W celu określenia wartości zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” przeprowadzane jest badanie rynku. Niniejsze zapytanie służy wyłącznie badaniu rynku i złożenie oferty cenowej nie będzie wiązało się z potrzebą wykonania zlecenia ani podpisania umowy.

I. Zamawiający:

Przychodnia BaltiMed sp. z o.o.  sp.  k.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu i składzie podręcznika dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i skład podręcznika dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

1. Opracowanie projektu graficznego podręcznika, polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu do akceptacji Zamawiającemu pełnego projektu graficznego podręcznika o docelowych parametrach druku: katalog klejony, format B5, strony środka: 52 strony, druk 4+4 kolor, papier kreda silk 150g., okładka: karton z białym spodem GC1, 230g., druk 4+4, folia jednostronna mat. W zakresie zadań Wykonawcy będzie wykonanie lub zakup fontów, zdjęć, ilustracji oraz innych elementów graficznych użytych do realizacji projektu. W przypadku zakupu ww. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne licencje. Zawartość podręcznika powinna być bogato ilustrowana (zdjęcia i ilustrację stanowić powinny nie mniej, niż 70% powierzchni druku, w tym grafiki stanowiące tło treści merytorycznych). Oczekuje się zachowania spójności graficznej całości projektu i najwyższej jakości materiałów graficznych użytych do jego realizacji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt 3 wybranych stron podręcznika celem akceptacji obranej stylistyki graficznej. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać wszystkie uwagi Zamawiającego na każdym etapie realizacji projektu. Wykonawca uwzględnić powinien min. 5 dni roboczych w trakcie realizacji zamówienia na weryfikację i zgłoszenie uwag przez Zamawiającego po otrzymaniu przez niego całości zrealizowanego projektu.

2. Wykonanie korekty treści merytorycznej, która zostanie dostarczona przez Zamawiającego.

3. Skład i przygotowanie podręcznika zgodnie z wszelkimi wymaganiami technicznymi niezbędnymi do realizacji wydruku materiału metodą offsetową w profesjonalnym zakładzie drukarskim. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie takie przygotowanie materiału, by spełnić wszelkie aktualne standardy w ww. obszarze (CMYK, spady, znaczniki itp.).

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ostatecznie zaakceptowane projekty graficzne, jako:

1. Pliki otwarte programu graficznego wraz z wszelkimi elementami niezbędnymi do późniejszej edycji (fonty, ilustracje, zdjęcia w postaci źródłowej).

2. Pliki PDF projektu przygotowanego do realizacji druku w profesjonalnym zakładzie drukarskim.

3. Pliki PDF projektu w postaci dokumentu umożliwiającego publikację podręcznika w postaci elektronicznej (bez spadów i dodatkowych elementów technicznych drukarskich).

Wszystkie powyższe elementy muszą zostać opracowane z zastosowaniem metodyki agile przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Wszelkie treści zawarte w przygotowanych i dostarczonych materiałach powinny być oparte o wymagania zawarte w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej.

Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiązujących w projekcie.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji usługi: od podpisania umowy do 13.11.2019 r.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej poprzez przesłanie informacji o cenie netto i brutto wykonania usługi na adres:

bezcukrzycy@baltimed.pl