Prawa pacjenta

Spis treści


1. Skargi i wnioski pacjentów

Przedmiotem skargi jest naruszenie praw pacjenta w zakresie udzielania świadczeń, zaniedbania w wykonywaniu zadań przez pracowników Przychodni itp. Każdy pacjent ma prawo do złożenia skargi, jeżeli uważa, że został niewłaściwie potraktowany w czasie udzielana świadczeń przez zakład opieki zdrowotnej.

Przedmiotem wniosku jest ulepszenie, usprawnienie pracy, zapobieganie nadużyciom w placówkach medycznych oraz spostrzeżenia związane z wykonywaniem zadań przez Fundusz i efektywniejszym zaspokajaniu potrzeb pacjentów.

Sposób wnoszenia wniosku jest identyczny jak w przypadku wnoszenia skargi.

Skargi lub wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej nie są rozpatrywane

Wszelkie skargi na zachowanie pracowników Przychodni powinny być złożone w pierwszej kolejności do Kierownika Przychodni, a w przypadku braku satysfakcji z odpowiedzi – do wojewódzkiego oddziału NFZ.

Skarga do Kierownika Przychodni:

Skargę wraz z opisem sytuacji należy złożyć w formie pisemnej (osobiście w Rejestracji lub przesłać emailem). PPo jej otrzymaniu Kierownik Przychodni zwraca się pisemnie do pracownika, którego skarga dotyczy celem wyjaśnienia. Pacjent otrzymuje pisemną odpowiedź w ciągu 2 tygodni.

Skarga do oddziału wojewódzkiego NFZ:

Pomorski Oddział Wojewódzki, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. 58 751 25 00, Dział Skarg i Wniosków: tel. 58 321 86 26, 58 321 86 35

Skarga może być złożona w formie ustnej lub pisemnej.W przypadku ustnego składania skargi osoba ją przyjmująca wystawia pisemne potwierdzenie przyjęcia. Pacjent powinien otrzymać odpowiedź w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do Funduszu. Skargę można złożyć również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Regulaminem Elektronicznej Platformy.

W sytuacjach naruszenia prawa do ochrony zdrowia lub praw pacjenta skargę można złożyć również do:

 • Administracji zakładu opieki zdrowotnej (Kierownika Przychodni)
 • Rzecznika Praw Pacjenta
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w sytuacji gdy istnieje podejrzenie naruszenia poufności przechowywanej dokumentacji)

 


2. Skargi personelu na niewłaściwe zachowanie pacjenta oraz prawo lekarza do odstąpienia od udzielania świadczeń

Pracownicy Przychodni mają obowiązek zgłaszania Kierownikowi Przychodni każdej sytuacji, w której pacjent zachowuje się w niewłaściwy sposób wobec personelu Przychodni lub innych pacjentów, m.in.: podważa kompetencje personelu medycznego, przejawia wobec niego w inny sposób lekceważenie lub agresję, stosuje metody zastraszania w celu wymuszenia świadczenia zdrowotnego, utrudnia udzielanie świadczeń na rzecz innych pacjentów itp.
Kierownik Przychodni zwraca się do pacjenta z pisemną prośbą o wyjaśnienie swojego zachowania, a w przypadku braku satysfakcjonującego wytłumaczenia oraz gotowości do jego skorygowania, kieruje kolejne pismo nakłaniające pacjenta do właściwego zachowania lub do zmiany świadczeniodawcy POZ.
Wobec pacjentów, którzy notorycznie naruszają ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego i przejawiają zachowania opisane w pkt. 1, może zostać zastosowana procedura odmowy udzielania świadczeń przez lekarza Przychodni.
Na podstawie art. 38. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz zatrudniony w Przychodni ma prawo odmówić udzielania świadczeń zdrowotnych i odstąpić od leczenia pacjenta. W przypadku stosunku pracy może nie podjąć lub odstąpić od leczenia, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, po uzyskaniu zgody Kierownika Przychodni.
Lekarz odnotowuje fakt odstąpienia od udzielania świadczeń pacjentowi w przyszłości w dokumentacji medycznej wraz z uzasadnieniem oraz zgłasza Kierownikowi Przychodni.
Pacjent otrzymuje z Przychodni pismo z potwierdzeniem odbioru, informujące o decyzji lekarza wraz z informacją o blokadzie możliwości rejestracji internetowej do innych lekarzy poradni POZ.
W przypadku jeżeli lekarz odmawiający udzielanie świadczeń był wskazany przez pacjenta w deklaracji wyboru lekarza POZ, deklaracja zostaje anulowana, z jednoczesnym wskazaniem możliwości dokonania wyboru innego lekarza POZ Przychodni lub innego najbliższego świadczeniodawcy POZ. Kopia pisma anulującego deklarację zostaje przesłana do wiadomości Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.


3. Rzecznik praw pacjenta

Do głównych zadań Rzecznika należą:

 • Rozpatrywanie wszelkich spraw związanych z poszanowaniem praw pacjenta
 • Analiza skarg pacjentów
 • Rozpowszechnianie wiedzy o ochronie praw pacjenta
 • Tworzenie aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta
 • Współpraca z organami władzy publicznej, organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi w celu zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta

Złożenie wniosku do Rzecznika jest bezpłatne i może zrobić to każda osoba, w tym osoba niepełnoletnia.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane pacjenta
 • dane wnioskodawcy
 • opis sytuacji wraz z argumentami potwierdzającymi naruszenie prawa pacjenta (wraz z wskazaniem odpowiedniego prawa)

Rzecznik po zapoznaniu się z wnioskiem może:

 • Podjąć sprawę
 • Poprzestać na wskazaniu pacjentowi przysługujących mu możliwości prawnych
 • Przekazać sprawę innym organom
 • Nie podjąć sprawy

Niezależnie od decyzji Rzecznik informuje pacjenta o podjętych krokach.

Rzecznik ma obowiązek ochrony danych osobowych pacjenta.

strona internetowa Rzecznika Praw Pacjenta: http://www.bpp.gov.pl/


4. Prawa pacjenta

Wszystkie prawa pacjenta zapisane są w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dostępnej w Rejestracji Przychodni, a ich omówienie znajduje się w na stronie NFZ w aktualnościach dla pacjenta.

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/