Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy

„Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia realizuje projekt przeciwdziałania cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Gdańska i gminy Stegna. Na jego realizację pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania z UE:  2 805 422, 45 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 330 049, 70 zł

Oś priorytetowa 05.: Zatrudnienie

Działanie 05.04.: Zdrowie na rynku pracy

Poddziałanie 05.04.01.: Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT

Beneficjent projektu: Gmina Miasta Gdańska

Realizator projektu: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia

Partner projektu: Przychodnia BaltiMed sp. z o.o. s. k.

Czas realizacji: 2019-2023 rok


Cel projektu

Zmniejszenie zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na obszarze objętym powyższą interwencją.

Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców Gdańska i gminy Stegna, będących w grupie podwyższonego ryzyka, w szczególności dla osób w wieku 35-64 lat a jego celem jest zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób z rozpoznanym stanem przedcukrzycowym.

Działania projektowe polegają na wczesnej identyfikacji osób ze stanem przedcukrzycowym oraz osób chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu.

Projekt przewiduje zweryfikowanie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 u poszczególnych osób poprzez wykonanie ankiety FINDRISK (Finnish Diabetes Risk Score) oraz wykonanie badań przesiewowych umożliwiających zidentyfikowanie osób będących w stanie przedcukrzycowym. Osoby z wykrytym stanem przedcukrzycowym będą mogły wziąć udział w rocznym programie interwencji zdrowotnej, mającym na celu uniknięcie zachorowania na cukrzycę typu 2, dzięki zmianie nieprawidłowych nawyków żywieniowych i zwiększeniu aktywności fizycznej.

Projekt realizowany jest w kilku wzajemnie powiązanych etapach polegających na:

  • kwalifikacji osób obciążonych ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2 do działań edukacyjnych (osoby znajdujące się w grupie ryzyka na podstawie wyników ankiety FINDRISK)
  • prowadzeniu badań OGTT (test obciążenia glukozą) służących identyfikacji osób w stanie przedcukrzycowym oraz, po zakończeniu udziału w programie edukacyjnym, weryfikacji skuteczności interwencji zdrowotnej,
  • przeprowadzeniu programu edukacyjnego w formie złożonego procesu interwencji medyczno-behawioralno-edukacyjnych realizowanego przez interdyscyplinarny zespół specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, dietetyków, psychologów oraz fizjoterapeutów.

W ramach projektu opracowane zostaną procedury medyczne i interwencyjne oraz dedykowane materiały edukacyjne dla uczestników zarówno w formie tradycyjnej (drukowanej, przeznaczonych na spotkania bezpośrednie, stacjonarne), jak również elektronicznej w postaci dostępu do e-learningu oraz materiałów instruktażowych (audio/video) przeznaczonych do zastosowania na urządzeniach mobilnych (laptop, telefon, tablet etc.).

Kwalifikacja osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie rozpocznie się od stycznia 2020 roku.