W celu określenia wartości zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” przeprowadzane jest badanie rynku. Niniejsze zapytanie służy wyłącznie badaniu rynku i złożenie oferty cenowej nie będzie wiązało się z potrzebą wykonania zlecenia ani podpisania umowy.

I. Zamawiający:
Przychodnia BaltiMed sp. z o.o. sp. k.

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i zaprojektowaniu aplikacji mobilnej dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i projekt aplikacji mobilnej dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

Aplikacja zawierać powinna co najmniej:

 1. Konta użytkowników z indywidualnym systemem przyznawania dostępu.
 2. Możliwość odbycia szkolenia e-learningowego w postaci SCORM.
 3. Możliwość wyboru, konfigurowania i wykonywania treningu zdrowotnego z pełnym wideo-instruktarzem oraz zapisywania historii treningów.
 4. Algorytmy umożliwiające śledzenie i analizę parametrów antropometrycznych.
 5. Możliwość przeglądania treści informacyjno-edukacyjnych.
 6. Możliwość zarządzania powyższymi elementami z poziomu panelu administracyjnego.
 7. Podział treści aplikacji na część dostępna bez i po zalogowaniu.

Opracowanie i projekt obejmować mają wszelkie prace techniczne i merytoryczne niezbędne w celu zlecenia wykonania (oprogramowania) aplikacji mobilnej, w tym w szczególności:

 1. Wykonanie opisu technicznego (specyfikacji wymagań) dla aplikacji mobilnej, zawierającego wszelkie informacje na temat działania aplikacji oraz jej poszczególnych elementów/modułów/algorytmów/ekranów. Opis założeń funkcjonalnych zawierać powinien user stories poszczególnych scenariuszy użycia aplikacji.
 2. Opracowanie schematu bazy danych lub analogicznego, dla danych, których przechowywanie planowane jest w aplikacji.
 3. Opracowanie projektów graficznych aplikacji. Wykonawca przedstawi 3 wstępne koncepcje projektu aplikacji, na podstawie których Zamawiający wybierze jedną do dalszego opracowania. Projekty graficzne powinny przedstawiać pełen zakres aplikacji i zawierać muszą wszelkie oznaczenia, logotypy oraz inne elementy wymagane przez Zamawiającego. Wszelkie pliki wynikowe dostarczone powinny zostać w postaci edytowalnych plików PSD z podziałem na warstwy.
 4. Wykonanie makiety klikalnej aplikacji.
 5. Wszystkie powyższe elementy muszą zostać opracowane z zastosowaniem metodyki agile przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Wszelkie treści zawarte w przygotowanych i dostarczonych materiałach powinny być oparte o wymagania zawarte w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej oraz wytyczne polskich towarzystw medycznych/naukowych właściwych dla obszarów informacyjno-edukacyjnych ujętych w danym materiale.

Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiązujących w projekcie.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Termin – od podpisania umowy 22.10.2019 r.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej poprzez przesłanie informacji o cenie netto i brutto wykonania usługi na adres: bezcukrzycy@baltimed.pl