W celu określenia wartości zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” przeprowadzane jest badanie rynku. Niniejsze zapytanie służy wyłącznie badaniu rynku i złożenie oferty cenowej nie będzie wiązało się z potrzebą wykonania zlecenia ani podpisania umowy.

I. Zamawiający:

Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. K.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu na potrzeby projektu materiału edukacyjnego w formie podręcznika dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiału edukacyjnego w formie podręcznika dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

Podręcznik powinien omawiać takie zagadnienia, jak:

1. Cukrzyca i stan przedcukrzycowy

a. Cukrzyca (np. rodzaje, objawy, rozpoznanie);

b. Cukrzyca typu 2 (np. czynniki ryzyka, powikłania, leczenie);

c. Stan przedcukrzycowy (np. rozpoznanie, charakterystyka, postępowanie).

2. Aktywność fizyczna, w tym m.in.:

a. charakterystyka;

b. klasyfikacja;

c. formy;

d. wpływ na zdrowie;

e. istotność w prewencji cukrzycy;

f. rekomendacje i wytyczne;

g. przeciwwskazania.

3. Zachowania żywieniowe, w tym m.in:

a. piramida zdrowego żywienia wraz z omówieniem grup produktowych;

b. regularność i wytyczne dot. posiłków.

4. Styl życia, w tym m.in.:

a. determinanty zdrowia;

b. behawioralny profil zdrowotny;

c. profilaktyka chorób;

d. uzależnienia.

Podręcznik wykonany zostanie w postaci drukowanej o parametrach: katalog klejony, format B5, strony środka: 52 strony, druk 4+4 kolor, papier kreda silk 150g., okładka: karton z białym spodem GC1, 230g., druk 4+4, folia jednostronna mat.

Materiałem wynikowym powinien być dokument tekstowy w formacie DOCX zawierający docelowy podział treści na strony podręcznika (52) oraz wykaz i opis sugerowanych ilustracji na każdej ze stron.

Wszelkie treści zawarte w przygotowanych i dostarczonych materiałach powinny być oparte o wymagania zawarte w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej oraz wytyczne polskich towarzystw medycznych/naukowych właściwych dla obszarów informacyjno-edukacyjnych ujętych w danym materiale.

Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiązujących w projekcie.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin – od podpisania umowy do 14.10.2019 r.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej poprzez przesłanie informacji o cenie netto i brutto wykonania usługi na adres:

bezcukrzycy@baltimed.pl