ZAPYTANIE O CENE – wideoinstruktarze

W celu określenia wartości zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” przeprowadzane jest badanie rynku. Niniejsze zapytanie służy wyłącznie badaniu rynku i złożenie oferty cenowej nie będzie wiązało się z potrzebą wykonania zlecenia ani podpisania umowy.


I. Zamawiający:
Przychodnia BaltiMed sp. z o.o. sp. k.


II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i wykonaniu zestawu wideoinstruktarzy treningów dla aktywności fizycznej dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.


III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i wykonaniu zestawu wideoinstruktarzy treningów dla aktywności fizycznej dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym poprzez nagranie, edycję, udźwiękowienie i post-produkcję materiału wideo przedstawiającego wideoinstruktarze dla wykonania 60 ćwiczeń fizycznych.

Scenariusze (osnowa) ćwiczeń dostarczone zostaną przez Zamawiającego.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

 1. Zapewnienie lokalizacji zdjęciowej. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zdjęcia przedstawiające trzy różne lokalizacje zdjęciowe. Na podstawie zdjęć Zamawiający dokona wyboru jednej lokalizacji zdjęciowej w której Wykonawca zrealizuje nagrania.
 2. Zapewnienie sprzętu (sprzęt rejestrujący obraz, dźwięk, oświetlenie itp.) do nagrań audiowizualnych umożliwiającego realizację materiału w profesjonalnej jakości.
 3. Zapewnienie obsady w postaci osoby prezentującej poprawne wykonanie ćwiczeń. Osoba ww. posiadać powinna min. 5-letnie doświadczenie w realizacji treningu zdrowotnego z doświadczeniem w prezentowaniem poprawności wykonania treningu/ćwiczeń dla osób dorosłych (tytuł instruktora rekreacji ruchowej lub równoważny). Wykonawca zapewni w formie pisemnej wszelkie niezbędne zgody na wykorzystanie wizerunku osoby/osób stanowiących obsadę nagrań.
 4. Zapewnienie udźwiękowienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu próbki głosu trzech różnych lektorów. Na podstawie dostarczonych próbek Zamawiający dokona wyboru lektora, którego głos zostanie użyty do udźwiękowienia poleceń w materiale wideo. Wykonawca dostarczy zamawiającemu próbki 20 ścieżek muzycznych. Zamawiający dokona wyboru 5 ścieżek muzycznych, które użyte zostaną jako tło muzyczne do materiału wideo.
 5. Edycja i post-produkcja materiału wideo. Wykonawca dokona edycji i obróbki materiału wideo i dostarczy pliki wynikowe zgodnie z wymaganiami.

Wymagania dotyczące wynikowego materiału wideo:

 1. materiał wideo powinien zostać zarejestrowany i dostarczony co najmniej w jakości 1080p (FullHD, 1920×1080) i 30 fps.;
 2. każde ćwiczenie powinno zostać zarejestrowane i prezentowane naprzemiennie z co najmniej 3 ujęć;
 3. każde ćwiczenie poprzedzone zostanie krótkim 5-15 sek. nagraniem wprowadzającym, instruującym o rodzaju ćwiczenia oraz poprawnej postawie wyjściowej do jego rozpoczęcia/wykonania,
 4. każde ćwiczenie powinno zostać dostarczone w postaci nagrania pełnego trwającego 30 lub 60 sekund (zależnie od scenariusza) oraz wersji krótkiej (5-15 sek.) umożliwiającej płynne odtwarzanie ćwiczenia przez dowolny okres czasu poprzez odtwarzanie go w nieprzerwanym zapętleniu. Wersja krótka powinna zostać zrealizowana w taki sposób, aby odtwarzanie w zapętleniu odbywało się w sposób estetyczny i płynny;
 5. pliki wynikowe dostarczone zostaną w postaci plików MPEG-4 zakodowanych zgodnie ze standardem HEVC,
 6. wszelkie instrukcje głosowe wydawane w trakcie ćwiczenia przedstawione zostaną w postaci tekstowej umożliwiającej wykonywanie ćwiczenia przez osoby niesłyszące.

Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w następujących etapach:

 1. Etap I (wybór lokalizacji dźwiękowej, lektora i ścieżek muzycznych)
  Przed realizacją całości przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
  • zdjęcia przedstawiające trzy różne lokalizacje zdjęciowe. Na podstawie zdjęć Zamawiający dokona wyboru jednej lokalizacji zdjęciowej w której Wykonawca zrealizuje nagrania.
  • próbki głosu trzech różnych lektorów. Na podstawie dostarczonych próbek Zamawiający dokona wyboru lektora, którego głos zostanie użyty do udźwiękowienia poleceń w materiale wideo.
  • próbki 20 ścieżek muzycznych. Zamawiający dokona wyboru 5 ścieżek muzycznych, które użyte zostaną jako tło muzyczne do materiału wideo.
 2. Etap II (nagranie próbne)
  Przed realizacją wynikowego materiału wideo Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nagranie próbne jednego pełnego ćwiczenia w wersji docelowej, w postaci umożliwiającej weryfikację i zgłoszenie uwag przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić wszystkie uwagi Zamawiającego i uzyskać jego pisemną akceptację dla nagrania próbnego.
 3. Etap III (realizacja wynikowego materiału wideo)
  Po uzyskaniu akceptacji dla nagrania próbnego Wykonawca przystąpi do realizacji wynikowego materiału wideo. Po zakończeniu realizacji wynikowego materiału wideo Wykonawca dostarczy do weryfikacji Zamawiającemu całość nagrania w postaci umożliwiającej weryfikację i akceptację materiału wideo przez Zamawiającego. Wykonawca uwzględnić powinien min. 5 dni roboczych w trakcie realizacji zamówienia na weryfikację i zgłoszenie uwag przez Zamawiającego po otrzymaniu przez niego całości zrealizowanego materiału.

Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać wszystkie uwagi Zamawiającego na każdym etapie realizacji projektu.

Wszelkie treści zawarte w przygotowanych i dostarczonych materiałach powinny być oparte o wymagania zawarte w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej.

Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiązujących w projekcie.

IV. Kryteria oceny merytorycznej ofert i ich waga

 1. Cena 40%
 2. Czas realizacji (ilość dni) 40%
 3. Jakość 20%

V. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Planowany okres realizacji usługi: nie więcej niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.


Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej poprzez przesłanie informacji o cenie netto i brutto wykonania usługi na adres:
bezcukrzycy@baltimed.nazwa.pl

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.