ZAPYTANIE OFERTOWE NR GPPC 6/2019

Informacja o wyniku postępowania nr GPPC 6/2019

Zamawiający wskazuje, iż wprowadza zmianę treści ogłoszenia poprzez wskazanie dodatkowej informacji, tj. wprowadzenie zapisu iż Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana również na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze Zapytanie.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GPPC 6/2019

W związku z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. K., zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na opracowanie materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia e-learningowego w tym opracowanie treści szkolenia i bazy pytań testowych.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie

Działanie 05.04. Zdrowie na rynku pracy

Poddziałanie 05.04.01. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT

Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na obszarze gminy miasta Gdańsk i gminy Stegna, poprzez:

 1. Wczesną identyfikację osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu i wykonanie osobom z grupy podwyższonego ryzyka badania przesiewowego OGTT (test obciążenia glukozą).
 2. Podniesienie świadomości zdrowotnej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych szczególnie u osób ze stwierdzonym na podstawie badania przesiewowego stanem przedcukrzycowym, poprzez włączenie ich do programu edukacyjnego, mającego na celu zmianę nieprawidłowych nawyków behawioralnych
 3. Zredukowanie czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 u osób będących w stanie przedcukrzycowym, dzięki ich uczestnictwu w programie edukacyjnym.

Okres realizacji projektu 01.07.2019 – 30.06.2023

I. Zamawiający:
Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. K.

II. Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 80420000-4 Usługi e-learning

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu materiałów edukacyjnych na potrzeby 2 szkoleń e-learningowych w tym opracowanie treści szkolenia i bazy pytań testowych dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

Planowany okres realizacji usługi: od podpisania umowy do 19.10.2019 r.


III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów edukacyjnych na potrzeby 2 szkoleń e-learningowych w tym opracowanie treści szkolenia i bazy pytań testowych dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym:

 1. planu realizacji modułu edukacji w formie szkolenia e-learningowego dla uczestników rozpoczynających udział w interwencji behawioralnej,
 2. planu realizacji modułu edukacji w formie szkolenia e-learningowego dla uczestników kończących udział w interwencji behawioralnej.

Szkolenie e-learningowe rozpoczynające powinno omawiać co najmniej takie zagadnienia, jak:

 1. Cukrzyca i stan przedcukrzycowy

  a. Cukrzyca (np. rodzaje, objawy, rozpoznanie);

  b. Cukrzyca typu 2 (np. czynniki ryzyka, powikłania, leczenie);

  c. Stan przedcukrzycowy (np. rozpoznanie, charakterystyka, postępowanie).
 2. Aktywność fizyczna, w tym m.in.:

  a. charakterystyka;

  b. klasyfikacja;

  c. formy;

  d. wpływ na zdrowie;

  e. rola aktywności fizycznej w stanie przedcukrzycowym;

  f. rekomendacje i wytyczne;

  g. przeciwwskazania.
 3. Zachowania żywieniowe, w tym m.in:

  a. rola diety w stanie przedcukrzycowym;

  b. piramida zdrowego żywienia wraz z omówienie grup produktowych;

  c. regularność i wytyczne dot. posiłków.
 4. Styl życia, w tym m.in.:

  a. determinanty zdrowia;

  b. behawioralny profil zdrowotny;

  c. profilaktyka chorób;

  d. uzależnienia.

Szkolenie e-learningowe dla uczestników kończących udział w interwencji behawioralnej zawierać powinno przypomnienie wiadomości ze szkolenia rozpoczynającego oraz dodatkowy zakres związany z umiejętnością utrzymania zmian po zakończeniu udziału w programie.

Materiałem wynikowym powinien być dokument tekstowy w formacie DOCX zawierający docelowy podział treści na ekrany szkolenia oraz wykaz i opis sugerowanych ilustracji na każdej ze stron, a także bezę pytań testowych w postaci pliku XLSX, zawierającej bazę pytań zamkniętych jedno, lub wielokrotnego wyboru wraz ze wskazaniem macierzy prawidłowych odpowiedzi. Baza pytań powinna zawierać podział zgodny z obszarami tematycznymi szkolenia.

Wszelkie treści zawarte w przygotowanych i dostarczonych materiałach powinny być oparte o wymagania zawarte w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej oraz wytyczne polskich towarzystw medycznych/naukowych właściwych dla obszarów informacyjno-edukacyjnych ujętych w danym materiale.

Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiązujących w projekcie.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie zamówieniowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://baltimed.nazwa.pl/new2/wordpress.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

 1. Termin – od daty podpisania umowy do 19.10.2019 r.
 2. Miejsce – nie dotyczy.

IV. Warunki udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
a) którzy dysponują potencjałem osobowym umożliwiającym wykonanie zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą o wykształceniu i doświadczeniu:

 1. wykształcenie wyższe z obszaru medycyny lub nauk o zdrowiu,
 2. doświadczenie w przygotowywaniu min. 2 szkoleń e-learningowych z obszaru profilaktyki chorób cywilizacyjnych i/lub promocji zdrowia,
 3. doskonała znajomość Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2 dla województwa pomorskiego,

Wykonawca indywidualny: Zamawiający podkreśla, iż w przypadku składania oferty bezpośrednio przez osobę fizyczną ubiegającą się o realizację niniejszego zamówienia, wykonawca ten winien spełniać wskazane pow. warunki.

b) wobec których nie zachodzą powiązania kapitałowe i osobowe wskazane poniżej.

UWAGA: Zamawiający wyklucza możliwość udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy są z nim powiązani kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający dokona oceny spełnienia wszystkich powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty, które nie spełniają powyższych wymagań zostaną odrzucone.

V. Postanowienia ogólne

 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych;
 4. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
 6. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert; W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o jego przedłużenie o okres do 60 dni.
 7. Oferty nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 8. Poprzez złożenie oferty Wykonawca akceptuje treść zapytania ofertowego i wzoru umowy stanowiącego zał. do Zapytania, warunki realizacji, wskazane w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego;

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej lub elektronicznie w języku polskim, a jej treść musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać następujące elementy:

  1) Wypełniony prawidłowo Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 – wzór)

  2) Oświadczenia Wykonawcy, których wzór stanowi Załącznik nr 2;

  3) Aktualny na dzień składania Oferty dokument rejestrowy, zawierający informację o osobie/osobach upoważnionych do złożenia oferty (jeśli dotyczy);

  4) Cenę oferty przedstawioną jako cenę brutto;

  5) podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacji Wykonawcy albo podpisy osoby umocowanej przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do Oferty.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 3. Informacje zawarte w Ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i powinny być odrębną częścią, niezłączoną z Ofertą w sposób trwały.

  Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: nazw i adresów wykonawców, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
 4. Oferta składana w wersji papierowej powinna być złączona w sposób trwały (za wyjątkiem części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa).

  Kopertę zawierającą Ofertę należy oznaczyć w następujący sposób:

  „Oferta na opracowanie szkolenia e-learningowego.

  Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”
 5. W przypadku składania Oferty drogą elektroniczną, dokumenty składające się na ofertę należy po podpisaniu zeskanować i przesłać albo sporządzić elektronicznie i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Maila zawierającego załącznik stanowiący Ofertę należy zatytułować w następujący sposób:

  „Oferta na opracowanie szkolenia e-learningowego.

  Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

VII. Udzielanie Wyjaśnień:
Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest:
Andrzej Zapaśnik adres e-mail bezcukrzycy@baltimed.nazwa.pl

VIII. Ocena ofert:

Ocena ofert będzie dokonywana dwuetapowo:

 1. Ocena zgodności z warunkami udziału i wymaganiami wymienionymi w pkt. IV oraz V. Ocena zgodności zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentu pn. „Oświadczenia Wykonawcy”, którego wzór stanowi Załącznik 2 do niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów lub dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach lub sprawdzenia stopnia znajomości RPPZ w ramach bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej z osobą desygnowaną do opracowania planu realizacji modułu edukacji. W przypadku wszczęcia ww. procedury weryfikacji stopnia znajomości RPPZ, Zamawiający zaprosi wskazaną w ofercie osobę na spotkanie, w trakcie którego zadane zostaną pytania nt treści wskazanego programu. Scenariusz spotkania zostanie przekazany najpóźniej wraz z zaproszeniem na spotkanie. Zamawiający odstąpi od przeprowadzenia badania w formie spotkania i oprze potwierdzenie znajomości RPPZ w sytuacji, gdy doświadczenie danej osoby wskazuje na znajomość ww. materii.

Oferty nie spełniające zapisów zapytania ofertowego podlegają odrzuceniu. W związku z odrzuceniem oferty, wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

IX. Kryteria oceny merytorycznej ofert i ich waga:

 1. Kryteria oceny ofert:

  Cena – 100 %
 2. Zamawiający dokona oceny ofert nie podlegających odrzuceniu, złożone przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
 3. Punkty przyznawane za kryterium Cena będą liczone wg następującego wzoru:
  cena oferty najniższej
  Liczba punktów oferty = ————————————- x 100%

  cena oferty ocenianej

X. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Miejsce składania ofert w wersji papierowej:

  Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Przychodni BaltiMed Sp. z o.o. Sp. k.

  w godz. 9.00 – 13.00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego:

Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krzemowa 16,

80-041 Gdańsk

 1. Oferty w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres: bezcukrzycy@baltimed.nazwa.pl
 2. Oferty należy składać do dnia 2 października 2019r. godzina 13.00,
  Przy czym dla oceny zachowania terminu składania Ofert decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub data i godzina otrzymania maila w przypadku złożenia Oferty w wersji elektronicznej.
 3. Zmiana lub wycofanie oferty.
  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy jak dla złożenia ofert. Zmiana lub wycofanie oferty powinny zostać dostarczone w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie” lub w wersji elektronicznej z odpowiednim tytułem maila „Zmiana” lub „Wycofanie” oraz nazwą Oferenta.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 2 października 2019r. godzina 13.15. Zamawiający przewiduje możliwość udziału w otwarciu ofert wykonawców lub osób zainteresowanych. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert Zamawiający udostępni informacje o ofertach złożonych w postępowaniu, podając nazwę i adres wykonawcy.

XI. Ogłoszenie wyników postępowania:

Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania z powodu:

a) braku ważnych ofert,

b) przekroczenia budżetu przeznaczonego na wykonanie zadania,

c) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, z powodu których udzielenie niniejszego zamówienia nie leży w interesie publicznym.

XII. Załączniki
Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik 3 – Wzór umowy
Załącznik 4 – Przetwarzanie danych osobowych

XIII. Warunki istotnych zmian umowy

Warunki realizacji oraz wprowadzania zmian zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania.

Zatwierdzam treść niniejszej zapytania ofertowego.


Gdańsk, dnia 25.09.2019 r. _________________________
/podpis/

Zapytanie ofertowe GPPC-6

Załącznik 1_Fromularz ofertowy do zapytania GPPC 6_2019

Załącznik 2 Oświadczenia Wykonawcy do zapytania GPPC 6_2019

Załącznik nr 3 UMOWA O DZIEŁO, Elearning

Załącznik 4_przetwarzanie danych osobowych.docx

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.