Przewodnik Pacjenta

Spis treści:
I. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W PRZYCHODNI
1. Zasady udzielania świadczeń w ramach ubezpieczenia oraz odpłatnie
2. Zasady wyboru lekarza POZ, pielęgniarki/położnej POZ
3. Weryfikacja uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia w NFZ w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU).
II. REJESTRACJA PACJENTÓW
1. Informacje ogólne
2. Rejestracja pacjentów NFZ do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
3. Rejestracja pacjentów NFZ do poradni specjalistycznych
4. Rejestracja pacjentów prywatnych do poradni specjalistycznych
5. Rejestracja pacjentów abonamentowych i dodatkowo ubezpieczonych
6. Listy oczekujących do poradni specjalistycznych w ramach NFZ
III. ORGANIZACJA PRACY PRZYCHODNI
1. Zasady przyjmowania pacjentów
2. Wizyta u lekarza
3. Skierowania
4. Zaświadczenia lekarskie.
5. Recepty na leki stałe
6. Gabinet zabiegowy
7.  Szczepienia
8. Profilaktyka cukrzycy i nadciśnienia
9. Wydawanie dokumentacji medycznej
10.  Świadczenia odpłatne
11. Opieka nocna i świąteczna
12. Wystawianie Karty Zgonu
IV. SKARGI I WNIOSKI PACJENTÓW
V. RZECZNIK PRAW PACJENTA
VI. PRAWA PACJENTA
VII. SŁOWNICZEK POJĘĆ
VIII. AKTY PRAWNE
IX. ADMINISTRATOR DANYCH - INFORMACJA


 

I. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W PRZYCHODNI

1. Zasady udzielania świadczeń w ramach ubezpieczenia oraz odpłatnie

 • Nieodpłatnie świadczenia są udzielane osobom:
 • ubezpieczonym w NFZ,
 • pacjentom posiadającym kartę europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ,
 •  korzystającym z abonamentów zdrowotnych i ubezpieczeń dodatkowych, m. in. Medica Assistance, Allianz Życie, Medicover, Medforlife.
 • Pozostałym osobom świadczenia udzielane są po dokonaniu opłaty zgodnej z cennikiem obowiązującym w Przychodni.

Cennik: http://www.baltimed.pl/cennik/cennik-uslug-medycznych/

2. Zasady wyboru lekarza POZ, pielęgniarki/położnej POZ

Aby skorzystać z porady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ, pacjent lub jego opiekun prawny zobowiązany jest wypełnić deklarację wyboru lekarza i/lub pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej i/lub położnej środowiskowo - rodzinnej. Pacjent może wybrać tylko jednego lekarza oraz jedną pielęgniarkę i położną, ale nie musi tego robić w jednej placówce. Wyboru położnej mogą dokonać wszystkie kobiety, oraz rodzice lub opiekunowie prawni dzieci obojga płci do 3-go miesiąca życia i dziewcząt do 18-go roku życia.
Pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne odwiedzają pacjentów na określonym terenie wokół Przychodni, zgodnych ze spisem ulic stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Jeżeli pacjent  mieszka w dalszej odległości, to może się liczyć z odmową przyjęcia deklaracji i propozycją jej złożenia do pielęgniarki i/lub położnej środowiskowo-rodzinnej bliżej miejsca zamieszkania lub przebywania.
Deklaracje wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej dla noworodków składają rodzice lub opiekun prawny bezpośrednio po narodzinach dziecka, na podstawie swojego dowodu ubezpieczenia (w przypadku gdy dziecko nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL).
Rodzice dzieci do 18 r.ż., którzy złożyli w imieniu dziecka deklarację wyboru w innej placówce muszą osobiście złożyć rezygnację w Przychodni (druk dostępny w Rejestracji). Konieczne jest podanie dokładnego adresu tej placówki.
Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej maksymalnie trzy razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio w Przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale NFZ. Każda kolejna, nieuzasadniona zmiana wymaga wniesienia opłaty w wysokości 80 zł na konto NFZ.
Opłata nie jest pobierana w sytuacji:

 • zmiany miejsca zamieszkania pacjenta,
 • zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej POZ,
 • z powodu innych sytuacji niezależnych od woli pacjenta.

Zmieniając lekarza/pielęgniarkę/położną POZ, warto pamiętać o przekazaniu nowej placówce swojej dokumentacji medycznej. Poprzedni świadczeniodawca jest zobowiązany do wydania (na wniosek pacjenta) kopii lub odpisów tej dokumentacji. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi pacjent.

3. Weryfikacja uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia w NFZ w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU).

Uprawnienia do świadczeń pacjentów ubezpieczonych w NFZ są weryfikowane w CWU na podstawie numeru PESEL poprzez portal eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).
Osoby, które nie uzyskały potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń za pośrednictwem systemu eWUŚ powinny:

 • Złożyć w Przychodni pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz upoważnienie  dla Kierownika Przychodni do dalszej weryfikacji błędnych danych w ZUS i NFZ. Oświadczenie jest niezbędne każdorazowo w dniu udzielenia świadczenia zdrowotnego. Oświadczenie i upoważnienie można złożyć w dowolnym momencie, nie tylko w dniu udzielania świadczenia,  w następujący sposób:

- osobiście w Rejestracji
- przesłać pocztą na adres: Przychodnia BaltiMed, Krzemowa 16, 80-041 Gdańsk,
- przesłać faksem na nr 58 322 83 60
- przesłać e-mailem skany oświadczenia i upoważnienia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Poinformować swojego pracodawcę/płatnika składek ZUS o błędnej weryfikacji w systemie eWUŚ.
 • Jeżeli pracodawca/płatnik składek ZUS potwierdzi zgłoszenie do ubezpieczenia, należy uzyskać od niego dokument potwierdzający płacenie składek (RMUA lub ZUA), lub inny dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie złożyć go w Rejestracji Przychodni.

Status swojego ubezpieczenia można sprawdzić w:

 •  Rejestracji Przychodni,
 •  Internecie na stronie zip.nfz.gov.pl - po zarejestrowaniu konta ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta).

Dostęp do ZIP: https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/menu/open@info?view=001

 


II. REJESTRACJA PACJENTÓW

 

1. Informacje ogólne

Aby umówić się na wizytę, należy zarejestrować się w Przychodni w wybrany przez siebie sposób, tj. osobiście, telefonicznie lub internetowo. Rejestracji można dokonać również za pośrednictwem osoby trzeciej.
Wizyty wyznaczane są na dostępne wolne terminy (wyjątki: urazy i stany nagłe, skierowanie pilne do specjalisty).
Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informację o dacie i godzinie wizyty.
W Rejestracji możliwe jest nie tylko zapisanie się na wizytę do lekarza, ale również uzyskanie informacji na temat:

 • świadczeń realizowanych w Przychodni,
 • organizacji pracy Przychodni,
 • zasad rejestracji do poszczególnych lekarzy,
 • wolnych terminów do poszczególnych poradni,
 • miejsca wykonywania zleceń i skierowań wydanych przez lekarzy Przychodni,
 • zasad udostępniania dokumentacji medycznej,
 • możliwości wypisywania recept w przypadku kontynuacji leczenia.

2. Rejestracja pacjentów NFZ do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Osobiście w Rejestracji lub telefonicznie przez konsultanta
poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 18.00, tel. 58 306 91 53
Automatyczna rejestracja telefoniczna tel. 58 306 91 53
Internetowo:
www.baltimed.pl
Rejestracja internetowa oraz automatyczna rejestracja telefoniczna jest możliwa od godziny 21.00 dnia poprzedniego do wyczerpania wolnych miejsc, na wyznaczone terminy w godzinach od 9.00 do 17.30.

Patronaże noworodków

Są wykonywane w Poradni Dzieci Zdrowych, w terminie ustalonym w dniu złożenia deklaracji do lekarza POZ.

Bilanse zdrowia i szczepienia dzieci

Są wykonywane u dzieci zgodne z obowiązującym kalendarzem w Poradni Dzieci Zdrowych. Rejestracja możliwa jest z wyprzedzeniem do końca danego tygodnia, poczynając od poniedziałku lub poprzez automatyczną rejestrację telefoniczną lub internetową od niedzieli od godz. 21.

Wizyta nagła

W stanach nagłych stanowiących zagrożenie dla życia należy w pierwszej kolejności rozważyć wezwanie Pogotowia Ratunkowego (nr 112 lub 999). Pacjenci z urazami i stanami nagłymi zgłaszający się do Przychodni są przyjmowani poza kolejnością przez pielęgniarkę w Gabinecie Zabiegowym. Pielęgniarka na podstawie stanu pacjenta oraz zebranego wywiadu ocenia, czy kwalifikuje się on do niezwłocznego przyjęcia przez lekarza.

Wizyta pilna

 • należy z niej korzystać wyłącznie w przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości (np. gorączka pow. 38,5 st. C, uciążliwe dolegliwości bólowe, kaszel, duszność, wymioty) lub innej sytuacji której rozwiązanie jest bezzwłocznie konieczne (np. potrzeba pilnego skierowania, zaświadczenia, recepty itp.).
 • pacjent jest rejestrowany w dniu zgłoszenia, na najbliższy wolny termin, bez możliwości dokonania wyboru lekarza.
 • w przypadku braku wolnych terminów w dniu bieżącym, pacjenci którzy zgłaszają się do godziny 13.00, są przekierowywani do gabinetu zabiegowego, gdzie pielęgniarka potwierdza zasadność wizyty w dniu bieżącym i ewentualnie ustala dodatkowy termin przyjęcia tego samego dnia z lekarzem.
 • pacjenci zgłaszający się po godzinie 13.00, którzy nie mogą czekać na wizytę w kolejnym dniu, a których stan nie jest nagły, wymagający przyjęcia poza rejestracją, powinni skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej po godzinie 18.00 (miejsca, w których można skorzystać z ww. świadczeń wymienione w dziale Opieka nocna i świąteczna).
 • Wizyta kontrolna

  Jest standardowo umawiana na termin wskazany przez lekarza, bezpośrednio po ostatniej wizycie. Dorośli chorzy przewlekle mogą w razie potrzeby (np. pogorszenie stanu zdrowia, brak wcześniej ustalonego terminu wizyty) skorzystać z możliwości rejestracji do wybranego przez siebie lekarza Poradni Ogólnej z wyprzedzeniem, w terminie do ośmiu dni roboczych.

  Wizyta zwykła

  We wszystkich pozostałych sytuacjach pacjent ma możliwość zarejestrowania się do wybranego przez siebie lekarza z wyprzedzeniem do trzech dni roboczych.

  Pacjenci zgłaszający się po godz. 17.30 nie są rejestrowani na wizytę do lekarza tego samego dnia, a w przypadkach pilnych powinni skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

  Pacjenci niezadeklarowani do lekarza POZ mogą skorzystać z wizyty w Przychodni wyłącznie w przypadkach nagłych lub pilnych.

  3. Rejestracja pacjentów NFZ do poradni specjalistycznych

  Osobiście i telefonicznie
  poniedziałek – piątek,  
  osobiście w godz. w 7.30-19.00,
  telefonicznie, tel. 58 304 73 80, w godz.  11:00 - 19.00. 

  • Rejestracja odbywa się z wyprzedzeniem  na najbliższe wolne terminy zarezerwowane dla tej grupy pacjentów.
  • Na wizytę pierwszorazową z powodu każdego nowego problemu medycznego, lub jeżeli od ostatniej wizyty minął więcej niż rok, wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątkiem jest poradnia "K" (położniczo - ginekologiczna), gdzie nie obowiązują skierowania.
  • Pacjenci ze skierowaniem pilnym, przy braku wolnych miejsc, są rejestrowani w najszybszym wolnym terminie, po uzgodnieniu z lekarzem.
  • Pacjent, który zarejestrował się do poradni specjalistycznej ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych, ale nie później niż 3 dni przed terminem wizyty. Jeżeli tego nie zrobi, po upływie tego czasu zostanie skreślony z  listy oczekujących.
  • W przypadku rezygnacji pacjenta z wizyty pierwszorazowej, skierowanie jest pacjentowi zwracane.

  Więcej informacji na stronie NFZ: http://www.nfz-gdansk.pl/ambulatoryjna-opieka-specjalistyczna,89.html

  4. Rejestracja pacjentów prywatnych do poradni specjalistycznych

  Osobiście i telefonicznie
  poniedziałek – piątek, 
  osobiście w godz. w 7.30-19.00,
  telefonicznie, tel. 58 304 73 80, w godz.  11:00 - 19.00. 

  • Rejestracja odbywa się z wyprzedzeniem na najbliższe wolne terminy zarezerwowane dla pacjentów prywatnych i abonamentowych.
  • Skierowanie od innego lekarza nie jest wymagane.
  • Opłata za świadczenia jest pobierana przed wizytą.

  5. Rejestracja pacjentów abonamentowych i dodatkowo ubezpieczonych

  Rejestracji dokonuje pacjent lub konsultant (w zależności od rodzaju ubezpieczyciela).
  Allianz Życie - tel. 22 567 67 68
  Medicover - tel. 500 900 500
  Medforlife - tel. 22 390 90 82
  Centrum Medyczne Damiana - tel. (22) 566 22 22

  • Rejestracja odbywa się na dzień bieżący lub z wyprzedzeniem   na najbliższe wolne terminy zarezerwowane dla pacjentów prywatnych i abonamentowych.
  • Skierowanie od innego lekarza nie jest wymagane.

  6. Listy oczekujących do poradni specjalistycznych w ramach NFZ

  Lista oczekujących na świadczenie jest to wykaz pacjentów pierwszorazowych oczekujących na udzielenie świadczenia w poradniach specjalistycznych. Do zapisania się na listę oczekujących wymagane jest skierowanie na leczenie.
  Pacjent otrzymuje pełną informację odnośnie terminu wizyty oraz  każdej ewentualnej zmiany tego terminu. Dlatego ważne jest aby podczas rejestracji podać właściwy adres do korespondencji, numer telefonu lub adres e-mail.
  Osoby, które kontynuują leczenie i wymagają wizyt/porad w ściśle określonych terminach, nie są wpisywani na listę. Ponadto poza kolejnością mogą być przyjmowane osoby posiadające szczególne uprawnienia (http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/).
  Pacjent, który nie może stawić się w terminie wyznaczonej wizyty lub badania oraz  gdy chce z niego zrezygnować,  powinien poinformować o tym Przychodnię.
  Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne:
  http://kolejki.nfz.gov.pl/Informator?ow=11
  http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-oczekujacych/

   


  III. ORGANIZACJA PRACY PRZYCHODNI

   

  1. Zasady przyjmowania pacjentów

  Zasady przyjmowania pacjentów w gabinecie lekarskim
  Pacjenci są przyjmowani w gabinecie według kolejności godzin rejestracji. Czas każdego badania może ulec zmianie dlatego ustalona godzina wizyty jest orientacyjna i może ulec przesunięciu do 40 minut. Pacjenci wchodzą do gabinetu po wezwaniu przez lekarza. Lekarz może przyjąć dodatkowego pacjenta w dowolnym ustalonym przez siebie czasie, co może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania przez pozostałych pacjentów.
  Wizyty dzieci i młodzieży
  Do ukończenia 16 r.ż. wizyty te, zgodnie z wymogami prawa powinny odbywać się w obecności rodzica lub dorosłego opiekuna. Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia dziecka jeżeli zgłosi się ono na wizytę same.
  Dzieci po 16 r.ż. mogą być badane bez obecności opiekuna. Mają również prawo do informacji o stanie zdrowia i prowadzonym leczeniu, oraz do wyrażenia sprzeciwu. Nie mogą natomiast samodzielnie zadecydować o wdrożeniu leczenia bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
  Na terenie Przychodni odpowiedzialność za dzieci do 16 r.ż. ponoszą rodzice lub ich opiekunowie.
  Wizyty dzieci z podejrzeniem ospy wietrznej
  Dzieci z podejrzeniem ospy wietrznej muszą być izolowane od pozostałych chorych dzieci, dlatego ich rodzice proszeni są o:

  • wcześniejszą rejestrację bez dziecka (osobiście lub telefonicznie),
  • oczekiwanie na wizytę w wyznaczonym przez personel gabinecie. Do czasu wskazania tego gabinetu należy oczekiwać w  miejscu wskazanym przez pracownika Przychodni, w oddaleniu od innych dzieci.

  Wizyty domowe
  Pacjenci mogą zgłaszać potrzebę wizyty domowej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 11.00.
  Wizyty odbywają się codziennie, po ustaleniu takiej potrzeby przez lekarza.
  Sytuacje, które nie uzasadniają wezwania lekarza do domu:

  • Wizyta kontrolna
  • Problem z dotarciem do Przychodni z powodu braku własnego środka komunikacyjnego
  • Uzyskanie recept na kontynuację leczenia

  Porady telefoniczne
  Pacjent może zgłosić, podczas kontaktu z Rejestracją Przychodni, potrzebę konsultacji telefonicznej z pracownikiem medycznym. Warunkiem uzyskania porady telefonicznej jest zaktualizowanie swojego numeru kontaktowego w bazie Przychodni. W odpowiedzi na ww. ustny wniosek Przychodnia skontaktuje się z Pacjentem w bieżącym dniu lub w kolejnym dniu roboczym. Przychodnia podejmuje dwie próby kontaktu, w przypadku niepowodzenia wniosek zostanie uznany za zrealizowany. Pacjent, który z uwagi na stan swojego zdrowia wymaga niezwłocznej konsultacji winny jest udzielić takiej informacji pracownikowi przyjmującemu wniosek. Do Pacjenta, który zgłosił potrzebę konsultacji telefonicznej, w pierwszej kolejności oddzwoni Pielęgniarka, która w razie stwierdzenia takiej potrzeby przekieruje pacjenta do lekarza.

  Pacjenci Przychodni proszeni są o:

  • Powstrzymanie się od hałasu oraz innych zachowań utrudniających udzielanie świadczeń innym pacjentom -  w tym  głośnych rozmów i używania telefonów komórkowych.
  • Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie Przychodni.
  • Zachowanie spokoju i unikanie gwałtownych lub agresywnych zachowań. Zachowania te nie są tolerowane i wiążą się konsekwencją nieudzielenia świadczenia, a w sytuacjach skrajnych z wezwaniem Policji.

  2. Wizyta u lekarza

  Przed wizytą u lekarza

  • Zastanów się co dokładnie Ci dolega, jakie masz objawy (np. czy boli Cię gardło, czy masz gorączkę, czy pojawił się katar, kaszel, ból, osłabienie, wymioty, biegunka itp.)
  • Obserwuj stan swojego zdrowia - jeżeli w domu mierzysz ciśnienie/sprawdzasz poziom cukru we krwi itp. zapisuj daty, godziny i wyniki pomiarów.
  • Zapisz sobie pytania, które chcesz zadać w czasie wizyty.
  • Dowiedz się jakie choroby występują w rodzinie (np. cukrzyca, nadciśnienie, zawały, udary, choroby nowotworowe itp.).
  • Na wizytę zabierz wyniki przeprowadzonych badań lub konsultacji/kartę wypisu ze szpitala.

  W czasie wizyty u lekarza

   • Dokładnie wyjaśnij lekarzowi jakie masz objawy.
   • Poinformuj lekarza jeżeli występowały problemy podczas zażywania leków w przeszłości.
   • Poinformuj lekarza o lekach przepisanych przez innych lekarzy, ponieważ łączenie niektórych z nich może być niebezpieczne.
   • Poinformuj lekarza, jeżeli używasz tańszego odpowiednika wypisanego wcześniej leku.
   • Zadawaj pytania jeżeli jakieś informacje są dla Ciebie niezrozumiałe.
   • Jeżeli lekarz zaleci Ci badania, zapytaj o ich przebieg, jak się do nich przygotować, jak możesz odebrać wyniki.
   • Poinformuj lekarza jeżeli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.
   • Nie zajmuj lekarzowi więcej czasu niż jest to konieczne.

  Po wizycie u lekarza

  • Dokładnie przestrzegaj zaleceń lekarza.
  • Skonsultuj z lekarzem jeżeli chcesz zrezygnować z brania leków przez niego przepisanych.
  • Przestrzegaj terminów kolejnych wizyt.

  3. Skierowania

  Skierowanie jest dokumentem wymaganym przy dostępie do:

  • badań diagnostycznych
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  • leczenia szpitalnego
  • leczenia uzdrowiskowego
  • rehabilitacji leczniczej
  • opieki pielęgniarskiej nad przewlekle chorymi

  Skierowania do poradni specjalistycznej wystawia każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Może ono dotyczyć:

  • konsultacji jednorazowej,
  • leczenia okresowego (w przypadku chorób uleczalnych w przewidywanym okresie czasu),
  • leczenia stałego (w przypadku chorób przewlekłych, o ile wymaga tego proces leczenia).

  Na podstawie jednego skierowania pacjent może zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczenia w danym zakresie.
  Skierowanie na leczenie specjalistyczne obejmuje całość świadczeń związanych z leczeniem danego schorzenia. W przypadkach uzasadnionych medycznie, skierowanie do lekarza specjalisty lub na hospitalizację może być poprzedzone wykonaniem niezbędnych badań diagnostycznych. Badania należy wykonywać w placówkach wskazanych przez lekarza kierującego.
  UWAGA: Osobą decydującą o konieczności wystawienia skierowania na konkretne badania jest zawsze lekarz. Pacjent nie może żądać wystawienia skierowania na badania, które jego zdaniem są niezbędne.
  Skierowanie nie jest wymagane w przypadku gdy pacjent chce skorzystać z porady lekarzy specjalistów:

  • ginekologa i położnika
  • stomatologa
  • wenerologa
  • onkologa
  • psychiatry

  Ponadto skierowania nie muszą przedstawiać osoby o szczególnych uprawnieniach.
  http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/
  Od 2015 roku porada u dermatologa i okulisty wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, w przypadku zatruć, urazów i wypadków.
  Ważność skierowania: Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony. Skierowanie do poradni specjalistycznej, na badania diagnostyczne lub do szpitala ważne jest do momentu jego realizacji lub do momentu ustania przyczyny jego wystawienia.
  Wyjątki:

  • Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na zabiegi fizykoterapeutyczne zobowiązani są zarejestrować się w wybranym gabinecie/zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od daty jego wystawienia.
  • Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wygasa po upływie 14 dni od daty wystawienia.
  • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wygasa po upływie 18 miesięcy od daty jego wystawienia.

  4. Zaświadczenia lekarskie.

  Zaświadczenia wystawiane bezpłatnie
  Do wystawienia bezpłatnego zaświadczenia pacjent ma prawo jeżeli jest ono związane z:

  • leczeniem i rehabilitacją
  • niezdolnością do pracy,
  • orzekaniem o niepełnosprawności,
  • uzyskaniem pomocy społecznej, zasiłku pielęgnacyjnego,
  • dodatkiem lub jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka (wystawia położna),
  • urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli i nauczycieli akademickich.

   

  Zaświadczenia wystawiane odpłatnie
  Wszystkie inne zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta podlegają opłacie zgodnej z cennikiem. Dotyczy to przede wszystkim zaświadczeń wystawianych dla celów:

  • sanitarnych z wpisem do książeczki,
  • lekarskich na potrzeby uzyskania zapomogi,
  • orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych,
  • uzyskania świadczeń pieniężnych od zakładu pracy lub innej instytucji (np. ubezpieczeniowej, podatkowej),
  • o stanie zdrowia na życzenie pacjenta lub jego opiekuna prawnego (np. na policję).

  W szczególności nie ma przepisów stwarzających wymóg uzyskiwania zaświadczeń lekarskich w niżej wymienionych sytuacjach, i dlatego wystawiane mogą być jedynie odpłatne zaświadczenia o stanie zdrowia na życzenie pacjenta lub jego opiekuna prawnego albo wymagającej je  instytucji:

  • uczęszczanie do żłobka lub przedszkola
  • zwolnienie z zajęć szkolnych
  • udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej
  • uczestnictwo  dzieci i młodzieży  w  zorganizowanym wypoczynku  (m.in. kolonie, obozy)
  • kontynuowanie nauki w innej szkole

  Cennik: http://www.baltimed.pl/cennik/cennik-uslug-medycznych/
  Zaświadczenia wystawiane przez lekarzy posiadających szczególne kompetencje
  Ze względu na konieczność  posiadania określonych kompetencji biegłych sądowych oraz związanych z orzekaniem w zakresie medycyny pracy i medycyny sportowej   lekarze Przychodni BaltiMed nie wystawiają zaświadczeń:

  • dla celów sądowo - lekarskich,
  • dopuszczających do udziału w zajęciach sportowych i  testach sprawnościowych,
  • dopuszczających do pracy
  • dopuszczających do kształcenia w zawodach  stwarzających narażenie dla zdrowia
  • o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

  UWAGA: W celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych i zawodach sportowych, należy udać się do Poradni Sportowo - Lekarskiej. 

  5. Recepty na leki stałe

  Wszyscy chorzy przewlekle będący pod opieką lekarzy Poradni Ogólnej, są rejestrowani na wizyty kontrolne z wyprzedzeniem na terminy uzgodnione z lekarzem. W przypadku leków zalecanych przez lekarzy poradni specjalistycznych AOS są one wypisywane przez Lekarza w Poradni Ogólnej pod warunkiem posiadania aktualnej informacji dla lekarza POZ (wypisywanej raz w roku), w ilości wystarczającej do terminu kolejnej wizyty, wskazanego przez pacjenta na wniosku na leki stałe.
  Wszystkie leki stałe są wypisywane w ilości wystarczającej do dnia zaplanowanej wizyty, standardowo na 3 miesiące na jednej recepcie, chyba że pacjent życzy sobie ilości na 1 lub 2 miesiące na jednej recepcie (np. jeżeli koszty wykupienia leków są zbyt wysokie). Kolejne recepty są wypisywane z późniejszymi datami i możliwością ich realizacji i można je wykupić do miesiąca od daty na recepcie. Możliwe jest wyszczególnienie przez pacjenta na wniosku leków, które mają być wypisane na osobnych receptach (np. w celu ich wykupienia w innej aptece niż pozostałe).
  Recepty można odebrać w terminie do trzech dni od dnia złożenia wniosku. Pacjent jest informowany o terminie odbioru recepty podczas składania wniosku .
  W przypadku, gdy pacjent nie zgłosi się na zalecaną wcześniej wizytę, wnioski o kolejne recepty nie będą realizowane.
  Pacjenci zgłaszający się po receptę są identyfikowani na podstawie dokumentu tożsamości. Recepty może odebrać również inna osoba, upoważniona przez pacjenta na piśmie w obecności pracownika Przychodni lub w inny sposób  spełniający wymogi prawne.
  Ważność recepty wynosi najczęściej 30 dni od daty wystawienia. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły i w przypadku niektórych leków termin realizacji może być krótszy (np. antybiotyki) lub dłuższy (np. preparaty immunologiczne).

  6. Gabinet zabiegowy

  Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 19.00.
  W godzinach 7.30 - 10.00 (w środy 7.30 - 9.30) funkcjonuje jako punkt pobrań materiału biologicznego do badań laboratoryjnych. Rejestracja do badań nie jest wymagana. Obowiązuje kolejność przybycia.
  W punkcie pobrań poza kolejnością przyjmowani są następujący pacjenci:

  • niemowlęta przed ukończeniem 1-go roku życia
  • kobiety w zaawansowanej ciąży
  • inwalidzi wojenni
  • pacjenci ze skierowaniem na test obciążenia glukozą
  • pacjenci ze skierowaniem wyłącznie na badania ogólne moczu/kału lub posiewu moczu/kału

  Wyniki większości badań laboratoryjnych można odbierać następnego dnia po godzinie 11.00 w Rejestracji na I piętrze. Na niektóre wyniki czeka się dłużej i wówczas pacjent powinien być o tym poinformowany przez pielęgniarkę pobierającą materiał do badania.
  W godzinach 10.00 - 19.00 w gabinecie zabiegowym wykonywane są:

  • badania diagnostyczne: EKG, spirometria, Holter EKG, Holter RR, pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary glukozy,
  • zabiegi pielęgniarskie: iniekcje, inhalacje,  opatrunki, ściąganie szwów, usuwanie kleszczy, edukacja zdrowotna,
  • szczepienia ochronne,
  • badanie pielęgniarskie  pacjentów z zachorowaniami ostrymi po wyczerpaniu wolnych miejsc w Terminarzu, celem ustalenia  wskazań do wizyty u lekarza,
  • pomoc doraźna w przypadkach nagłych.

  Badania diagnostyczne i zabiegi w ramach NFZ wykonywanie są wyłącznie na zlecenie lekarzy Przychodni BaltiMed. Badania w ramach prywatnych ubezpieczeń i abonamentów mogą być zlecone przez innych lekarzy, pod warunkiem ich uznania przez płatnika. Na badania wykonywane odpłatnie skierowanie nie jest wymagane.
  Cennik badań: http://www.baltimed.pl/cennik/cennik-badan-diagnostycznych/

  7.  Szczepienia

  Osoby do szczepienia kwalifikuje lekarz, po wypełnieniu przez pielęgniarkę specjalnego kwestionariusza dotyczącego ewentualnych przeciwwskazań.
  Miejsce wykonywania szczepień:
  Szczepienia dorosłych odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00 w Gabinecie Zabiegowym, po uprzedniej rejestracji z wyprzedzeniem. Odpłatność za szczepienia pobierana jest przed udzieleniem świadczenia, w Gabinecie Zabiegowym.
  Szczepienia dzieci odbywają się w Poradni Dziecka Zdrowego po wcześniejszej rejestracji na dany termin. Przed szczepieniem dziecko jest badane przez lekarza pediatrę.
  UWAGA: Z powodu braku możliwości zagwarantowania zachowania tzw. ciągu chłodniczego, w Przychodni nie wykonuje się szczepień preparatami przyniesionymi przez Pacjenta.
  Zalecenia dotyczące szczepień przeciwko grypie:
  Wszyscy dorośli oraz dzieci powyżej 6-go miesiąca życia powinny szczepić się corocznie.
  W pierwszej kolejności powinny być szczepione osoby z grup największego ryzyka, tj.

  • kobiety, które są lub będą w ciąży w czasie sezonu epidemicznego grypy
  • dzieci w wieku 6 miesięcy - 5 lat
  • dorośli powyżej 50 r.ż.
  • chorzy przewlekle na choroby układu oddechowego (w tym na astmę), sercowo - naczyniowego (z wyjątkiem nadciśnienia tętniczego), nerek, wątroby, układu nerwowego, układu krwiotwórczego, choroby metaboliczne (w tym na cukrzycę)
  • osoby ze znaczną otyłością
  • osoby z upośledzeniem odporności (w tym spowodowanym leczeniem immunosupresyjnym lub zakażeniem HIV)
  • pensjonariuszy placówek przewlekłej opieki pielęgnacyjnej i medycznej

  Szczepienia powinny obejmować również współmieszkańców i opiekunów osób z wyżej wymienionych grup.

   8. Profilaktyka cukrzycy i nadciśnienia

  Badanie poziomu glukozy. Pacjentom bez rozpoznanej cukrzycy Przychodnia oferuje badanie poziomu cukru we krwi glukometrem bez skierowania od lekarza.  Badanie można wykonać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 19.00 w Gabinecie Zabiegowym. Pacjenci proszeni są aby stawić się na czczo, tzn. ok. 8 godzin od spożycia ostatniego posiłku. Badania w kierunku cukrzycy powinno być wykonywane przynajmniej raz na 3 lata u osób powyżej 45 r.ż.
  Niezależnie od wieku, przynajmniej raz w roku stężenie cukru we krwi powinny badać osoby z następujących grup ryzyka:

  • osoby z nadwagą - BMI>25,
  • osoby z cukrzycą występująca u członków rodziny (rodziców lub rodzeństwa)
  • osoby ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym (powyżej 140/90 mmHg)
  • osoby prowadzące mało aktywny tryb życia.
  • kobiety, które przebyły cukrzycę ciążową
  • kobiety, które urodziły dziecko o masie ciała powyżej 4 kg,
  • osoby, u których w poprzednim badaniu stwierdzono stan przedcukrzycowy (stężenie cukru we krwi powyżej 100mg/dl)

  Pacjenci Przychodni mają możliwość otrzymania bezpłatnego glukometru. Dotyczy to osób z cukrzycą rozpoznaną przez lekarza prowadzącego (insulinozależną, lekozależną, dietozależną, cukrzycą ciężarnych).  Istnieje również możliwość wypożyczenia glukometru na krótki okres, aby przeprowadzić kontrolne badanie poziomu glukozy   w warunkach domowych.
  Pomiary  ciśnienia tętniczego krwi zalecane jest u  wszystkich zdrowych pacjentów, niezależnie od wieku, co najmniej raz w roku. Można je wykonać od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 19.00 w Gabinecie Zabiegowym.

  9. Wydawanie dokumentacji medycznej

  Dokumentację medyczną stanowią dane dotyczące pacjenta, jego historia choroby, wyniki badań, skierowania na zabiegi/badania diagnostyczne. Należy ona do placówki medycznej, w której została wytworzona, ale pacjent lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do nieograniczonego dostępu do tej dokumentacji. Upoważnienie danej osoby lub instytucji do wglądu lub kopii  dokumentacji musi zawierać przynajmniej:

  • Określenie mocodawcy oraz jego dane (imię, nazwisko, adres, numer PESEL)
  • Wyraźne ustanowienie osoby pełnomocnika oraz jego dane (imię, nazwisko, adres, numer PESEL)
  • Zakres umocowania
  • Własnoręczny podpis mocodawcy
  • Datę i miejsce sporządzenia pełnomocnictwa.
  W Rejestracji Przychodni dostępne są wzory upoważnień.

  Pacjent chcący uzyskać kopię dokumentacji medycznej powinien złożyć odpowiedni wniosek
  w Rejestracji Przychodni. W Rejestracji dostępne są opcjonalne, papierowe wnioski mające na celu ułatwienie wnioskowania. Na życzenie kopia może zostać ona potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  Odbiór dokumentacji pacjent uzgadnia z pracownikiem rejestracji; termin ustalany jest bez zbędnej zwłoki. Kopię dokumentacji pacjent może odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.
  Istnieje możliwość przesłania kserokopii dokumentacji medycznej pocztą, na adres wskazany przez pacjenta - jedynie na umotywowany wniosek pacjenta i po rozpatrzeniu go przez Kierownika Przychodni.
  Wydawanie oryginału dokumentacji medycznej odbywa się jedynie w wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę pacjenta i po rozważeniu jej przez Kierownika Przychodni.

  10.  Świadczenia odpłatne

  Przychodnia BaltiMed oferuje na życzenie Pacjenta świadczenia, które podlegają opłatom zgodnym z obowiązującym cennikiem. Należą do nich usługi medyczne oraz badania diagnostyczne. Pacjenci korzystający z odpłatnych świadczeń nie muszą posiadać skierowania.
  Usługi odpłatne udzielane na życzenie pacjenta w Przychodni to przede wszystkim:

  • porady lekarskie,
  • iniekcje,
  • szczepienia,
  • badania laboratoryjne,
  • ECHO serca dorosłych i dzieci,
  • USG narządowe i dopplerowskie,
  • EKG wraz z opisem
  • Holter RR, Holter EKG,
  • Próba wysiłkowa EKG.
  • Spirometria - wymagane pisemne zlecenie od lekarza

  Szczegółowy cenniki wszystkich usług:
   http://www.baltimed.pl/cennik/cennik-uslug-medycznych/
  http://www.baltimed.pl/cennik/cennik-badan-diagnostycznych/
  Należności za świadczenia pobierane są przed wykonaniem danej usługi. Po dokonaniu opłaty zawsze wystawiany jest paragon.
  Pacjenci mogą otrzymać fakturę za opłacone świadczenia. W tym celu powinni zgłosić się, wraz z otrzymanym paragonem, do Biura Przychodni, Gdańsk, ul. Krzemowa 16, II piętro, w godzinach 8.00 - 15.00 maksymalnie 3 miesiące po dokonaniu opłaty.
  Powtórzenie badań laboratoryjnych
  Badania laboratoryjne wykonywane na życzenie pacjenta podlegają opłacie. Jeżeli jednak wystąpi konieczność ich powtórzenia, która wynika z błędu strony wykonującej badanie (np. z powodu niewłaściwego pobrania krwi, błędu w laboratorium, uszkodzenia probówki itp.), pacjent zostanie poproszony o ponowne zgłoszenie się na badanie, które zostanie wykonane na koszt Przychodni. Jeżeli pacjent zrezygnuje z powtórnych badań, nie otrzyma za nie zwrotu pieniędzy.

  11. Opieka nocna i świąteczna

  Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia POZ udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub pogorszenia zdrowia poza godzinami pracy Przychodni. W ramach opieki dyżurujący lekarz może udzielać porad ambulatoryjnych, telefonicznych lub w uzasadnionych medycznie przypadkach w domu pacjenta.

  • poniedziałek - piątek od 18.00 do 8.00 dnia następnego
  • soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

  W tych godzinach tych można zgłosić się do dowolnego punktu nocnej opieki.

  • COPERNICUS (Szpital Zaspa) Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk tel. 58 768 46 84
  • COPERNICUS Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej ul. Nowe Ogrody 1-6 – budynek Szpitala im. M. Kopernika, wejście A. tel. 58 764 06 40
  • Szpital Dziecięcy Polanki (poradnia dla dzieci) ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk tel. 58 520 93 02
  • 7 Szpital Marynarki Wojennej (poradnia dla dorosłych) ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk, tel. 58 520 93 02
  • Medica Plus ul. Stanisława Lema 21 80-126 Gdańsk tel. 58 340 54 70
  • Nadmorskie Centrum Medyczne ul. Świętokrzyska 4 80-180 Gdańsk tel. 58 763 98 90

  Pozostałe punkty opieki nocnej i świątecznej:
   http://nfz-gdansk.pl/aktualnosci/dla-pacjenta/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna,5976
  W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Pomoc wyjazdowa udzielana jest jednak przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy przypisany do konkretnego obszaru. 
  Świadczenia są bezpłatne dla osób ubezpieczonych w NFZ oraz udzielane bez skierowania.
  W przypadkach zagrożenia życia należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy: z telefonu stacjonarnego: 999, z telefonu komórkowego: 112 lub 999.
  Kiedy należy skorzystać z nocnej lub świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej:

  • gdy nie ma objawów bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
  • zastosowane środki lub leki bez recepty nie przyniosły poprawy
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni w znacznym stopniu niekorzystnie wpłynie na stan zdrowia

  Kiedy nie należy korzystać z nocnej lub świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej:

  • wizyta kontrolna związana z wcześniejszym leczeniem
  • uzyskanie recept na stosowane leki stałe związane z choroba przewlekłą
  • otrzymanie skierowania do specjalisty
  • uzyskanie zaświadczenia o stanie zdrowia

   

  12. Wystawianie Karty Zgonu

  Zgodnie z obowiązującym, mocno nieaktualnymi przepisami, lekarz ma prawo wypisać Kartę Zgonu jeżeli:

  • pacjent znajdował się pod jego opieką w przeciągu ostatnich 30 dni
  • zwłoki znajdują się w odległości nie większej  niż 4 km od jego miejsca pracy 
  • jest w stanie stwierdzić  zgon w przeciągu 12 godzin od śmierci
  • stwierdził zgon na podstawie osobistego badania
  • nie ma żadnych wątpliwości odnośnie naturalnej przyczyny śmierci

  W praktyce jest bardzo trudno spełnić wszystkie powyższe warunki. Tym bardziej że wizyty domowe odbywają się w określonych godzinach, a w pozostałych zarejestrowani są inni pacjenci na porady.
  Ponadto lekarze nie mają wystarczających  kompetencji w zakresie medycyny sądowej i w ocenie czy przyczyna zgonu jest naturalna czy nie.
  Dlatego do czasu zapowiadanego powołania przez Ministerstwo Zdrowia instytucji koronera, wszystkie zgony w domu, co do których lekarz  nie ma absolutnej pewności odnośnie bezpośredniej przyczyny śmierci, są zgłaszane na Policję.


  IV. SKARGI I WNIOSKI PACJENTÓW

  Przedmiotem skargi jest naruszenie praw pacjenta w zakresie udzielania świadczeń, zaniedbania w wykonywaniu zadań przez pracowników Funduszu itp. Każdy pacjent ma prawo do złożenia skargi, jeżeli uważa, że został niewłaściwie potraktowany w czasie udzielana świadczeń przez zakład opieki zdrowotnej.
  Przedmiotem wniosku jest ulepszenie, usprawnienie pracy, zapobieganie nadużyciom w placówkach medycznych oraz spostrzeżenia związane z wykonywaniem zadań przez Fundusz i efektywniejszym zaspokajaniu potrzeb pacjentów.
  Sposób wnoszenia wniosku jest identyczny jak w przypadku wnoszenia skargi.
  Skargi lub wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej nie są rozpatrywane.
  Wszelkie skargi na zachowanie pracowników Przychodni powinny być złożone w pierwszej kolejności do Kierownika Przychodni, a w przypadku braku satysfakcji z odpowiedzi - do wojewódzkiego oddziału NFZ.
  Skarga do Kierownika Przychodni:
  Skargę wraz z opisem sytuacji należy złożyć w formie pisemnej (osobiście w Rejestracji lub przesłać emailem). Po jej otrzymaniu Kierownik Przychodni zwraca się pisemnie do pracownika, którego skarga dotyczy celem wyjaśnienia. Pacjent otrzymuje pisemną odpowiedź w ciągu 2 tygodni.
  Skarga do oddziału wojewódzkiego NFZ:
  Pomorski Oddział Wojewódzki, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. 58 751 25 00, Dział Skarg i Wniosków: tel. 58 321 86 26, 58 321 86 35
  Skarga może być złożona w formie ustnej lub pisemnej. W przypadku ustnego składania skargi osoba ją przyjmująca wystawia pisemne potwierdzenie przyjęcia. Pacjent powinien otrzymać odpowiedź w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do Funduszu. Skargę można złożyć również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Regulaminem Elektronicznej Platformy.
  W sytuacjach naruszenia prawa do ochrony zdrowia lub praw pacjenta skargę można złożyć również do:

  • Administracji zakładu opieki zdrowotnej (Kierownika Przychodni)
  • Rzecznika Praw Pacjenta
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
  • Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w sytuacji gdy istnieje podejrzenie naruszenia poufności przechowywanej dokumentacji)

  V. RZECZNIK PRAW PACJENTA

  Do głównych zadań Rzecznika należą:

  • Rozpatrywanie wszelkich spraw związanych z poszanowaniem praw pacjenta
  • Analiza skarg pacjentów
  • Rozpowszechnianie wiedzy o ochronie praw pacjenta
  • Tworzenie aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta
  • współpraca z organami władzy publicznej, organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi w celu zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta

  Złożenie wniosku do Rzecznika jest bezpłatne i może zrobić to każda osoba, w tym osoba niepełnoletnia.
  Wniosek powinien zawierać:

  • dane pacjenta
  • dane wnioskodawcy
  • opis sytuacji wraz z argumentami potwierdzającymi naruszenie prawa pacjenta (wraz z wskazaniem odpowiedniego prawa)

  Rzecznik po zapoznaniu się z wnioskiem może:

  • Podjąć sprawę
  • Poprzestać na wskazaniu pacjentowi przysługujących mu możliwości prawnych
  • Przekazać sprawę innym organom
  • Nie podjąć sprawy

  Niezależnie od decyzji Rzecznik informuje pacjenta o podjętych krokach.
  Rzecznik ma obowiązek ochrony danych osobowych pacjenta.
  strona internetowa Rzecznika Praw Pacjenta: http://www.bpp.gov.pl/

   

  VI. PRAWA PACJENTA

  Wszystkie prawa pacjenta zapisane są w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dostępnej  w Rejestracji Przychodni, a ich omówienie  znajduje się  w na stronie  NFZ w aktualnościach dla pacjenta.
  http://www.nfz.gov.pl/new/szukaj.php#wynik
  http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

  VII. SŁOWNICZEK POJĘĆ

  BMI - wskaźnik masy ciała pozwalający ustalić, czy jest ona prawidłowa lub czy występuje niedowaga, nadwaga lub otyłość.
  Dokument ubezpieczenia - legitymacja ubezpieczeniowa pracownicza, legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie o opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, dowód wpłaty składki do KRUS (dowód za ostatni miesiąc), legitymacja studencka, karta EKUZ.
  Glikemia - stężenie cukru we krwi.
  Glukometr - urządzenie służące do pomiaru stężenia cukru we krwi pobieranej zazwyczaj z opuszka palca.
  Hipoglikemia - stężenie cukru we krwi poniżej poziomu prawidłowego. Może występować u osób leczonych insuliną lub z cukrzycą typu drugiego.
  Hiperglikemia - stężenie cukru we krwi wyższe niż poziom prawidłowy.
  Indeks glikemiczny  - wskaźnik informujący o szybkości wzrostu poziomu cukru we krwi po spożyciu danego porodktu.
  Iniekcja -to wprowadzenie roztworu (najczęściej leku) do tkanki za pomocą strzykawki z igłą.
  Opiekun faktyczny - osoba sprawująca bez obowiązku ustawowego stałą opiekę nad pacjentem, który wymaga jej ze względu na wiek stan zdrowia lub stan psychiczny.
  Osoba bliska - krewny, małżonek, powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej (rodzice, dziadkowie), lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z pacjentem.
  RR - ciśnienie tętnicze.
  Spirometria - badanie umożliwiające pomiar oddychania. Jest szczególnie ważne przy diagnostyce przewlekłych chorób układu oddechowego.
  Stan nagły - pojawienie się objawów bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu.

  VIII. AKTY PRAWNE

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

   

  IX. ADMINISTRATOR DANYCH

  Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.) informuję, że:
  1) Administratorem Danych jest Przychodnia BaltiMed z siedzibą w Gdańsku przy ul. Krzemowej 16.
  2) Celem zbierania danych jest realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia.
  3) Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych odbiorcom.
  4) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5) Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.

  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.