Udzielanie świadczeń w przychodni

Spis treści


1. Zasady udzielania świadczeń w ramach ubezpieczenia oraz odpłatnie

  1. Nieodpłatnie świadczenia są udzielane osobom:
   • ubezpieczonym w NFZ,
   • posiadającym kartę europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ,
   • uprawnionym na podstawie odrębnych aktów prawnych (m.in. uchodźcy z Ukrainy),
   • korzystającym ze świadczeń na podstawie innych umów i zleceń.
  2. Pozostałym osobom świadczenia udzielane są po dokonaniu opłaty zgodnej z cennikiem obowiązującym w Przychodni.

Cennik: PRZEJDŹ DO CENNIKA

2. Zasady wyboru lekarza POZ, pielęgniarki/położnej POZ

Aby skorzystać z porady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ, pacjent lub jego opiekun prawny winien wypełnić deklarację wyboru lekarza i/lub pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej i/lub położnej środowiskowo – rodzinnej. Pacjent może wybrać tylko jednego lekarza oraz jedną pielęgniarkę i położną, ale nie musi tego robić w jednej placówce. Wyboru położnej mogą dokonać wszystkie kobiety oraz rodzice lub opiekunowie prawni dzieci obojga płci do 3-go miesiąca życia i dziewcząt do 18-go roku życia.

Pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne odwiedzają pacjentów na określonym terenie wokół Przychodni, zgodnych ze spisem ulic stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Jeżeli pacjent mieszka w dalszej odległości, to może się liczyć z odmową przyjęcia deklaracji i propozycją jej złożenia do pielęgniarki i/lub położnej środowiskowo-rodzinnej bliżej miejsca zamieszkania lub przebywania.

Deklaracje wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej dla noworodków składają rodzice lub opiekun prawny bezpośrednio po narodzinach dziecka, na podstawie swojego dowodu ubezpieczenia (w przypadku, gdy dziecko nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL).

Rodzice dzieci do 18 r.ż., którzy złożyli w imieniu dziecka deklarację wyboru u innego świadczeniodawcy, muszą osobiście lub za pośrednictwem poczty e-mail złożyć rezygnację stanowiącą wniosek o przesłanie karty szczepień (opcjonalny druk dostępny w Rejestracji). Konieczne jest podanie we wniosku dokładnego adresu nowej placówki POZ.

Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej maksymalnie dwa razy w roku. Deklaracje można złożyć osobiście w Rejestracji Przychodni lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl. i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale NFZ. Każda kolejna, nieuzasadniona zmiana wymaga wniesienia opłaty w wysokości 80 zł na konto NFZ.

Opłata nie jest pobierana w sytuacji:

 • zmiany miejsca zamieszkania pacjenta,
 • zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej POZ,
 • z powodu innych sytuacji niezależnych od woli pacjenta.

Zmieniając lekarza/pielęgniarkę/położną POZ, warto pamiętać o przekazaniu nowej placówce swojej dokumentacji medycznej. Poprzedni świadczeniodawca jest zobowiązany do wydania (na wniosek pacjenta) kopii lub odpisów tej dokumentacji. Odpłatność za udostępnianie dokumentacji medycznej określona jest w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, Poz. 417 z późn. zm.).

3. Weryfikacja uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia w NFZ w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU).

Uprawnienia do świadczeń pacjentów ubezpieczonych w NFZ są weryfikowane w CWU na podstawie numeru PESEL poprzez portal eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).

Osoby, które nie uzyskały potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń za pośrednictwem systemu eWUŚ, powinny:

 • złożyć w Przychodni pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do ubezpieczenia zdrowotnego. Oświadczenie jest niezbędne każdorazowo w dniu udzielenia świadczenia zdrowotnego, a w przypadku składania wniosku o wypisanie recepty, przed terminem jej wypisania.
 • Poinformować swojego pracodawcę/płatnika składek ZUS o błędnej weryfikacji w systemie eWUŚ.

Jeżeli pracodawca/płatnik składek ZUS potwierdzi zgłoszenie do ubezpieczenia, warto uzyskać od niego dokument potwierdzający płacenie składek (RMUA lub ZUA), lub inny dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, który można okazać w Rejestracji Przychodni. Jednak nie ma takiego obowiązku, wystarczy samo oświadczenie pacjenta

Status swojego ubezpieczenia można sprawdzić:

 • w Rejestracji Przychodni,
 • na Internetowym Koncie Pacjenta – pacjent. gov.pl