W związku z licznymi wnioskami o wystawienie przez lekarza pediatrę zaświadczenia o możliwości powrotu dziecka do żłobka po chorobie informujemy, że:

zgodnie z art. 3a. ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 jasno wynika że ” Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna przedstawia, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, następujące dane: pkt 6) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;” Ponieważ dopuszczalna jest forma oświadczenia rodzica, dyrektor żłobka nie może uzależniać przyjęcia dziecka od dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Zapisy statutu żłobka nie mogą być sprzeczne z obowiązującą ustawą.

Zaświadczenie takie byłoby więc zaświadczeniem płatnym, wystawianym na życzenie opiekuna pacjenta. Nasza Przychodnia ze względów epidemiologicznych czasowo zawiesiła udzielanie świadczeń niezwiązanych bezpośrednio z obowiązkiem udzielania świadczeń wynikających z umowy z NFZ, w tym wydawanie płatnych zaświadczeń lekarskich. Tym bardziej że wydanie takiego zaświadczenia byłoby możliwe wyłącznie po odbyciu wizyty z dzieckiem w Przychodni.