Prawa pacjenta

Spis treści


1. Skargi i wnioski pacjentów

Przedmiotem skargi jest naruszenie praw pacjenta w zakresie udzielania świadczeń, zaniedbania w wykonywaniu zadań przez pracowników Funduszu itp. Każdy pacjent ma prawo do złożenia skargi, jeżeli uważa, że został niewłaściwie potraktowany w czasie udzielana świadczeń przez zakład opieki zdrowotnej.

Przedmiotem wniosku jest ulepszenie, usprawnienie pracy, zapobieganie nadużyciom w placówkach medycznych oraz spostrzeżenia związane z wykonywaniem zadań przez Fundusz i efektywniejszym zaspokajaniu potrzeb pacjentów.

Sposób wnoszenia wniosku jest identyczny jak w przypadku wnoszenia skargi.

Skargi lub wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej nie są rozpatrywane.

Wszelkie skargi na zachowanie pracowników Przychodni powinny być złożone w pierwszej kolejności do Kierownika Przychodni, a w przypadku braku satysfakcji z odpowiedzi – do wojewódzkiego oddziału NFZ.

Skarga do Kierownika Przychodni:

Skargę wraz z opisem sytuacji należy złożyć w formie pisemnej (osobiście w Rejestracji lub przesłać emailem). Po jej otrzymaniu Kierownik Przychodni zwraca się pisemnie do pracownika, którego skarga dotyczy celem wyjaśnienia. Pacjent otrzymuje pisemną odpowiedź w ciągu 2 tygodni.

Skarga do oddziału wojewódzkiego NFZ:

Pomorski Oddział Wojewódzki, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. 58 751 25 00, Dział Skarg i Wniosków: tel. 58 321 86 26, 58 321 86 35

Skarga może być złożona w formie ustnej lub pisemnej. W przypadku ustnego składania skargi osoba ją przyjmująca wystawia pisemne potwierdzenie przyjęcia. Pacjent powinien otrzymać odpowiedź w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do Funduszu. Skargę można złożyć również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Regulaminem Elektronicznej Platformy.

W sytuacjach naruszenia prawa do ochrony zdrowia lub praw pacjenta skargę można złożyć również do:

 • Administracji zakładu opieki zdrowotnej (Kierownika Przychodni)
 • Rzecznika Praw Pacjenta
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w sytuacji gdy istnieje podejrzenie naruszenia poufności przechowywanej dokumentacji)

 


2. Rzecznik praw pacjenta

Do głównych zadań Rzecznika należą:

 • Rozpatrywanie wszelkich spraw związanych z poszanowaniem praw pacjenta
 • Analiza skarg pacjentów
 • Rozpowszechnianie wiedzy o ochronie praw pacjenta
 • Tworzenie aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta
 • współpraca z organami władzy publicznej, organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi w celu zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta

Złożenie wniosku do Rzecznika jest bezpłatne i może zrobić to każda osoba, w tym osoba niepełnoletnia.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane pacjenta
 • dane wnioskodawcy
 • opis sytuacji wraz z argumentami potwierdzającymi naruszenie prawa pacjenta (wraz z wskazaniem odpowiedniego prawa)

Rzecznik po zapoznaniu się z wnioskiem może:

 • Podjąć sprawę
 • Poprzestać na wskazaniu pacjentowi przysługujących mu możliwości prawnych
 • Przekazać sprawę innym organom
 • Nie podjąć sprawy

Niezależnie od decyzji Rzecznik informuje pacjenta o podjętych krokach.

Rzecznik ma obowiązek ochrony danych osobowych pacjenta.

strona internetowa Rzecznika Praw Pacjenta: http://www.bpp.gov.pl/


3. Prawa pacjenta

Wszystkie prawa pacjenta zapisane są w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dostępnej  w Rejestracji Przychodni, a ich omówienie  znajduje się  w na stronie  NFZ w aktualnościach dla pacjenta.

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/