Zasady udzielania teleporad

Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położne, w zakresie ich kompetencji.
Teleporady w Przychodni BaltiMed sp. z o. o. sp. k. są udzielanie za pośrednictwem połączeń telefonicznych.
Zamówienie teleporady jest możliwe po kontakcie telefonicznym lub osobistym pacjenta z rejestracją (tel. 58 306 91 53).

Pracownik rejestracji rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta, weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w POZ oraz informuje pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.
Lekarz kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty.
Lekarz podejmuje trzykrotnie próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.
W przypadku braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady wizyta zostaje anulowana a pacjent zobowiązany jest ponownie zarejestrować się na wizytę.

Przed teleporadą lekarz, pielęgniarka bądź położna POZ potwierdza tożsamość pacjenta – podstawą weryfikacji jest numer Pesel oraz danych zawarte w dokumentacji medycznej pacjenta.

Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne. W przypadku gdy problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, lekarz wskazuje na konieczność wizyty w placówce i umawia tę wizytę.
Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

W ramach teleporady, jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów wystawionych w formie papierowej, które są do odbioru w rejestracji przychodni. Możliwe jest również zlecenie badań dodatkowych, w szczególności badań laboratoryjnych lub obrazowych.

Pacjent ma prawo podczas rejestracji nie wyrazić zgody na świadczenie udzielane w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń dotyczących wystawienia e-recept na kontynuację leczenia, e-zleceń na kontynuację zaopatrzenia medycznego lub związanych z wydawaniem zaświadczeń.

Wszystkie teleporady przeprowadzane są w warunkach gwarantujących poufność, z zapewnieniem braku dostępu osób nieuprawnionych do przekazywanych informacji.
Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowanie w dokumentacji medycznej pacjenta.

W pozostałych sytuacjach mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2020 poz. 1395 z późn. zm.)