W celu określenia wartości zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” przeprowadzane jest badanie rynku. Niniejsze zapytanie służy wyłącznie badaniu rynku i złożenie oferty cenowej nie będzie wiązało się z potrzebą wykonania zlecenia ani podpisania umowy.

I. Zamawiający:

Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. K.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariuszy szkoleń grupowych (szkolenie wstępne i końcowe) na potrzeby projektu.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie 2
scenariuszy szkoleń grupowych, po 4 godziny dydaktyczne dla każdego szkolenia:

  1. dla uczestników rozpoczynających udział w interwencji behawioralnej,
  2. dla uczestników kończących udział w interwencji behawioralnej.

Szkolenie grupowe dla uczestników rozpoczynających udział w interwencji behawioralnej w formie warsztatów prowadzone będzie przez zespół interdyscyplinarny (pielęgniarka diabetologiczna lub lekarz diabetolog, dietetyk, trener-fizjoterapeuta, psycholog lub edukator) i powinno zawierać informację o cukrzycy typu 2., o jej przebiegu, sposobie zapobiegania, informacje o diecie, sposobie odżywiania, roli wysiłku fizycznego oraz o motywacji do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie.

Minimalne wymagane obszary tematyczne, to:

  1. Informacje o cukrzycy typu 2 (czynniki ryzyka, objawy, przebieg choroby, w tym szczególny nacisk na temat stanu przedcukrzycowego, sposób zapobiegania chorobie).
  2. Rola diety w stanie przedcukrzycowym – zasady i zalecenia.
  3. Rola aktywności fizycznej w stanie przedcukrzycowym – zasady i zalecenia.
  4. Palenie tytoniu – motywacja do zerwania z nałogiem.
  5. Motywacja do zmian, omówienie procesu wprowadzania zmian, radzenie sobie z kryzysami.

Szkolenie grupowe dla uczestników kończących udział w interwencji behawioralnej zawierać powinno przypomnienie wiadomości ze szkolenia rozpoczynającego oraz dodatkowy zakres związany z umiejętnością utrzymania zmian po zakończeniu udziału w programie.

Materiałem wynikowym opracowania każdego z ww. szkoleń powinien być scenariusz czterogodzinnego szkolenia, w formie czterech konspektów oraz prezentacji w formacie PowerPoint, przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej i papierowej . Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiązujących w projekcie.

Wszelkie treści zawarte w przygotowanych i dostarczonych materiałach powinny być oparte o wymagania zawarte w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej oraz wytyczne polskich towarzystw medycznych/naukowych właściwych dla obszarów informacyjno-edukacyjnych ujętych w danym materiale.

Termin i miejsce realizacji zamówienia
– od daty podpisania umowy do 09.10.2019 r.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej poprzez przesłanie informacji o cenie netto i brutto wykonania usługi na adres:

bezcukrzycy@baltimed.pl