ZAPYTANIE OFERTOWE NR GPPC 8/2019

Informacja o wyniku postępowania nr 8/2019

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GPPC 8/2019

W związku z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. K., zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na opracowanie i projekt aplikacji mobilnej dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie

Działanie 05.04. Zdrowie na rynku pracy

Poddziałanie 05.04.01. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT

Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na obszarze gminy miasta Gdańsk i gminy Stegna, poprzez:

 1. Wczesną identyfikację osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu i wykonanie osobom z grupy podwyższonego ryzyka badania przesiewowego OGTT (test obciążenia glukozą).
 2. Podniesienie świadomości zdrowotnej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych szczególnie u osób ze stwierdzonym na podstawie badania przesiewowego stanem przedcukrzycowym, poprzez włączenie ich do programu edukacyjnego, mającego na celu zmianę nieprawidłowych nawyków behawioralnych
 3. Zredukowanie czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 u osób będących w stanie przedcukrzycowym, dzięki ich uczestnictwu w programie edukacyjnym.

Okres realizacji projektu 01.07.2019 – 30.06.2023

I. Zamawiający:
Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. K.

II. Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 72261000-2 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i zaprojektowaniu aplikacji mobilnej dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

Planowany okres realizacji usługi: od podpisania umowy do 22.10.2019 r.


III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i projekt aplikacji mobilnej dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

Aplikacja zawierać powinna co najmniej:

 1. Konta użytkowników z indywidualnym systemem przyznawania dostępu.
 2. Możliwość odbycia szkolenia e-learningowego w postaci SCORM.
 3. Możliwość wyboru, konfigurowania i wykonywania treningu zdrowotnego z pełnym wideo-instruktarzem oraz zapisywania historii treningów.
 4. Algorytmy umożliwiające śledzenie i analizę parametrów antropometrycznych.
 5. Możliwość przeglądania treści informacyjno-edukacyjnych.
 6. Możliwość zarządzania powyższymi elementami z poziomu panelu administracyjnego.
 7. Podział treści aplikacji na część dostępna bez i po zalogowaniu.

Opracowanie i projekt obejmować mają wszelkie prace techniczne i merytoryczne niezbędne w celu zlecenia wykonania (oprogramowania) aplikacji mobilnej, w tym w szczególności:

 1. Wykonanie opisu technicznego (specyfikacji wymagań) dla aplikacji mobilnej, zawierającego wszelkie informacje na temat działania aplikacji oraz jej poszczególnych elementów/modułów/algorytmów/ekranów. Opis założeń funkcjonalnych zawierać powinien user stories poszczególnych scenariuszy użycia aplikacji.
 2. Opracowanie schematu bazy danych lub analogicznego, dla danych, których przechowywanie planowane jest w aplikacji.
 3. Opracowanie projektów graficznych aplikacji. Wykonawca przedstawi 3 wstępne koncepcje projektu aplikacji, na podstawie których Zamawiający wybierze jedną do dalszego opracowania. Projekty graficzne powinny przedstawiać pełen zakres aplikacji i zawierać muszą wszelkie oznaczenia, logotypy oraz inne elementy wymagane przez Zamawiającego. Wszelkie pliki wynikowe dostarczone powinny zostać w postaci edytowalnych plików PSD z podziałem na warstwy.
 4. Wykonanie makiety klikalnej aplikacji.

  Wszystkie powyższe elementy muszą zostać opracowane z zastosowaniem metodyki agile przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Wszelkie treści zawarte w przygotowanych i dostarczonych materiałach powinny być oparte o wymagania zawarte w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej oraz wytyczne polskich towarzystw medycznych/naukowych właściwych dla obszarów informacyjno-edukacyjnych ujętych w danym materiale.

Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiązujących w projekcie.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie zamówieniowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://baltimed.nazwa.pl/new2/wordpress.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

 1. Termin – od daty podpisania umowy do 22.10.2019 r.
 2. Miejsce – nie dotyczy.

IV. Warunki udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
a) którzy dysponują potencjałem osobowym umożliwiającym wykonanie zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą o doświadczeniu:

 1. min. 5—letnie doświadczenie w projektowaniu aplikacji mobilnych,
 2. doświadczenie w opracowaniu i projektowaniu min. 3 aplikacji mobilnych w okresie ostatnich 2 lat.

Wykonawca indywidualny: Zamawiający podkreśla, iż w przypadku składania oferty bezpośrednio przez osobę fizyczną ubiegającą się o realizację niniejszego zamówienia, wykonawca ten winien spełniać wskazane pow. warunki.

b) wobec których nie zachodzą powiązania kapitałowe i osobowe wskazane poniżej.

UWAGA: Zamawiający wyklucza możliwość udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy są z nim powiązani kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający dokona oceny spełnienia wszystkich powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty, które nie spełniają powyższych wymagań zostaną odrzucone.

V. Postanowienia ogólne

 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych;
 4. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
 6. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert; W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o jego przedłużenie o okres do 60 dni.
 7. Oferty nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 8. Poprzez złożenie oferty Wykonawca akceptuje treść zapytania ofertowego i wzoru umowy stanowiącego zał. do Zapytania, warunki realizacji, wskazane w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego;

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej lub elektronicznie w języku polskim, a jej treść musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać następujące elementy:

  1) Wypełniony prawidłowo Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 – wzór)

  2) Oświadczenia Wykonawcy, których wzór stanowi Załącznik nr 2;

  3) Aktualny na dzień składania Oferty dokument rejestrowy, zawierający informację o osobie/osobach upoważnionych do złożenia oferty (jeśli dotyczy);

  4) Cenę oferty przedstawioną jako cenę brutto;

  5) podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacji Wykonawcy albo podpisy osoby umocowanej przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do Oferty.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 3. Informacje zawarte w Ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i powinny być odrębną częścią, niezłączoną z Ofertą w sposób trwały.

  Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: nazw i adresów wykonawców, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
 4. Oferta składana w wersji papierowej powinna być złączona w sposób trwały (za wyjątkiem części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa).

  Kopertę zawierającą Ofertę należy oznaczyć w następujący sposób:

  „Oferta na opracowanie aplikacji mobilnej.

  Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”
 5. W przypadku składania Oferty drogą elektroniczną, dokumenty składające się na ofertę należy po podpisaniu zeskanować i przesłać albo sporządzić elektronicznie i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Maila zawierającego załącznik stanowiący Ofertę należy zatytułować w następujący sposób:

  „Oferta na opracowanie aplikacji mobilnej.

  Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

VII. Udzielanie Wyjaśnień:
Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest:
Andrzej Zapaśnik adres e-mail bezcukrzycy@baltimed.nazwa.pl

VIII. Ocena ofert:

Ocena ofert będzie dokonywana dwuetapowo:

 1. Ocena zgodności z warunkami udziału i wymaganiami wymienionymi w pkt. IV oraz V. Ocena zgodności zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentu pn. „Oświadczenia Wykonawcy”, którego wzór stanowi Załącznik 2 do niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów lub dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach

  Oferty nie spełniające zapisów zapytania ofertowego podlegają odrzuceniu. W związku z odrzuceniem oferty, wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

IX. Kryteria oceny merytorycznej ofert i ich waga:

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena – 100 %
 2. Zamawiający dokona oceny ofert nie podlegających odrzuceniu, złożone przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
 3. Punkty przyznawane za kryterium Cena będą liczone wg następującego wzoru: cena oferty najniższej Liczba punktów oferty = ————————————- x 100%
  cena oferty ocenianej

X. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Miejsce składania ofert w wersji papierowej:

  Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Przychodni BaltiMed Sp. z o.o. Sp. k.

  w godz. 9.00 – 13.00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego:

Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krzemowa 16,

80-041 Gdańsk

 1. Oferty w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres: bezcukrzycy@baltimed.nazwa.pl
 2. Oferty należy składać do dnia 8 października 2019r. godzina 13.00,
  Przy czym dla oceny zachowania terminu składania Ofert decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub data i godzina otrzymania maila w przypadku złożenia Oferty w wersji elektronicznej.
 3. Zmiana lub wycofanie oferty.
  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy jak dla złożenia ofert. Zmiana lub wycofanie oferty powinny zostać dostarczone w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie” lub w wersji elektronicznej z odpowiednim tytułem maila „Zmiana” lub „Wycofanie” oraz nazwą Oferenta.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 8 października 2019r. godzina 13.15. Zamawiający przewiduje możliwość udziału w otwarciu ofert wykonawców lub osób zainteresowanych. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert Zamawiający udostępni informacje o ofertach złożonych w postępowaniu, podając nazwę i adres wykonawcy.

XI. Ogłoszenie wyników postępowania:

Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://baltimed.nazwa.pl/new2/wordpress.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania z powodu:

a) braku ważnych ofert,

b) przekroczenia budżetu przeznaczonego na wykonanie zadania,

c) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, z powodu których udzielenie niniejszego zamówienia nie leży w interesie publicznym.

XII. Załączniki
Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik 3 – Wzór umowy
Załącznik 4 – Przetwarzanie danych osobowych

XIII. Warunki istotnych zmian umowy

Warunki realizacji oraz wprowadzania zmian zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania.

Zatwierdzam treść niniejszej zapytania ofertowego.
Gdańsk, dnia 02.10.2019 r. _________________________
                                                                            /podpis/

Zapytanie ofertowe nr GPPC 8-2019

Załącznik 1_Fromularz ofertowy do zapytania GPPC 8_2019_wzór

Załącznik 2 Oświadczenia Wykonawcy do zapytania GPPC 8_2019

Załącznik 3 – Wzór umowy aplikacja mobilna

Załącznik nr 4_przetwarzanie danych osobowych

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.