ZAPYTANIE O CENĘ- aplikacja na urządzenia mobilne

W celu określenia wartości zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” przeprowadzane jest badanie rynku. Niniejsze zapytanie służy wyłącznie badaniu rynku i złożenie oferty cenowej nie będzie wiązało się z potrzebą wykonania zlecenia ani podpisania umowy.

I. Zamawiający:

Przychodnia BaltiMed sp. z o.o.  sp.  k.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne działające w systemach iOS oraz Android, edukującej oraz wspierającej w procesie dokonywania zmian behawioralnych. Aplikacja zawierać powinna system CMS umożliwiający zarządzanie treściami oraz być podzielona na funkcjonalności ogólnodostępne oraz funkcjonalności dostępne dla użytkowników zarejestrowanych.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku do niniejszego zapytania

IV. Kryteria oceny merytorycznej ofert i ich waga

  1. Cena 50%
  2. Czas realizacji (ilość dni) 50%

V. Termin i miejsce realizacji zamówienia

1.         Termin – nie więcej niż 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2.         Miejsce – nie dotyczy.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej poprzez przesłanie informacji o cenie netto i brutto wykonania usługi na adres:

bezcukrzycy@baltimed.nazwa.pl

Załącznik-_Opis-przedmiotu-zamowienia

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.