ZAPYTANIE OFERTOWE NR GPPC 15/2019

Informacja o wyniku postępowania nr GPPC 15/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GPPC 15/2019

W związku z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. K., zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na dostarczenie dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne działające w systemach iOS oraz Android, edukującej oraz wspierającej w procesie dokonywania zmian behawioralnych dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie
Działanie 05.04. Zdrowie na rynku pracy
Poddziałanie 05.04.01. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT

Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na obszarze gminy miasta Gdańsk i gminy Stegna, poprzez:
1. Wczesną identyfikację osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu i wykonanie osobom z grupy podwyższonego ryzyka badania przesiewowego OGTT (test obciążenia glukozą).
2. Podniesienie świadomości zdrowotnej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych szczególnie u osób ze stwierdzonym na podstawie badania przesiewowego stanem przedcukrzycowym, poprzez włączenie ich do programu edukacyjnego, mającego na celu zmianę nieprawidłowych nawyków behawioralnych
3. Zredukowanie czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 u osób będących w stanie przedcukrzycowym, dzięki ich uczestnictwu w programie edukacyjnym.

Okres realizacji projektu 01.07.2019 – 30.06.2023

I. Zamawiający:
Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. K.

II. Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 72416000-9 Dostawcy usług aplikacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne działające w systemach iOS oraz Android, edukującej oraz wspierającej w procesie dokonywania zmian behawioralnych. Aplikacja zawierać powinna system CMS umożliwiający zarządzanie treściami oraz być podzielona na funkcjonalności ogólnodostępne oraz funkcjonalności dostępne dla użytkowników zarejestrowanych.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie zamówieniowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://baltimed.nazwa.pl/new2/wordpress.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. Termin – nie więcej niż 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce – nie dotyczy.

IV. Warunki udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1. którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.:
i. doświadczenie:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej 1 usługę, polegającą na stworzeniu 1 aplikacji mobilnej realizującej instruktarze video, o wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto, dla 1 usługi.
ii. kwalifikacje zawodowe:
Warunek spełni Wykonawca, jeśli wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby spełniającą poniższe wymagania:
a) minimum 5-letnie doświadczenie w programowaniu aplikacji webowych w języku interpretowanym;
b) minimum 3-letnie doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych w technologii cross-platformowej.

Wykonawca indywidualny: Zamawiający podkreśla, iż w przypadku składania oferty bezpośrednio przez osobę fizyczną ubiegającą się o realizację niniejszego zamówienia, wykonawca ten winien spełniać wskazane pow. warunki.

2. wobec których nie zachodzą powiązania kapitałowe i osobowe wskazane poniżej.

UWAGA: Zamawiający wyklucza możliwość udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy są z nim powiązani kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający dokona oceny spełnienia wszystkich powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty, które nie spełniają powyższych wymagań zostaną odrzucone.

V. Postanowienia ogólne
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych;
4. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
5. Czas realizacji oznacza liczbę dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru z uwzględnieniem wszelkich okresów wymaganych na weryfikację i zgłoszenie uwag przez Zamawiającego po otrzymaniu przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
7. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert; W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o jego przedłużenie o okres do 60 dni.
8. Oferty nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
9. Poprzez złożenie oferty Wykonawca akceptuje treść zapytania ofertowego i wzoru umowy stanowiącego zał. do Zapytania, warunki realizacji, wskazane w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego;

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim, a jej treść musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać następujące elementy:
1) Wypełniony prawidłowo Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 – wzór)
2) Oświadczenia Wykonawcy, których wzór stanowi Załącznik nr 2;
3) Aktualny na dzień składania Oferty dokument rejestrowy, zawierający informację o osobie/osobach upoważnionych do złożenia oferty (jeśli dotyczy);
4) Cenę oferty przedstawioną jako cenę brutto;
5) Czas realizacji przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru. Czas realizacji uwzględniać powinien okresy przewidziane na weryfikację i zgłoszenie uwag przez Zamawiającego po otrzymaniu przez niego całości zrealizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 5).
6) Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacji Wykonawcy albo podpisy osoby umocowanej przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do Oferty.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. Informacje zawarte w Ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i powinny być odrębną częścią, niezłączoną z Ofertą w sposób trwały.
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: nazw i adresów wykonawców, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
4. Oferta składana w wersji papierowej powinna być złączona w sposób trwały (za wyjątkiem części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa).
Kopertę zawierającą Ofertę należy oznaczyć w następujący sposób:
„Oferta na dostawę aplikacji mobilnej.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

VII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 61 2130 0004 2001 0549 3481 0001 z adnotacją: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na dostarczenie dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne”. Wniesienie wadium przelewem będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi być załączone w oryginale do oferty.
6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
c. kwotę gwarancji/poręczenia,
d. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 oraz art. 46 ust. 5 PZP

VIII. Udzielanie Wyjaśnień:
Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest:
Andrzej Zapaśnik adres e-mail bezcukrzycy@baltimed.nazwa.pl

IX. Ocena ofert:

Ocena ofert będzie dokonywana dwuetapowo:

1. Ocena zgodności z warunkami udziału i wymaganiami wymienionymi w pkt. IV oraz V. Ocena zgodności zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentu pn. „Oświadczenia Wykonawcy”, którego wzór stanowi Załącznik 2 do niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem pkt 2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów lub dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach.

Oferty nie spełniające zapisów zapytania ofertowego podlegają odrzuceniu. W związku z odrzuceniem oferty, wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

2. Zamawiający dokona merytorycznej oceny ofert nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

X. Kryteria oceny merytorycznej ofert i ich waga:

1. Kryterium „Cena” – 50%
Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:

cena oferty najniższej
Liczba punktów oferty = ————————————- x 50
cena oferty ocenianej

Maksymalna liczba punktów w kryterium „Cena” wynosi 50 pkt

2. Kryterium „Czas realizacji” – 50%
Punkty przyznawane za kryterium „Czas realizacji” będą liczone wg następującego wzoru:

najkrótszy oferowany czas realizacji
Liczba punktów oferty = ————————————————- x 50
czas realizacji z oferty ocenianej

 

Maksymalna liczba punktów w kryterium „Czas realizacji” wynosi 50 pkt

XI. Miejsce i termin składania ofert:

1. Miejsce składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Przychodni BaltiMed Sp. z o.o. Sp. k.
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego:

Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Krzemowa 16,
80-041 Gdańsk

2. Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2019r. godzina 11:00,
Przy czym dla oceny zachowania terminu składania Ofert decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3. Zmiana lub wycofanie oferty.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy jak dla złożenia ofert. Zmiana lub wycofanie oferty powinny zostać dostarczone w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie” oraz nazwą Oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 14 listopada 2019r. godzina 11:10. Zamawiający przewiduje możliwość udziału w otwarciu ofert wykonawców lub osób zainteresowanych. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert Zamawiający udostępni informacje o ofertach złożonych w postępowaniu, podając nazwę i adres wykonawcy.

XII. Ogłoszenie wyników postępowania:

Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://baltimed.nazwa.pl/new2/wordpress.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania z powodu:
a) braku ważnych ofert,
b) przekroczenia budżetu przeznaczonego na wykonanie zadania,
c) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, z powodu których udzielenie niniejszego zamówienia nie leży w interesie publicznym.

XIII. Załączniki
Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

XIV. Warunki istotnych zmian umowy

Warunki realizacji oraz wprowadzania zmian zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania.

Zatwierdzam treść niniejszej zapytania ofertowego.

Gdańsk, dnia 07-11-2019 r.     _____________________________________
/podpis/

ZAPYTANIE OFERTOWE GPPC 15

Załącznik_nr 1_Formularz ofertowy do zapytania GPPC 15_2019_wzór

Załącznik-nr-2-Oświadczenia-Wykonawcy-do-zapytania-GPPC-15

Załącznik_nr 3_Projekt umowy APLIKACJA MOBILNA

Załącznik nr 4_przetwarzanie danych osobowych

Załącznik_nr 5_Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia GPPC 15_2019[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.