W celu określenia wartości zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” przeprowadzane jest badanie rynku. Niniejsze zapytanie służy wyłącznie badaniu rynku i złożenie oferty cenowej nie będzie wiązało się z potrzebą wykonania zlecenia ani podpisania umowy.

I. Zamawiający:

Przychodnia BaltiMed sp. z o.o. sp. k.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu zestawów treningów na potrzeby realizacji wideoinstruktarzy dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zestawów treningów na potrzeby realizacji wideoinstruktarzy dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

Zestaw treningów (osnowa ćwiczeń) pozwolić powinien na realizację min. 60 ćwiczeń (ok. 60 min. docelowego materiału video) w tym:

  • Zestaw min. 60 ćwiczeń zapisanych w formie konspektu (do dowolnej konfiguracji).
  • Min. 6 propozycji treningu z zastosowaniem ww. ćwiczeń.
  • Wskazówki do samodzielnej konfiguracji treningu (częstotliwość, objętość, zasady bezpieczeństwa).
  • Przykładowa uniwersalna rozgrzewka (początek treningu) i przykładowe rozciąganie w wyciszeniem (na koniec treningu).
  • Uniwersalne wskazówki do planowania aktywności fizycznej w stanie przedcukrzycowym.

Ćwiczenia mają przeciwdziałać rozwojowi cukrzycy typu 2 oraz budować wydolność i sprawność fizyczną osób będących w stanie przedcukrzycowym. Aktywność fizyczna, to bardzo ważny element w leczeniu cukrzycy. Wysiłek fizyczny sprzyja redukcji masy ciała, co powoduje lepszą kontrolę glikemii, wpływa korzystnie na wrażliwość na insulinę a u osób z depresją poprawia nastrój. Planowanie treningu zdrowotnego dla osób dorosłych ze stanem przedcukrzycowym powinno więc uwzględnić wyraźny nacisk na dużą dawkę ćwiczeń aerobowych, poprawę funkcjonowania układu krążeniowo- oddechowego (profilaktyka udarów mózgu, zawałów serca, miażdżycy) redukcję zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej (stopa cukrzycowa, neuropatia obwodowa, obniżony próg czucia bólu i inne).

Wszelkie treści zawarte w przygotowanych i dostarczonych materiałach powinny być oparte o wymagania zawarte w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej oraz wytyczne polskich towarzystw medycznych/naukowych właściwych dla obszarów informacyjno-edukacyjnych ujętych w danym materiale.

Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiązujących w projekcie.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin – od podpisania umowy do 19.10.2019 r.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej poprzez przesłanie informacji o cenie netto i brutto wykonania usługi na adres:

bezcukrzycy@baltimed.pl