciśnienia tętniczego), nerek, wątroby, układu nerwowego, układu krwiotwórczego, choroby metaboliczne (w tym na cukrzycę)
 • osoby ze znaczną otyłością
 • osoby z upośledzeniem odporności (w tym spowodowanym leczeniem immunosupresyjnym lub zakażeniem HIV)
 • pensjonariuszy placówek przewlekłej opieki pielęgnacyjnej i medycznej

Szczepienia powinny obejmować również współmieszkańców i opiekunów osób z wyżej wymienionych grup.


8. Programy profilaktyczne realizowane w Przychodni BaltiMed

Profilaktyka cukrzycy i nadciśnienia.

Badanie poziomu glukozy. Pacjentom bez rozpoznanej cukrzycy Przychodnia oferuje badanie poziomu glukozy we krwi glukometrem bez skierowania od lekarza. Badanie można wykonać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 10.00 w Gabinecie Zabiegowym. Pacjenci proszeni są aby stawić się na czczo, tzn. ok. 8 godzin od spożycia ostatniego posiłku. Badania w kierunku cukrzycy powinno być wykonywane przynajmniej raz na 3 lata u osób powyżej 45 r.ż.

Niezależnie od wieku, przynajmniej raz w roku stężenie cukru we krwi powinny badać osoby z następujących grup ryzyka:

 • osoby z nadwagą – BMI>25,
 • osoby z cukrzycą występująca u członków rodziny (rodziców lub rodzeństwa)
 • osoby ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym (powyżej 140/90 mmHg)
 • osoby prowadzące mało aktywny tryb życia.
 • kobiety, które przebyły cukrzycę ciążową
 • kobiety, które urodziły dziecko o masie ciała powyżej 4 kg,
 • osoby, u których w poprzednim badaniu stwierdzono stan przedcukrzycowy (stężenie cukru we krwi powyżej 100mg/dl)

Pacjenci Przychodni mają możliwość otrzymania bezpłatnego glukometru. Dotyczy to osób z cukrzycą rozpoznaną przez lekarza prowadzącego (insulinozależną, lekozależną, dietozależną, cukrzycą ciężarnych). Istnieje również możliwość wypożyczenia glukometru na krótki okres, aby przeprowadzić kontrolne badanie poziomu glukozy w warunkach domowych.

Pomiary  ciśnienia tętniczego krwi zalecane jest u  wszystkich zdrowych pacjentów, niezależnie od wieku, co najmniej raz w roku. Można je wykonać od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 19.00 w Gabinecie Zabiegowym.

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia (CHUK) – Bilans Zdrowia (BZ)

Do programu kwalifikują się osoby zadeklarowane do lekarza POZ w wieku 35-65 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).
Celem bilansu jest ocena stanu zdrowia pod kątem ryzyka wystąpienia następujących chorób przewlekłych: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca.
Badanie bilansowe w ramach programu CHUK wykonuje lekarz przy współpracy z pracownikiem Gabinetu Promocji Zdrowia, który na podstawie wygenerowanej listy zaprasza pacjentów do udziału w programie telefonicznie.

Badanie polega na:

 1. Zebraniu wywiadu z wykorzystaniem kwestionariusza BZ w formie elektronicznej
 2. Wykonaniu badań laboratoryjnych
 3. Odbyciu wizyty w Gabinecie Promocji Zdrowia w celu:
  • Podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Wykonaniu podstawowych badań antropometrycznych i parametrów życiowych
  • Wykonaniu 3-min testu stopnia wg YMCA
  • Wypełnienia części przedlekarskiej kwestionariusza BZ (m.in. wpisanie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych)
 4. Odbyciu porady u lekarza POZ (osobiście lub telefonicznie)

W trakcie porady lekarz na podstawie danych z wywiadu, wyników badań dodatkowych i pomiarów oraz innych informacji zapisanych w części przedlekarskiej, dokonuje oceny występowania czynników ryzyka SN oraz globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Jeśli ryzyko wystąpienia choroby sercowo – naczyniowej jest niskie i nie występują czynniki ryzyka, pacjent kończy udział w programie z informacjami dotyczącymi dalszej profilaktyki. W przypadku identyfikacji behawioralnych czynników ryzyka pacjenci kierowani są na porady edukacyjne w POZ: edukatora zdrowotnego, dietetyczne, psychologiczne. Dodatkowo pacjenci są kwalifikowani do udziału w innych programach profilaktycznych lub/i kierowani na inne badania diagnostyczne lub do innych poradni.

Profilaktyka 40+
Z programu może skorzystać każdy pacjent powyżej 40 roku życia (rocznikowo) i wykonać pakiet bezpłatnych badań laboratoryjnych. Zakres badań ustalany jest indywidualnie podczas wstępnego wywiadu ankietowego, na podstawie udzielonych przez pacjenta odpowiedzi i zidentyfikowanych czynników ryzyka. W zleconym pakiecie badań mogą znaleźć się: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, płytki krwi, stężenie cholesterolu całkowitego, stężenie glukozy we krwi, poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi, PSA (antygen swoisty dla stercza całkowity), kontrolny profil lipidowy, krew utajona w kale metodą immunochemiczną (iFOBT), AlAT, AspAT, GGTP.
U każdego pacjenta wykonywane są ponadto pomiary: ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczany jest wskaźnik masy ciała (BMI).
Warunkiem udziału w programie jest posiadanie aktywnego ubezpieczenia NFZ oraz wygenerowanie e-skierowania. W tym celu pacjent powinien wypełnić specjalną ankietę na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) samodzielnie, lub korzystając z pomocy pracownika Przychodni. Po uzyskaniu e-skierowania należy umówić termin wizyty w Punkcie Pobrań Gabinetu Zabiegowego.


9. Opieka koordynowana (OK) finansowana z budżetu powierzonego

Objęci opieką koordynowaną są wszyscy pacjenci od 18 r.ż., zadeklarowani do lekarza POZ naszej Przychodni, z rozpoznaniem przynajmniej jednej spośród wybranej jednostki chorobowej z grupy dziedzinowej: diabetologia, kardiologia, endokrynologia, pulmonologia.
Nie stanowi ograniczenia równoczesna opieka w poradni AOS.
Warunkiem włączenia do OK jest ustna zgoda pacjenta, powiązana z gotowością do realizacji kolejnych świadczeń wynikających z indywidualnego planu opieki medycznej (IPOM) ustalonego przez lekarza oraz odbycie porady kompleksowej.

Świadczenia w ramach OK, finansowane z budżetu powierzonego (BP):

 1. Porada kompleksowa w formie wizyty stacjonarnej, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym;
 2. Porady edukacyjne, udzielane przez lekarza lub pielęgniarkę, do 6 razy w roku kalendarzowym;
 3. Porady dietetyczne do 3 razy w roku kalendarzowym;
 4. Badania diagnostyczne
  1. grupa dziedzinowa kardiologia:
   • BNP (NT-pro-BNP);
   • albuminuria (stężenie albumin w moczu);
   • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu);
   • Holter RR;
   • Holter EKG 24, 48 i 72 godz.;
   • próba wysiłkowa;
   • ECHO serca przezklatkowe;
   • USG Doppler tętnic szyjnych;
   • USG Doppler naczyń kończyn dolnych.
  2. grupa dziedzinowa diabetologia:
   • albuminuria (stężenie albumin w moczu);
   • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu);
   • USG Doppler naczyń kończyn dolnych.
  3. grupa dziedzinowa endokrynologia:
   • antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej);
   • antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH);
   • antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie);
   • BAC tarczycy.
  4. grupa dziedzinowa pulmonologia:
   • spirometria;
   • spirometria z próbą rozkurczową.
 5. Konsultacje specjalistyczne lekarz pacjent (L-P) i lekarz-lekarz (L-L):
  1. kardiolog;
  2. endokrynolog;
  3. diabetolog;
  4. pulmonolog/alergolog.

O zasadności zlecenia pacjentowi poszczególnych świadczeń każdorazowo decyduje lekarz na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz istniejących wskazań medycznych do wykonania badania lub konsultacji.


10. Wydawanie dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną stanowią dane dotyczące pacjenta, jego historia choroby, wyniki badań, skierowania na zabiegi/badania diagnostyczne. Należy ona do placówki medycznej, w której została wytworzona, ale pacjent lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do nieograniczonego dostępu do tej dokumentacji. Upoważnienie danej osoby lub instytucji do wglądu lub kopii  dokumentacji musi zawierać przynajmniej:

 • Określenie mocodawcy oraz jego dane (imię, nazwisko, adres, numer PESEL)
 • Wyraźne ustanowienie osoby pełnomocnika oraz jego dane (imię, nazwisko, adres, numer PESEL)
 • Zakres umocowania
 • Własnoręczny podpis mocodawcy
 • Datę i miejsce sporządzenia pełnomocnictwa.

W Rejestracji Przychodni dostępne są wzory upoważnień.

Pacjent chcący uzyskać kopię dokumentacji medycznej powinien złożyć odpowiedni wniosek

w Rejestracji Przychodni, telefonicznie lub mailowo (erecepta@baltimed.pl). W Rejestracji dostępne są opcjonalne, papierowe wnioski mające na celu ułatwienie wnioskowania. Na życzenie kopia może zostać ona potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Odbiór dokumentacji pacjent uzgadnia z pracownikiem rejestracji; termin ustalany jest bez zbędnej zwłoki. Kopię dokumentacji pacjent może odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Istnieje możliwość przesłania kserokopii dokumentacji medycznej pocztą, na adres wskazany przez pacjenta – jedynie na umotywowany wniosek pacjenta i po rozpatrzeniu go przez Kierownika Przychodni.

Wydawanie oryginału dokumentacji medycznej odbywa się jedynie w wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę pacjenta i po rozważeniu jej przez Kierownika Przychodni.


11. Świadczenia odpłatne

Przychodnia BaltiMed oferuje na życzenie Pacjenta świadczenia, które podlegają opłatom zgodnym z obowiązującym cennikiem. Należą do nich usługi medyczne oraz badania diagnostyczne. Pacjenci korzystający z odpłatnych świadczeń nie muszą posiadać skierowania.

Usługi odpłatne udzielane na życzenie pacjenta w Przychodni to przede wszystkim:

 • porady lekarskie,
 • iniekcje,
 • szczepienia,
 • badania laboratoryjne,
 • ECHO serca dorosłych i dzieci,
 • USG narządowe i dopplerowskie,
 • EKG wraz z opisem, spirometria,
 • Holter RR, Holter EKG,
 • Próba wysiłkowa EKG
 • Spirometria – wymagane pisemne zlecenie od lekarza.

Szczegółowy cenniki wszystkich usług:

 http://www.baltimed.pl/cennik/cennik-uslug-medycznych.html

http://www.baltimed.pl/cennik/cennik-badan-diagnostycznych.html

Należności za świadczenia pobierane są przed wykonaniem danej usługi. Po dokonaniu opłaty zawsze wystawiany jest paragon.

Pacjenci mogą otrzymać fakturę za opłacone świadczenia. W tym celu powinni zgłosić się, wraz z otrzymanym paragonem, do Biura Przychodni, Gdańsk, ul. Rozrażewskiego 2, , w godzinach 8.00 – 15.00 maksymalnie 3 miesiące po dokonaniu opłaty.

Powtórzenie badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne wykonywane na życzenie pacjenta podlegają opłacie. Jeżeli jednak wystąpi konieczność ich powtórzenia, która wynika z błędu strony wykonującej badanie (np. z powodu niewłaściwego pobrania krwi, błędu w laboratorium, uszkodzenia probówki itp.), pacjent zostanie poproszony o ponowne zgłoszenie się na badanie, które zostanie wykonane na koszt Przychodni. Jeżeli pacjent zrezygnuje z powtórnych badań, nie otrzyma za nie zwrotu pieniędzy.


12. Opieka nocna i świąteczna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia POZ udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub pogorszenia zdrowia poza godzinami pracy Przychodni. W ramach opieki dyżurujący lekarz może udzielać porad ambulatoryjnych, telefonicznych lub w uzasadnionych medycznie przypadkach w domu pacjenta.

 • poniedziałek – piątek od 18.00 do 8.00 dnia następnego
 • soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

W tych godzinach tych można zgłosić się do dowolnego punktu nocnej opieki.

 • COPERNICUS (Szpital Zaspa) Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk tel. 58 768 46 84
 • COPERNICUS Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej ul. Nowe Ogrody           1-6 – budynek Szpitala im. M. Kopernika, wejście A. 1-2, 80-152 Gdańsk tel. 58 764 06 40
 • Szpital Dziecięcy Polanki (poradnia dla dzieci) ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk tel. 58 520 93 02
 • 7 Szpital Marynarki Wojennej (poradnia dla dorosłych) ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk, tel. 58 58 552 62 65
 • Medica Plus ul. Stanisława Lema 21 80-126 Gdańsk tel. 58 340 54 70
 • Nadmorskie Centrum Medyczne ul. Świętokrzyska 4 80-180 Gdańsk tel. 58 763 98 90

Pozostałe punkty opieki nocnej i świątecznej:

 http://www.nfz-gdansk.pl/uploads/files/01_poz_NS_wykaz_20150330.pdf

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Pomoc wyjazdowa udzielana jest jednak przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy przypisany do konkretnego obszaru.  Świadczenia są bezpłatne dla osób ubezpieczonych w NFZ oraz udzielane bez skierowania.

W przypadkach zagrożenia życia należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy: z telefonu stacjonarnego: 999, z telefonu komórkowego: 112 lub 999.

Kiedy należy skorzystać z nocnej lub świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej:

 • gdy nie ma objawów bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
 • zastosowane środki lub leki bez recepty nie przyniosły poprawy
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni w znacznym stopniu niekorzystnie wpłynie na stan zdrowia

Kiedy nie należy korzystać z nocnej lub świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej:

 • wizyta kontrolna związana z wcześniejszym leczeniem
 • uzyskanie recept na stosowane leki stałe związane z choroba przewlekłą
 • otrzymanie skierowania do specjalisty
 • uzyskanie zaświadczenia o stanie zdrowia

13. Wystawianie Karty Zgonu

Zgodnie z obowiązującym, mocno nieaktualnymi przepisami, lekarz ma prawo wypisać Kartę Zgonu jeżeli:

 • pacjent znajdował się pod jego opieką w przeciągu ostatnich 30 dni
 • zwłoki znajdują się w odległości nie większej niż 4 km od jego miejsca pracy
 • jest w stanie stwierdzić zgon w przeciągu 12 godzin od śmierci
 • stwierdził zgon na podstawie osobistego badania
 • nie ma żadnych wątpliwości odnośnie naturalnej przyczyny śmierci

W praktyce jest bardzo trudno spełnić wszystkie powyższe warunki. Tym bardziej że wizyty domowe odbywają się w określonych godzinach, a w pozostałych zarejestrowani są inni pacjenci na porady.

Ponadto lekarze nie mają wystarczających  kompetencji w zakresie medycyny sądowej i w ocenie czy przyczyna zgonu jest naturalna czy nie.

Dlatego do czasu zapowiadanego powołania przez Ministerstwo Zdrowia instytucji koronera, wszystkie zgony w domu, co do których lekarz  nie ma absolutnej pewności odnośnie bezpośredniej przyczyny śmierci, są zgłaszane na Policję.


14. Czasowe zmiany w organizacji pracy Przychodni

Zasady organizacji pracy Przychodni mogą być czasowo zmieniane przez Kierownika Przychodni w sytuacjach nadzwyczajnych.
Jeżeli zmiany te wynikają z wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub mają na względzie bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, to zgodnie z treścią art. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) mogą one ograniczać korzystanie z praw pacjenta.

Wszelkie zmiany w organizacji pracy Przychodni wprowadzanie przez Kierownika Przychodni mają formę pisemnych informacji dla pacjenta i są publikowane na stronie internetowej Przychodni oraz dostępne w Rejestracji Przychodni.