REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI PACJENTÓW

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI PACJENTÓW Przychodni BaltiMed sp. z o. o. sp. k.

I. INFORMACJA OGÓLNE

Pacjenci Przychodni BaltiMed z siedzibą przy ul. Krzemowej 16 w Gdańsku, zdeklarowani do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej mają prawo do korzystania za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej pod adresem: https://baltimed.pl/rejestracja-online/ z usługi e-rejestracji posiadającej funkcjonalności określone w niniejszym regulaminie.

II. KORZYSTANIE Z REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ

 1. Prawo do rejestracji internetowej nadawane jest w momencie składania deklaracji do lekarza POZ.
 2. Z instrukcją i regulaminem rejestracji internetowej Pacjent ma możliwość zapoznać się poprzez stronę internetową Przychodni, również na terenie Placówki (infokiosk).
 3. Do weryfikacji tożsamości Pacjenta, rejestracja elektroniczna wymaga danych, które zgodne są z danymi Pacjenta w systemie Przychodni.
 4. Dane, o których mowa w punkcie 3 to numer telefonu Pacjenta, który podał do kontaktu w Przychodni. Numer wpisywany jest w formacie ciągu znaków np. 123456789, w przypadku telefonów stacjonarnych z numerem kierunkowym np. 581234567.lub PIN to 4 ostatnie cyfry numeru PESEL.
 5. Skorzystanie z e-rejestracji wymaga każdorazowo wprowadzenia loginu i hasła.
 6. Rezerwacja terminu wizyty za pomocą e-rejestracji dotyczy wyłącznie osoby, której dane zostały wprowadzone do weryfikacji.
 7. Korzystanie z e-rejestracji daje możliwość umawiania terminu wizyt ambulatoryjnych Pacjenta.
 8. Uprawnienia do rezerwacji świadczeń są obostrzone następującymi ograniczeniami:
 • Przychodnia BaltiMed dokonuje wyboru terminów i godzin, które mogą być rezerwowane przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej.
 • poprzez e-rejestrację istnieje możliwość rezerwacji na jeden termin. Umówienie kolejnej wizyty drogą elektroniczną jest możliwe po realizacji zarezerwowanej wizyty lub po rezygnacji z wcześniejszej rejestracji.
 • Pacjent może umówić wizytę do dowolnego lekarza, którego terminarz udostępniono w aplikacji.
 • W przypadku rezygnacji z zaplanowanej poprzez e-rejestrację wizyty, pacjent powinien zrezygnować z danej wizyt poprzez kontakt z Rejestracją Przychodni, w możliwie najkrótszym czasie.

III. OCHRONA PRZETWARZANIE DANYCH

Korzystanie z usług rejestracji elektronicznej nie powoduje przetwarzania danych osobowych w celu innym, niż świadczenia usług medycznych. Platforma służy wyłącznie do umawiania i podglądu wizyt, bez dostępu do danych medycznych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://baltimed.pl/dla-pacjenta/dokumenty-systemowe/ochrona-danych-osobowych/ lub w siedzibie Przychodni BaltiMed przy ul. Krzemowej 16 w Gdańsku

IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Przychodnia BaltiMed sp. z o. o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Pacjenta danych weryfikacyjnych do Elektronicznej Rejestracji jakiejkolwiek osobie trzeciej lub/i niewłaściwego zabezpieczenia danych dostępu do serwisu Elektronicznej Rejestracji przed dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 2. Przychodnia BaltiMed nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udostępnienia danych przetwarzanych w ramach świadczenia usługi e-rejestracji osobom nieuprawnionym, jeśli udostępnienie to nastąpiło w wyniku: a) działań użytkownika, w szczególności podania osobom trzecim danych dostępowych lub utraty danych dostępowych i niezgłoszenia tej okoliczności do Przychodni BaltiMed b) zdarzeń mających miejsce poza siecią teleinformatyczną Przychodni BaltiMed, to jest w szczególności w ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej (np. w związku z przechwyceniem danych) oraz na urządzeniu dostępowym użytkownika (np. w związku z kradzieżą danych z tego urządzenia), c) siły wyższej, przez którą rozumie się każdą okoliczność niezależną od Przychodni BaltiMed pochodzenia naturalnego lub związanego z działalnością ludzką, która powoduje skutki w postaci uszkodzenia lub zniszczenia w całości lub części systemu teleinformatycznego lub jego urządzeń, o ile okoliczności są tego rodzaju, że nawet przy zachowaniu należytej staranności skutkom tych zdarzeń nie można było zapobiec.
 3. Niezależnie od wyłączenia odpowiedzialności Przychodni BaltiMed, w razie otrzymania informacji o zaistnieniu lub zagrożeniu zaistnienia sytuacji, w której z danymi użytkownika zapoznał się podmiot nieuprawniony, Przychodnia BaltiMed podejmie wszelkie dostępne działania w celu ograniczenia skutków powyższego zdarzenia (w szczególności poprzez zablokowanie dostępu do danych użytkownika przy użyciu dotychczasowych danych dostępowych).
 4. Przychodnia BaltiMed zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości i formy aplikacji określonej w części I bez konieczności wcześniejszego informowania użytkowników. W przypadku, gdy zmiana aplikacji powoduje zmiany w warunkach korzystania z dostępu do strefy on-line, określonych w Regulaminie, Przychodnia BaltiMed dokona powiadomienia Pacjentów za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt I.
 5. Przychodnia BaltiMed nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu Elektronicznej Rejestracji z przyczyn niezależnych od niego, wynikających z przerw w funkcjonowaniu serwisu spowodowanych koniecznością konserwacji systemu lub innymi czynnikami niezależnymi od Przychodni BaltiMed.

V. INFORMACJE TECHNICZNE I DODATKOWE

 1. Do prawidłowego działania Elektronicznej Rejestracji sugeruje się zainstalowanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox lub Chrome w możliwie najnowszej wersji. Przeglądarka nie może blokować wyskakujących okien witryny.
 2. Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
 3. Zastrzega się możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Elektronicznej Rejestracji. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
 4. Przychodnia BaltiMed ma możliwość zmiany regulaminu.
 5. Prawo do korzystania z Rejestracji Internetowej może zostać odebrane na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.01.2019r.