Udzielanie świadczeń w przychodni

Spis treści


1. Zasady udzielania świadczeń w ramach ubezpieczenia oraz odpłatnie

 1. Nieodpłatnie świadczenia są udzielane osobom:
 2. ubezpieczonym w NFZ,
 3. pacjentom posiadającym kartę europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ,
 4. Pozostałym osobom świadczenia udzielane są po dokonaniu opłaty zgodnej z cennikiem obowiązującym w Przychodni.

Cennik: PRZEJDŹ DO CENNIKA

2. Zasady wyboru lekarza POZ, pielęgniarki/położnej POZ

Aby skorzystać z porady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ, pacjent lub jego opiekun prawny zobowiązany jest wypełnić deklarację wyboru lekarza i/lub pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej i/lub położnej środowiskowo – rodzinnej. Pacjent może wybrać tylko jednego lekarza oraz jedną pielęgniarkę i położną, ale nie musi tego robić w jednej placówce. Wyboru położnej mogą dokonać wszystkie kobiety, oraz rodzice lub opiekunowie prawni dzieci obojga płci do 3-go miesiąca życia i dziewcząt do 18-go roku życia.

Pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne odwiedzają pacjentów na określonym terenie wokół Przychodni, zgodnych ze spisem ulic stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Jeżeli pacjent  mieszka w dalszej odległości, to może się liczyć z odmową przyjęcia deklaracji i propozycją jej złożenia do pielęgniarki i/lub położnej środowiskowo-rodzinnej bliżej miejsca zamieszkania lub przebywania.

Deklaracje wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej dla noworodków składają rodzice lub opiekun prawny bezpośrednio po narodzinach dziecka, na podstawie swojego dowodu ubezpieczenia (w przypadku gdy dziecko nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL).

Rodzice dzieci do 18 r.ż., którzy złożyli w imieniu dziecka deklarację wyboru w innej placówce muszą osobiście złożyć rezygnację w Przychodni (druk dostępny w Rejestracji). Konieczne jest podanie dokładnego adresu tej placówki.

Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej maksymalnie dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio w Przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale NFZ. Każda kolejna, nieuzasadniona zmiana wymaga wniesienia opłaty w wysokości 80 zł na konto NFZ.

Opłata nie jest pobierana w sytuacji:

 • zmiany miejsca zamieszkania pacjenta,
 • zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej POZ,
 • z powodu innych sytuacji niezależnych od woli pacjenta.

Zmieniając lekarza/pielęgniarkę/położną POZ, warto pamiętać o przekazaniu nowej placówce swojej dokumentacji medycznej. Poprzedni świadczeniodawca jest zobowiązany do wydania (na wniosek pacjenta) kopii lub odpisów tej dokumentacji. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi pacjent.

Deklaracje można złożyć osobiście w Rejestracji Przychodni lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl.

3. Weryfikacja uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia w NFZ w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU).

Uprawnienia do świadczeń pacjentów ubezpieczonych w NFZ są weryfikowane w CWU na podstawie numeru PESEL poprzez portal eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).

Osoby, które nie uzyskały potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń za pośrednictwem systemu eWUŚ powinny:

 • Złożyć w Przychodni pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do ubezpieczenia zdrowotnego. Oświadczenie jest niezbędne każdorazowo w dniu udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 • Poinformować swojego pracodawcę/płatnika składek ZUS o błędnej weryfikacji w systemie eWUŚ.
 • Jeżeli pracodawca/płatnik składek ZUS potwierdzi zgłoszenie do ubezpieczenia, należy uzyskać od niego dokument potwierdzający płacenie składek (RMUA lub ZUA), lub inny dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie złożyć go w Rejestracji Przychodni.

Status swojego ubezpieczenia można sprawdzić:

 • w Rejestracji Przychodni,
 • na Internetowym Koncie Pacjenta – pacjent. gov.pl