Kwarantanna ma miejsce po kontakcie z osobą zakażoną.

Izolacja domowa lub szpitalna – w przypadku stwierdzenia pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2.

  • Przeważnie kwarantanna zaczyna się po tym jak organ inspekcji sanitarnej skontaktuje się z osobą narażoną na zakażenie. Osoba ta zostaje wtedy poinformowana o okresie trwania kwarantanny, a jej dane zostają umieszczone w tzw. systemie EWP.
  • Automatyczna kwarantanna:

kwarantanna nakładana “automatycznie” w systemie EWP następnego dnia po zleceniu wykonania testu przez lekarza POZ – trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 10 dni. Nie dotyczy to osób wykonujących zawody medyczne.

Objęcie kwarantanną jest niezależne od inicjatywy sanepidu także wówczas, gdy kwarantannie podlega osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Kwarantanna ta trwa przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 plus siedem dni po zakończeni przez niego tej izolacji.

  • Zawieszenie zakazu izolacji/kwarantanny na czas wykonania wymazu

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

  • Dodatni wynik testu u osoby przebywającej na kwarantannie

W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu, kwarantanna przekształca się w izolację, która kończy się u osób objawowych – trzy dni od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów, zaś u osób bezobjawowych – to 10 dni liczone od uzyskania wyniku dodatniego (poprzedzającej kwarantanny się w te 10 dni nie wlicza). Dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, która trwa przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 plus siedem dni po zakończeni przez niego tej izolacji.

  • Kwarantannie podlegają też osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie.
  • Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają:

osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą przebywającą na kwarantannie. To jest np. sytuacja w której dziecko idzie na kwarantannę, bo okazało się, że jego nauczycielka jest chora – jego rodzice nie podlegają automatycznej kwarantannie z tego powodu.

  • Brak obowiązku kwarantanny dla ozdrowieńców:

Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają osoby, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem.

  • Kwarantannie nie podlegają również osoby wykonujące zawód medyczny, pod warunkiem codziennego wykonywania testu antygenowego przez co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.

W czasie kwarantanny obowiązuje zakaz opuszczania miejsca jej odbywania. Zakaz obejmuje m.in. spacery z psem, wyjścia do sklepu czy do lekarza.

W przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to lekarza pierwszego kontaktu.

MZ przypomina, by współpracować ze służbami, w tym z sanepidem i policją w zakresie kontroli przebywania w miejscu zamieszkania podczas trwania kwarantanny, m.in. instalując obowiązkową aplikację Kwarantanna domowa (do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa).

Informacja o objęciu kwarantanną zostanie zarejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu ma m. in Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Status związany z kwarantanną, można sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKE) – logowanie: https://pacjent.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Sanitarna nie wydaje decyzji związanych w objęciem kwarantanną. Nałożenie kwarantanny przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dokumentowane wpisem w systemie EWP.

Jeśli podczas kwarantanny potrzebna jest pomocy, np. z zrobieniu zakupów, można skontaktować się z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Listę placówek znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc

Jeśli ktoś potrzebuje wsparcia psychologicznego, powinien zajrzeć na stronę: https://www.gov.pl/web/koronawirus/ochrona-zdrowia-psychicznego

Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej. Przepisy prawa przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na osoby, które nie przestrzegają kwarantanny. Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.Numer telefonu, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę

Nowy numer 22 25 71 145, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę.

Pytania o COVID-19 lub wyjaśnienia statusu kwarantanny należy kierować na infolinię: 22 25 00 115.

 


Świadczenia chorobowe z ZUS

Informacja o kwarantannie w systemie EWP jest dostępna również dla Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych, który udostępnia je pracodawcom na profilu PUE ZUS.

Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenia za czas choroby lub

zasiłku chorobowego) za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej

kwarantanny jest informacja w systemie.

Osoba skierowana na kwarantannę przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma prawo do świadczenia chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku chorobowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych przez pracodawcę lub ZUS za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja z systemu EWP.

Ubezpieczony poddany kwarantannie w związku z zakażeniem koronawirusem osoby, z którą wspólnie zamieszkuje lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe (pozytywny wynik testu) powinien do wypłaty tych świadczeń złożyć oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Ubezpieczony, który ubiega się o zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych, powinien złożyć oświadczenie o konieczności sprawowania tej opieki.

Podmiot, który wypłaca świadczenia z tytułu choroby lub sprawowania opieki (pracodawca lub ZUS) może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

Informator dotyczący świadczeń dla osób objętych kwarantanną lub izolacją:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/3648067