ZAPYTANIE OFERTOWE NR GPPC 14/2019

Informacja o wyniku postępowania nr GPPC 14/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GPPC 14/2019

W związku z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. K., zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na opracowanie i wykonanie zestawu wideoinstruktarzy treningów dla aktywności fizycznej dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie
Działanie 05.04. Zdrowie na rynku pracy
Poddziałanie 05.04.01. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT

Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na obszarze gminy miasta Gdańsk i gminy Stegna, poprzez:
1. Wczesną identyfikację osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu i wykonanie osobom z grupy podwyższonego ryzyka badania przesiewowego OGTT (test obciążenia glukozą).
2. Podniesienie świadomości zdrowotnej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych szczególnie u osób ze stwierdzonym na podstawie badania przesiewowego stanem przedcukrzycowym, poprzez włączenie ich do programu edukacyjnego, mającego na celu zmianę nieprawidłowych nawyków behawioralnych
3. Zredukowanie czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 u osób będących w stanie przedcukrzycowym, dzięki ich uczestnictwu w programie edukacyjnym.
Okres realizacji projektu 01.07.2019 – 30.06.2023

I. Zamawiający:

Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. K.

II. Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 92111100-3 Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i wykonaniu zestawu wideoinstruktarzy treningów dla aktywności fizycznej dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i wykonaniu zestawu wideoinstruktarzy treningów dla aktywności fizycznej dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym poprzez nagranie, edycję, udźwiękowienie i post-produkcję materiału wideo przedstawiającego wideoinstruktarze dla wykonania 80 ćwiczeń fizycznych.
Scenariusze (osnowa) ćwiczeń dostarczone zostaną przez Zamawiającego.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
1. Zapewnienie lokalizacji zdjęciowej. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zdjęcia przedstawiające trzy różne lokalizacje zdjęciowe. Na podstawie zdjęć Zamawiający dokona wyboru jednej lokalizacji zdjęciowej w której Wykonawca zrealizuje nagrania.
2. Zapewnienie sprzętu (sprzęt rejestrujący obraz, dźwięk, oświetlenie itp.) do nagrań audiowizualnych umożliwiającego realizację materiału w profesjonalnej jakości.
3. Zapewnienie obsady w postaci osoby prezentującej poprawne wykonanie ćwiczeń. Osoba ww. posiadać powinna min. 5-letnie doświadczenie w realizacji treningu zdrowotnego z doświadczeniem w prezentowaniem poprawności wykonania treningu/ćwiczeń dla osób dorosłych (tytuł instruktora rekreacji ruchowej lub równoważny). Wykonawca zapewni w formie pisemnej wszelkie niezbędne zgody na wykorzystanie wizerunku osoby/osób stanowiących obsadę nagrań.
4. Zapewnienie udźwiękowienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu próbki głosu trzech różnych lektorów. Na podstawie dostarczonych próbek Zamawiający dokona wyboru lektora, którego głos zostanie użyty do udźwiękowienia poleceń w materiale wideo. Wykonawca dostarczy zamawiającemu próbki 20 ścieżek muzycznych. Zamawiający dokona wyboru 5 ścieżek muzycznych, które użyte zostaną jako tło muzyczne do materiału wideo.
5. Edycja i post-produkcja materiału wideo. Wykonawca dokona edycji i obróbki materiału wideo i dostarczy pliki wynikowe zgodnie z wymaganiami.
Wymagania dotyczące wynikowego materiału wideo:
1. materiał wideo powinien zostać zarejestrowany i dostarczony co najmniej w jakości 1080p (FullHD, 1920×1080) i min 29 fps.;
2. każde ćwiczenie powinno zostać zarejestrowane i prezentowane naprzemiennie z co najmniej 3 ujęć;
3. każde ćwiczenie poprzedzone zostanie krótkim 5-15 sek. nagraniem wprowadzającym, instruującym o rodzaju ćwiczenia oraz poprawnej postawie wyjściowej do jego rozpoczęcia/wykonania,
4. każde ćwiczenie powinno zostać dostarczone w postaci nagrania pełnego trwającego 30 lub 60 sekund (zależnie od scenariusza) oraz wersji krótkiej (5-15 sek.) umożliwiającej płynne odtwarzanie ćwiczenia przez dowolny okres czasu poprzez odtwarzanie go w nieprzerwanym zapętleniu. Wersja krótka powinna zostać zrealizowana w taki sposób, aby odtwarzanie w zapętleniu odbywało się w sposób estetyczny i płynny;
5. pliki wynikowe dostarczone zostaną w postaci plików MPEG-4 zakodowanych zgodnie ze standardem HEVC,
6. wszelkie instrukcje głosowe wydawane w trakcie ćwiczenia przedstawione zostaną w postaci tekstowej umożliwiającej wykonywanie ćwiczenia przez osoby niesłyszące.
Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w następujących etapach:
1. Etap I
Przed realizacją całości przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nagranie próbne jednego pełnego ćwiczenia w wersji docelowej, w postaci umożliwiającej weryfikację i zgłoszenie uwag przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić wszystkie uwagi Zamawiającego i uzyskać pisemną akceptację. Po akceptacji przez Zamawiającego nagrania próbnego Wykonawca przystąpi do realizacji pozostałej części przedmiotu zamówienia.
2. Etap II
Po realizacji całości przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nagrania w postaci umożliwiającej weryfikację i akceptację przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać wszystkie uwagi Zamawiającego na każdym etapie realizacji projektu. Wykonawca uwzględnić powinien min. 5 dni roboczych w trakcie realizacji zamówienia na weryfikację i zgłoszenie uwag przez Zamawiającego po otrzymaniu przez niego całości zrealizowanego projektu.
Wszelkie treści zawarte w przygotowanych i dostarczonych materiałach powinny być oparte o wymagania zawarte w „Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2” – Załącznik nr 6 .
Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiązujących w projekcie.
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie zamówieniowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://baltimed.nazwa.pl/new2/wordpress.

Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Termin – nie więcej niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce – nie dotyczy.

IV. Warunki udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: a) którzy dysponują potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie zamówienia, tj.
– co najmniej jedną osobą o doświadczeniu: min. 3-letnie doświadczenie w realizacji, edycji, obróbce i post-produkcji materiału audio-video,
– co najmniej jedną osobą posiadającą min. 5-letnie doświadczenie w realizacji treningu zdrowotnego z doświadczeniem w prezentowaniem poprawności wykonania treningu/ćwiczeń dla osób dorosłych oraz posiadającej tytuł instruktora rekreacji ruchowej lub równoważny.
Wykonawca indywidualny: Zamawiający podkreśla, iż w przypadku składania oferty bezpośrednio przez osobę fizyczną ubiegającą się o realizację niniejszego zamówienia, wykonawca ten winien spełniać wskazane pow. warunki.
b) wobec których nie zachodzą powiązania kapitałowe i osobowe wskazane poniżej.
UWAGA: Zamawiający wyklucza możliwość udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy są z nim powiązani kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wszystkich powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty, które nie spełniają powyższych wymagań zostaną odrzucone.

V. Postanowienia ogólne
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych;
4. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
5. Czas realizacji oznacza liczbę dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru z uwzględnieniem wszelkich okresów wymaganych na weryfikację i zgłoszenie uwag przez Zamawiającego po otrzymaniu przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
7. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert; W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o jego przedłużenie o okres do 60 dni.
8. Oferty nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
9. Poprzez złożenie oferty Wykonawca akceptuje treść zapytania ofertowego i wzoru umowy stanowiącego zał. do Zapytania, warunki realizacji, wskazane w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego;

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim, a jej treść musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać następujące elementy:
1) Wypełniony prawidłowo Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 – wzór)
2) Oświadczenia Wykonawcy, których wzór stanowi Załącznik nr 2;
3) Aktualny na dzień składania Oferty dokument rejestrowy, zawierający informację o osobie/osobach upoważnionych do złożenia oferty (jeśli dotyczy);
4) Cenę oferty przedstawioną jako cenę brutto;
5) Czas realizacji przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru. Czas realizacji uwzględniać powinien okresy przewidziane na weryfikację i zgłoszenie uwag przez Zamawiającego po otrzymaniu przez niego całości zrealizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
6) podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacji Wykonawcy albo podpisy osoby umocowanej przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do Oferty. 7) Pliki wynikowe próbki opisane w załączniku nr 5 zapisane na nośniku cyfrowym (CD, DVD, pendrive, SD).
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. Informacje zawarte w Ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i powinny być odrębną częścią, niezłączoną z Ofertą w sposób trwały.
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: nazw i adresów wykonawców, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
4. Oferta składana w wersji papierowej powinna być złączona w sposób trwały (za wyjątkiem części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa).
Kopertę zawierającą Ofertę należy oznaczyć w następujący sposób:
„Oferta na realizację wideoinstruktarzy.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

VII. Udzielanie Wyjaśnień:
Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest:
Andrzej Zapaśnik adres e-mail bezcukrzycy@baltimed.nazwa.pl

VIII. Ocena ofert:
Ocena ofert będzie dokonywana dwuetapowo:
1. Ocena zgodności z warunkami udziału i wymaganiami wymienionymi w pkt. IV oraz V. Ocena zgodności zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentu pn. „Oświadczenia Wykonawcy”, którego wzór stanowi Załącznik 2 do niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów
lub dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach.
Oferty niespełniające zapisów zapytania ofertowego podlegają odrzuceniu. W związku z odrzuceniem oferty, wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
2. Zamawiający dokona merytorycznej oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

IX. Kryteria oceny merytorycznej ofert i ich waga:
1. Kryterium „Cena” – 40%
Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:

cena oferty najniższej
Liczba punktów oferty = ————————————- x 40
cena oferty ocenianej

Maksymalna liczba punktów w kryterium „Cena” wynosi 40 pkt

2. Kryterium „Czas realizacji” – 40%
Punkty przyznawane za kryterium „Czas realizacji” będą liczone wg następującego wzoru:

najkrótszy oferowany czas realizacji
Liczba punktów oferty = ————————————————- x 40
czas realizacji z oferty ocenianej

Maksymalna liczba punktów w kryterium „Czas realizacji” wynosi 40 pkt

3. Kryterium „Jakość”
Punkty przyznawane za kryterium „Jakość” przyznawane będą wg następującej procedury:
a. Zamawiający powoła zespół 3 ekspertów, każdy z wykształceniem min. wyższym z dziedziny sztuk plastycznych lub pokrewnej.
b. Zamawiający przedstawi ekspertom dostarczone próbki prac przedłożone przez Oferentów.
c. Każdy z ekspertów dokona indywidualnej oceny próbki w czterech następujących kategoriach:
i. estetyka
ii. czytelność
iii. kompozycja
iv. jakość wizualna i techniczna
d. W każdej z powyższych kategorii przyzna od 0 do 5 punktów, gdzie:
0 pkt = ocena niedostateczna lub brak
1 pkt = ocena słaba
2 pkt = ocena dostateczna
3 pkt = ocena przeciętna
4 pkt = ocena dobra
5 pkt = ocena bardzo dobra.

OcenaCharakterystykaLiczba punktów
Ocena niedostateczna lub brakCechy przedstawionych materiałów oceniane w kryteriach nie są akceptowalne, odbiegają od minimalnych elementów, brak czytelności, nieakceptowalna estetyka lub jakość wykonania.0 pkt
Ocena słabaNiski poziom czytelności, brak przejrzystości, choć nie tak bardzo, jak przy ocenie (niedostateczna lub brak), szata graficzna na niskim poziomie.1 pkt
Ocena dostatecznaPróbka wskazuje cechy materiału niższe niż w standardowe, jednakże na poziomie akceptowalnym.2 pkt
Ocena przeciętnaPróbka wskazuje cechy materiału na standardowym, poziomie. Estetyka, czytelność, jakość poprawne,3 pkt
Ocena dobraPrzedstawienie informacji czytelne, przejrzyste, dobry poziom szaty graficznej,4 pkt
Ocena bardzo dobrabardzo czytelna, przejrzysta; szata graficzna doskonała,

czytelność na bardzo wysokim poziomie, właściwe rozplanowanie elementów graficznych, doskonała jakość wykonania.

5 pkt

e. Punkty przyznane przez oceniających zostaną w każdej kategorii zsumowane.
f. Obliczona zostanie średnia z ocen przyznanych w danej kategorii.
g. Jeśli średnia z ocen przyznanych w którejkolwiek z kategorii będzie < 2 oferta zostanie odrzucona.
h. Średnie ocen z każdej kategorii zostaną zsumowane, a uzyskany wynik stanowić będzie liczbę punktów przyznanych Oferentowi w danym kryterium.
Maksymalna liczba punktów w kryterium „Jakość” wynosi 20 pkt

X. Miejsce i termin składania ofert:
1. Miejsce składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Przychodni BaltiMed Sp. z o.o. Sp. k. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego:

Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Krzemowa 16,
80-041 Gdańsk

2. Oferty należy składać do dnia 12 listopada 2019r. godzina 11:00,
Przy czym dla oceny zachowania terminu składania Ofert decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3. Zmiana lub wycofanie oferty.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy jak dla złożenia ofert. Zmiana lub wycofanie oferty powinny zostać dostarczone w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie” oraz nazwą Oferenta.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 12 listopada 2019r. godzina 11:10. Zamawiający przewiduje możliwość udziału w otwarciu ofert wykonawców lub osób zainteresowanych. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert Zamawiający udostępni informacje o ofertach złożonych w postępowaniu, podając nazwę i adres wykonawcy.

XI. Ogłoszenie wyników postępowania:
Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://baltimed.nazwa.pl/new2/wordpress.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania z powodu:
a) braku ważnych ofert,
b) przekroczenia budżetu przeznaczonego na wykonanie zadania,
c) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, z powodu których udzielenie niniejszego zamówienia nie leży w interesie publicznym.

XII. Załączniki
Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 5 – Opis próbki Załącznik nr 6 – Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2

XIII. Warunki istotnych zmian umowy
Warunki realizacji oraz wprowadzania zmian zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania.

Zatwierdzam treść niniejszej zapytania ofertowego.

Gdańsk, dnia 04-11-2019 r. _____________________________________
/podpis/

ZAPYTANIE OFERTOWE GPPC 14_WIDEOINSTRUKTARZE

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy do zapytania GPPC 14

Załącznik nr 2 Oświadczenia Wykonawcy do zapytania GPPC 14

Załącznik nr 3_Projekt umowy do zapytania GPPC14

Załącznik nr 4_przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5_Opis probki do zapytania GPPC 14

Załącznik nr 6_RPPZ prewencja cukrzycy typu 2

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.