W celu określenia wartości zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” przeprowadzane jest badanie rynku. Niniejsze zapytanie służy wyłącznie badaniu rynku i złożenie oferty cenowej nie będzie wiązało się z potrzebą wykonania zlecenia ani podpisania umowy.

I. Zamawiający:

Przychodnia BaltiMed sp. z o.o. sp. k.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu materiałów edukacyjnych na potrzeby 2 szkoleń e-learningowych w tym opracowanie treści szkolenia i bazy pytań testowych dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów edukacyjnych na potrzeby 2 szkoleń e-learningowych w tym opracowanie treści szkolenia i bazy pytań testowych dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym:

  1. planu realizacji modułu edukacji w formie szkolenia e-learningowego dla uczestników rozpoczynających udział w interwencji behawioralnej,
  2. planu realizacji modułu edukacji w formie szkolenia e-learningowego dla uczestników kończących udział w interwencji behawioralnej.

Szkolenie e-learningowe rozpoczynające powinno omawiać co najmniej takie zagadnienia, jak:

1. Cukrzyca i stan przedcukrzycowy

a. Cukrzyca (np. rodzaje, objawy, rozpoznanie);

b. Cukrzyca typu 2 (np. czynniki ryzyka, powikłania, leczenie);

c. Stan przedcukrzycowy (np. rozpoznanie, charakterystyka, postępowanie).

2. Aktywność fizyczna, w tym m.in.:

a. charakterystyka;

b. klasyfikacja;

c. formy;

d. wpływ na zdrowie;

e. rola aktywności fizycznej w stanie przedcukrzycowym;

f. rekomendacje i wytyczne;

g. przeciwwskazania.

3. Zachowania żywieniowe, w tym m.in:

a. rola diety w stanie przedcukrzycowym;

b. piramida zdrowego żywienia wraz z omówienie grup produktowych;

c. regularność i wytyczne dot. posiłków.

4. Styl życia, w tym m.in.:

a. determinanty zdrowia;

b. behawioralny profil zdrowotny;

c. profilaktyka chorób;

d. uzależnienia.

Szkolenie e-learningowe dla uczestników kończących udział w interwencji behawioralnej zawierać powinno przypomnienie wiadomości ze szkolenia rozpoczynającego oraz dodatkowy zakres związany z umiejętnością utrzymania zmian po zakończeniu udziału w programie.

Materiałem wynikowym powinien być dokument tekstowy w formacie DOCX zawierający docelowy podział treści na ekrany szkolenia oraz wykaz i opis sugerowanych ilustracji na każdej ze stron, a także bezę pytań testowych w postaci pliku XLSX, zawierającej bazę pytań zamkniętych jedno, lub wielokrotnego wyboru wraz ze wskazaniem macierzy prawidłowych odpowiedzi. Baza pytań powinna zawierać podział zgodny z obszarami tematycznymi szkolenia.

Wszelkie treści zawarte w przygotowanych i dostarczonych materiałach powinny być oparte o wymagania zawarte w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej oraz wytyczne polskich towarzystw medycznych/naukowych właściwych dla obszarów informacyjno-edukacyjnych ujętych w danym materiale.

Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiązujących w projekcie.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin – od podpisania umowy do 19.10.2019 r.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej poprzez przesłanie informacji o cenie netto i brutto wykonania usługi na adres:

bezcukrzycy@baltimed.pl