Przewodnik pacjenta

SŁOWNICZEK POJĘĆ

BMI – wskaźnik masy ciała pozwalający ustalić, czy jest ona prawidłowa lub czy występuje niedowaga, nadwaga lub otyłość.

Dokument ubezpieczenia – legitymacja ubezpieczeniowa pracownicza, legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie o opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, dowód wpłaty składki do KRUS (dowód za ostatni miesiąc), legitymacja studencka, karta EKUZ.

Glikemia – stężenie cukru we krwi.

Glukometr – urządzenie służące do pomiaru stężenia cukru we krwi pobieranej zazwyczaj z opuszka palca.

Hipoglikemia – stężenie cukru we krwi poniżej poziomu prawidłowego. Może występować u osób leczonych insuliną lub z cukrzycą typu drugiego.

Hiperglikemia – stężenie cukru we krwi wyższe niż poziom prawidłowy.

Indeks glikemiczny  – wskaźnik informujący o szybkości wzrostu poziomu cukru we krwi po spożyciu danego porodktu.

Iniekcja -to wprowadzenie roztworu (najczęściej leku) do tkanki za pomocą strzykawki z igłą.

Opiekun faktyczny – osoba sprawująca bez obowiązku ustawowego stałą opiekę nad pacjentem, który wymaga jej ze względu na wiek stan zdrowia lub stan psychiczny.

Osoba bliska – krewny, małżonek, powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej (rodzice, dziadkowie), lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z pacjentem.

RR – ciśnienie tętnicze.

Spirometria – badanie umożliwiające pomiar oddychania. Jest szczególnie ważne przy diagnostyce przewlekłych chorób układu oddechowego.

Stan nagły – pojawienie się objawów bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu.


AKTY PRAWNE

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej


ADMINISTRATOR DANYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.) informuję, że:
1) Administratorem Danych jest Przychodnia BaltiMed z siedzibą w Gdańsku przy ul. Krzemowej 16.
2) Celem zbierania danych jest realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia.
3) Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych odbiorcom.
4) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.