Uprzejmie prosimy, aby wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, przy najbliższym kontakcie z Rejestracją Przychodni dokonały aktualizacji swoich danych kontaktowych tj. numeru telefonu i adresu mailowego.
Jeżeli pacjent chce, aby w jego imieniu z Przychodnią nadal kontaktował się rodzic / dotychczasowy opiekun prawny, powinien złożyć w Przychodni stosowne upoważnienie (do informowania o stanie zdrowia i do dokumentacji medycznej, zawierające dane pacjenta i osoby upoważnianej, własnoręczny podpis upoważniającego, miejsce i datę sporządzenia).
W sytuacji, w której w imieniu pacjenta, na wizytę lub teleporadę, zgłosi się nieupoważniona osoba trzecia, porada nie będzie mogła być zrealizowana.