W celu określenia wartości zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” przeprowadzane jest badanie rynku. Niniejsze zapytanie służy wyłącznie badaniu rynku i złożenie oferty cenowej nie będzie wiązało się z potrzebą wykonania zlecenia ani podpisania umowy.

I. Zamawiający:

Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. K.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu broszur (materiałów informacyjno-edukacyjnych) na potrzeby projektu.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie w formie
broszur i dostarczenie materiału informacyjno-edukacyjnego:

  1. dla osób rekrutowanych do udziału w programie poprzez samodzielne wykonanie ankiety FINDRISK (szacowanie ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2), w tym:

a) broszura dla osób rekrutowanych do wykonania ankiety FINDRISK – treści edukacyjno-informacyjne na temat cukrzycy oraz możliwości wykonania badania FINDRISK,

b) broszura dla osób niespełniających kryteriów włączenia do testu OGTT (RPZ) – treści edukacyjne mające na celu zachęcenie do utrzymania aktualnego statusu zdrowotnego i działań mających na celu zapobieganie wystąpienia ryzyka stanu przedcukrzycowego lub zachorowania na cukrzycę,

c) broszura dla osób spełniających kryteria włączenia do testu OGTT (RPZ) – treści informacyjno-edukacyjne mające na celu zachęcenie do przystąpienia do wykonania doustnego testu obciążenia glukozą (OGTT), wraz z informacją o procedurze przeprowadzania testu, edukacja w zakresie ryzyka cukrzycy i stanu przedcukrzycowego;

2. dla osób uczestniczących w przesiewowym badaniu testem OGTT, w tym:

a) broszura dla osób z niepotwierdzonym stanem przedcukrzycowym,

b) broszura dla osób z podejrzeniem cukrzycy,

c) broszura dla osób ze stwierdzonym stanem przedcukrzycowym, tj. osób spełniających kryteria włączenia do etapu interwencji behawioralnej.

Wszelkie treści zawarte w przygotowanych i
dostarczonych materiałach powinny być oparte o wymagania zawarte w Regionalnym
Programie Polityki Zdrowotnej oraz wytyczne polskich towarzystw medycznych/naukowych
właściwych dla obszarów informacyjno-edukacyjnych ujętych w danym materiale.

Materiały powinny zostać opracowane i dostarczone w postaci cyfrowej w wersji gotowej do publikacji w wersji elektronicznej (pliki PDF) oraz jako pliki graficzne źródłowe (otwarte) umożliwiające edycję dostarczonych materiałów. Broszury powinny zostać wykonane w formacie A4. Projekt powinien przewidywać zarówno możliwość publikacji broszury w postaci elektronicznej (PDF – podstawowa forma dystrybucji) jak i wydruk broszury (zarówno na drukarkach domowych jak i w profesjonalnym zakładzie drukarskim). Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiązujących w projekcie.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia

  1. Termin – od daty podpisania umowy do 07.10.2019 r.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej
poprzez przesłanie informacji o cenie netto i brutto wykonania usługi na adres:

bezcukrzycy@baltimed.pl