ZAPYTANIE O CENĘ – szkolenia e-learningowe

W celu określenia wartości zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” przeprowadzane jest badanie rynku. Niniejsze zapytanie służy wyłącznie badaniu rynku i złożenie oferty cenowej nie będzie wiązało się z potrzebą wykonania zlecenia ani podpisania umowy.


I. Zamawiający:
Przychodnia BaltiMed sp. z o.o. sp. k.


II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu materiałów edukacyjnych na potrzeby 2 szkoleń e-learningowych w postaci SCORM dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.


III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów edukacyjnych na potrzeby 2 szkoleń e-learningowych w postaci gotowych paczek SCORM v1.2 dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

Do zadań wykonawcy należeć będzie:

  1. Korekta edytorska treści merytorycznych. Treści merytoryczne dostarczone zostaną przez Zamawiającego.
  2. Opracowanie projektu graficznego poszczególnych slajdów szkolenia, w tym: spisy treści, projekt typografii, wykonanie/zakup: ilustracji, zdjęć, tabel, infografik, quizów, animacji, podkładu dźwiękowego i innych elementów składowych, które zawarte będą w szkoleniu. Zamawiający wraz z treścią merytoryczną dostarczy materiały poglądowe (ilustracje, tabele itp.) na podstawie których Wykonawca dokona samodzielnego ich opracowania od podstaw. Na potrzeby złożenia oferty Wykonawca powinien przyjąć, iż na każdym z ekranów szkolenia znajdować będzie się co najmniej jeden z wymienionych powyżej elementów.
  3. Dostarczenie zaprojektowanych ekranów w postaci umożliwiającej weryfikację i akceptację przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać wszystkie uwagi Zamawiającego na każdym etapie realizacji projektu. Wykonawca uwzględnić powinien min. 5 dni roboczych w trakcie realizacji zamówienia na weryfikację i zgłoszenie uwag przez Zamawiającego po otrzymaniu przez niego całości zrealizowanego projektu.
  4. Wdrożenie zaakceptowanych ekranów szkolenia do postaci SCORM w wersji 1.2 (w pełni zgodnych z ww. standardem) i dostarczenie ich Zamawiającemu wraz z wszelkimi plikami źródłowymi umożliwiającymi Zamawiającemu późniejszą samodzielną edycję treści szkolenia (np. *.story, *.cptx itp.).

Dla potrzeb wyceny przyjąć należy następujące parametry:

  1. Liczba szkoleń: 2
  2. Liczba ekranów (slajdów) w jednym szkoleniu: 150
  3. Liczba pytań testowych w jednym szkoleniu: 10 losowych spośród bazy 200
  4. Liczba quizów w jednym szkoleniu: 4
  5. Format wyjściowy: HTML5

Szkolenie musi być obsługiwane przez wszystkie przeglądarki internetowe, których popularność użytkowania wg https://www.w3schools.com/browsers/ wynosi na dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy ≥ 3%.
Szkolenie nie może zawierać elementów wymagających instalacji przez użytkownika jakichkolwiek dodatkowych wtyczek lub oprogramowania (tj. Adobe Flash, Shockwave, JAVA itp.).

Wszelkie treści zawarte w przygotowanych i dostarczonych materiałach powinny być oparte o wymagania zawarte w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej.

Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiązujących w projekcie.

IV. Kryteria oceny merytorycznej ofert i ich waga
Cena 40%
Czas realizacji (ilość dni) 40%
Jakość 20%


V. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Planowany okres realizacji usługi: nie więcej niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.


Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej poprzez przesłanie informacji o cenie netto i brutto wykonania usługi na adres:
bezcukrzycy@baltimed.nazwa.pl

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.